Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Utrikesutskottets betänkande 2015/16:UU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2015

Beslut

Pengar till bistånd (UU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 32,4 miljarder kronor till internationellt bistånd under 2016.

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om att den totala ramen för bistånd år 2016 ska vara 0,98 procent av bruttonationalinkomsten (BNI). Det motsvarar 43,4 miljarder kronor. I biståndsramen ingår kostnader som räknas som bistånd, men inte ingår i det internationella biståndet. Exempel är kostnader för mottagande av asylsökande under deras första tid i Sverige och det svenska bidraget till EU:s biståndsbudget.

Riksdagen sa vidare nej till motioner från allmänna motionstiden 2015 om bland annat bistånd, utvecklingspolitikens inriktning och politiken för global utveckling.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition 2015/16:1. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

38 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2015-12-01
Justering: 2015-12-03
Trycklov: 2015-12-08
Reservationer 10
Betänkande 2015/16:UU2

Alla beredningar i utskottet

2015-12-01, 2015-11-26, 2015-11-19, 2015-11-12, 2015-11-05

Pengar till bistånd (UU2)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 32,4 miljarder kronor till internationellt bistånd under 2016.

Utrikesutskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att den totala ramen för bistånd år 2016 ska vara 0,98 procent av bruttonationalinkomsten (BNI). Det motsvarar 43,4 miljarder kronor. I biståndsramen ingår kostnader som räknas som bistånd, men inte ingår i det internationella biståndet. Exempel är kostnader för mottagande av asylsökande under deras första tid i Sverige och det svenska bidraget till EU:s biståndsbudget.

Utskottet föreslår vidare att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2015 om bland annat bistånd, utvecklingspolitikens inriktning och politiken för global utveckling.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-12-11
Debatt i kammaren: 2015-12-14
4

Beslut

Beslut: 2015-12-15
6 förslagspunkter, 4 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 december 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 7

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2106 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 15 och

2015/16:2969 av Karin Enström m.fl. (M) yrkandena 3 och 5.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)

2. Biståndsramen och anslagen för 2016 inom utgiftsområde 7

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Biståndsramen
Riksdagen fastställer biståndsramen för 2016 till 0,98 procent av vid budgeteringstillfället beräknad bruttonationalinkomst (BNI) för 2016 beräknad enligt EU-förordningen för nationalräkenskaperna ENS 2010.


b) Anslag och anslagsvillkor för 2016 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Riksdagen anvisar, med de anslagsvillkor som utskottet angivit, för budgetåret 2016 anslag inom utgiftsområde 7 i enlighet med utskottets förslag i bilaga 3 i detta betänkande.


c) Bemyndigande om garantier för biståndsverksamhet
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 ikläda staten betalningsansvar för statliga garantier för biståndsverksamhet som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 10 000 000 000 kronor.


d) Bemyndigande att ikläda staten betalningsansvar för statliga garantier till Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken
Riksdagen bemyndigar regeringen att ikläda staten betalningsansvar för statliga garantier till Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (IBRD) som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till 2 247 182 446,7 US-dollar.e) Bemyndigande till regeringen att besluta om kapitaltillskott till Swedfund International AB
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 besluta om  kapitaltillskott  på högst 400 000 000  kronor  till  Swedfund  International AB.

f) Bemyndigande att medverka i kapitalhöjning i Interamerikanska Investeringsbolaget (IIC) och att ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier
Riksdagen godkänner att Sverige medverkar i kapitalhöjningen i Inter-amerikanska Investeringsbolaget (IIC) som sker genom teckning av aktier som tilldelas medlemsländerna och bemyndigar regeringen att ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier till IIC med 8 946 766 US-dollar.

g) Beställningsbemyndigande för anslaget 1:1
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:1 Biståndsverksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 77 000 000 000 kronor 2017-2027.


h) Beställningsbemyndigande för anslaget 1:5
Riksdagen bemyndigar Riksrevisionen att under 2016 för anslaget 1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete ingå avtal om samarbetsprojekt som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 20 000 000 kronor 2017-2019.


3. Politiken för global utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3209 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 1.

Reservation 3 (C)

4. Utvecklingspolitikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1936 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkandena 1, 2, 10, 14, 15 och 22,

2015/16:1994 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 1,

2015/16:2678 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkandena 4 och 5,

2015/16:82 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 5,

2015/16:123 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 2-5 och 12,

2015/16:374 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 2 och 4,

2015/16:2106 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 4, 7-9, 13 och 14,

2015/16:2262 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 2,

2015/16:2264 av Birgitta Ohlsson m.fl. (FP) yrkandena 2 och 4,

2015/16:2449 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 2,

2015/16:2969 av Karin Enström m.fl. (M) yrkandena 2, 6 och 9,

2015/16:2971 av Karin Enström m.fl. (M) yrkandena 33-36 och

2015/16:3209 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 2.

Reservation 4 (M)
Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (C)
Reservation 7 (V)
Reservation 8 (L)
Reservation 9 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 0 76 0 8
SD 0 1 45 2
MP 24 0 0 1
C 0 0 18 4
V 0 0 18 3
L 0 0 16 3
KD 0 0 15 1
- 0 0 0 1
Totalt 128 77 112 32


5. Bistånd till Palestina, reformsamarbete i Östeuropa och budgetstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2016 av Björn Söder och Kent Ekeroth (båda SD),

2015/16:2106 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 10-12 och

2015/16:2892 av Markus Wiechel (SD).

Reservation 10 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 76 0 0 8
SD 0 46 0 2
MP 24 0 0 1
C 18 0 0 4
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 2 0 13 1
- 0 0 0 1
Totalt 258 46 13 32


6. Övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: