Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Utrikesutskottets betänkande 2016/17:UU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 december 2016

Beslut

Pengar till bistånd (UU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur anslagen för utgiftsområde 7, internationellt bistånd, ska fördelas. Totalt handlar det om 35 miljarder kronor för 2017.

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om att den totala ramen för bistånd år 2017 ska vara 0,99 procent av bruttonationalinkomsten (BNI). Det motsvarar 46,1 miljarder kronor, vilket är en ökning från förra året. I biståndsramen ingår kostnader som räknas som bistånd, men inte ingår i det internationella biståndet. Exempel är kostnader för mottagande av asylsökande under deras första tid i Sverige och det svenska bidraget till EU:s biståndsbudget.

Regeringen har också lämnat förslag på att den bland annat ska ha rätt att ingå fleråriga ekonomiska avtal inom biståndsverksamheten och att den ska få besluta om kapitaltillskott till Swedfund International AB upp till en viss summa. Riksdagen sa ja till även detta förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen 2016/17:1 utgiftsområde 7 punkterna 1-6 i denna del samt avslår motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

49 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-11-24
Justering: 2016-12-01
Trycklov: 2016-12-05
Reservationer 13
Betänkande 2016/17:UU2

Alla beredningar i utskottet

2016-11-24, 2016-11-17, 2016-11-10, 2016-10-27

Pengar till bistånd (UU2)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om hur anslagen för utgiftsområde 7, internationellt bistånd, ska fördelas. Totalt handlar det om 35 miljarder kronor för 2017.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att den totala ramen för bistånd år 2017 ska vara 0,99 procent av bruttonationalinkomsten (BNI). Det motsvarar 46,1 miljarder kronor, vilket är en ökning från förra året. I biståndsramen ingår kostnader som räknas som bistånd, men inte ingår i det internationella biståndet. Exempel är kostnader för mottagande av asylsökande under deras första tid i Sverige och det svenska bidraget till EU:s biståndsbudget.

Regeringen har också lämnat förslag på att den bland annat ska ha rätt att ingå fleråriga ekonomiska avtal inom biståndsverksamheten och att den ska få besluta om kapitaltillskott till Swedfund International AB upp till en viss summa. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till även detta förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-12-07
Debatt i kammaren: 2016-12-08
4

Beslut

Beslut: 2016-12-08
6 förslagspunkter, 4 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 8 december 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Resultatredovisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:465 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 1-3,

2016/17:2504 av Jeff Ahl m.fl. (SD) yrkande 16 och

2016/17:3307 av Karin Enström m.fl. (M) yrkandena 2, 4 och 5.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 1 0 69 14
SD 0 37 0 11
MP 24 0 0 1
C 20 0 0 2
V 16 0 1 4
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 188 37 70 54


2. Biståndsram och anslag inom utgiftsområde 7

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Biståndsramen
Riksdagen fastställer biståndsramen för 2017 till 0,99 procent av den bruttonationalinkomst (BNI) för 2017 som beräknades vid budgeteringstillfället i enlighet med EU-förordningen för nationalräkenskaperna ENS 2010.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 7 punkt 1 och avslår motionerna

2016/17:2504 av Jeff Ahl m.fl. (SD) yrkande 3,

2016/17:2895 av Markus Wiechel m.fl. (SD) i denna del,

2016/17:3082 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 3,

2016/17:3206 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 1 i denna del,

2016/17:3307 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 1 i denna del,

2016/17:3423 av Birgitta Ohlsson m.fl. (L) i denna del och

2016/17:3448 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) i denna del.

b) Anslagen och anslagsvillkoren för 2017
Riksdagen anvisar, med de anslagsvillkor som utskottet angett anslagen för 2017 inom utgiftsområde 7 i enlighet med utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 7 punkterna 4 och 6 samt avslår motionerna

2016/17:1066 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 3, 6, 8 och 11,

2016/17:2504 av Jeff Ahl m.fl. (SD) yrkandena 1, 2 och 4-9,

2016/17:2895 av Markus Wiechel m.fl. (SD) i denna del,

2016/17:3206 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkandena 1 i denna del, 9, 24 och 26,

2016/17:3307 av Karin Enström m.fl. (M) yrkandena 1 i denna del, 3 och 7-10,

2016/17:3423 av Birgitta Ohlsson m.fl. (L) i denna del och

2016/17:3448 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) i denna del.

c) Bemyndigande om garantier för biståndsverksamhet
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2017 ikläda staten betalningsansvar för statliga garantier för biståndsverksamhet som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till 12 000 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 7 punkt 2.

d) Bemyndigande till regeringen att besluta om kapitaltillskott till Swedfund International AB
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2017 för anslaget 1:1 Biståndsverksamhet besluta om kapitaltillskott på högst 400 000 000 kronor till Swedfund International AB.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 7 punkt 3.

e) Beställningsbemyndigande för anslaget 1:1
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2017 för anslaget 1:1 Biståndsverksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 74 350 000 000 kronor för perioden 2018-2028.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 7 punkt 5.

3. Ändring av OECD:s definition av bistånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:461 av Björn Söder m.fl. (SD).

Reservation 3 (SD)

4. Prioriteringar inom utgiftsområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:48 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 28,

2016/17:463 av Björn Söder m.fl. (SD),

2016/17:474 av Björn Söder m.fl. (SD),

2016/17:1066 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 9 och 12,

2016/17:1073 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 2 och 3,

2016/17:1079 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 23,

2016/17:1195 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 3, 9 och 10,

2016/17:2504 av Jeff Ahl m.fl. (SD) yrkandena 10 och 14,

2016/17:2768 av Karin Enström m.fl. (M) yrkandena 37 och 39,

2016/17:3082 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkandena 2 och 4-8,

2016/17:3146 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 21,

2016/17:3206 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkandena 5-8, 11-13, 18 och 27,

2016/17:3307 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 6,

2016/17:3346 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 23,

2016/17:3382 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 6,

2016/17:3387 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 26 och

2016/17:3409 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 4 (M)
Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (C)
Reservation 7 (V)
Reservation 8 (L)
Reservation 9 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 0 70 0 14
SD 0 0 37 11
MP 24 0 0 1
C 0 0 20 2
V 0 0 17 4
L 0 0 16 3
KD 0 0 14 2
- 0 0 0 1
Totalt 121 70 104 54


5. Övriga frågor inom utvecklingssamarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:460 av Johan Nissinen m.fl. (SD),

2016/17:472 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 4 och 5,

2016/17:1066 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 10,

2016/17:1200 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 7,

2016/17:2468 av Mikael Oscarsson (KD) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2504 av Jeff Ahl m.fl. (SD) yrkandena 11-13,

2016/17:3206 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkandena 15, 17 och 25 samt

2016/17:3409 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 32.

Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (V)
Reservation 12 (L)
Reservation 13 (KD)

6. Övriga motioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.