Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 december 2017

Beslut

Pengar till bistånd (UU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att den totala ramen för bistånd år 2018 ska vara en procent av bruttonationalinkomsten (BNI). Det motsvarar 49 miljarder kronor, vilket är en ökning från förra året. I biståndsramen ingår kostnader som räknas som bistånd men behandlas inom andra områden, t.ex. vissa kostnader för asylmottagande.

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om hur 43 miljarder ur statens budget för 2018 som går till utgiftsområdet internationellt bistånd ska fördelas. Den största delen, 41,6 miljarder kronor, går till biståndsverksamhet. Cirka 1,2 miljarder går till Sidas förvaltningskostnader.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition 2017/18:1. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

48 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-11-23
Justering: 2017-11-28
Trycklov: 2017-12-01
Reservationer 17
Betänkande 2017/18:UU2

Alla beredningar i utskottet

2017-11-23, 2017-11-16, 2017-11-07, 2017-10-26

Pengar till bistånd (UU2)

Regeringen föreslår att den totala ramen för bistånd år 2018 ska vara en procent av bruttonationalinkomsten (BNI). Det motsvarar 49 miljarder kronor, vilket är en ökning från förra året. I biståndsramen ingår kostnader som räknas som bistånd men behandlas inom andra områden, t.ex. vissa kostnader för asylmottagande.

43 miljarder ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet internationellt bistånd. Regeringen föreslår att den största delen, 41,6 miljarder kronor, går till biståndsverksamhet. Cirka 1,2 miljarder går till Sidas förvaltningskostnader.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om biståndsramen samt om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-12-05
Debatt i kammaren: 2017-12-06
4

Beslut

Beslut: 2017-12-06
7 förslagspunkter, 4 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 6 december 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål för utgiftsområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:568 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3.

Reservation 1 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 73 0 0 10
SD 42 0 0 4
MP 20 0 0 4
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 0 16 0 3
KD 14 0 0 2
- 3 0 0 2
Totalt 291 16 0 42


2. Resultatredovisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:568 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 26,

2017/18:3656 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 16,

2017/18:3742 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 2 och

2017/18:3846 av Karin Enström m.fl. (M) yrkandena 2, 4 och 5.

Reservation 2 (M)
Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (L)
Reservation 5 (KD)

3. Biståndsram och anslag inom utgiftsområde 7

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Biståndsramen
Riksdagen fastställer biståndsramen för 2018 till 1 procent av vid budgeteringstillfället beräknad bruttonationalinkomst (BNI) för 2018 beräknat enligt EU-förordningen för nationalräkenskaperna ENS 2010.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 7 punkt 1 och avslår motionerna

2017/18:568 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 17,

2017/18:3656 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 4,

2017/18:3742 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 1 i denna del och

2017/18:3846 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 1 i denna del.

b) Anslagen och anslagsvillkoren för utgiftsområde 7
Riksdagen anvisar för budgetåret 2018 ramanslagen inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 7 punkterna 6 och 8 samt avslår motionerna

2017/18:568 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 18,

2017/18:3656 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1-3 och 5-10,

2017/18:3689 av Kerstin Lundgren m.fl. (C),

2017/18:3742 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 1 i denna del,

2017/18:3803 av Birgitta Ohlsson m.fl. (L) och

2017/18:3846 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 1 i denna del.

c) Bemyndigande om garantier för biståndsverksamhet
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 ställa ut statliga garantier för biståndsverksamhet som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 12 000 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 7 punkt 2.

d) Bemyndigande till regeringen att besluta om kapitaltillskott till Swedfund International AB
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 för anslaget 1:1 Biståndsverksamhet besluta om kapitaltillskott på högst 600 000 000 kronor till Swedfund International AB.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 7 punkt 3.

e) Beställningsbemyndigande för anslaget 1:1
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 82 000 000 000 kronor inom perioden 2019-2028.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 7 punkt 7.

f) Bemyndigande att fullgöra Sveriges medverkan i kapitalhöjningen i Afrikanska utvecklingsbanken
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 fullgöra Sveriges medverkan i kapitalhöjningen i Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB), vilket innebär inbetalningar som inklusive tidigare gjorda inbetalningar uppgår till högst 454 456 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 7 punkt 4.

g) Bemyndigande att förfoga över medel inom Interamerikanska utvecklingsbanken
Riksdagen godkänner att de medel som står till Sveriges förfogande inom Interamerikanska utvecklingsbanken (IDB), återinvesteras i IDB.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 7 punkt 5.

4. OECD/Dacs regelverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:555 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 26 och 29 samt

2017/18:3846 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (V)

5. Prioriteringar inom utgiftsområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2174 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 6,

2017/18:228 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 2 och 3,

2017/18:530 av Yasmine Posio Nilsson m.fl. (V) yrkandena 5, 7, 12 och 14,

2017/18:533 av Yasmine Posio Nilsson m.fl. (V) yrkandena 1, 2, 4 och 11,

2017/18:534 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) yrkande 5,

2017/18:555 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1-5, 10, 11, 13-21, 24, 30 och 31,

2017/18:568 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 1, 2, 5-8, 10, 11, 13, 14, 16, 19-21, 23, 24 och 27,

2017/18:1581 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 9,

2017/18:3008 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 11,

2017/18:3215 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 21,

2017/18:3239 av Karin Enström m.fl. (M) yrkandena 6, 27, 29, 39, 40 och 42,

2017/18:3566 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 11-13,

2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 32,

2017/18:3656 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 11, 14, 15 och 17-20,

2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 41-45,

2017/18:3735 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 35,

2017/18:3742 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkandena 5-10, 13 och 17,

2017/18:3775 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkandena 1-6,

2017/18:3846 av Karin Enström m.fl. (M) yrkandena 6-10 och

2017/18:3890 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (C)
Reservation 11 (V)
Reservation 12 (L)
Reservation 13 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 73 0 10
SD 0 0 42 4
MP 20 0 0 4
C 0 0 19 3
V 1 0 17 3
L 0 0 16 3
KD 0 0 14 2
- 1 0 2 2
Totalt 124 73 110 42


6. Övriga frågor inom utvecklingssamarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:468 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 7,

2017/18:530 av Yasmine Posio Nilsson m.fl. (V) yrkande 17,

2017/18:533 av Yasmine Posio Nilsson m.fl. (V) yrkande 19,

2017/18:555 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 8,

2017/18:568 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 22,

2017/18:1600 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 5 och 8,

2017/18:1911 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 7,

2017/18:2818 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 22,

2017/18:3620 av Larry Söder (KD),

2017/18:3656 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 12 och 13,

2017/18:3742 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkandena 11, 12 och 18 samt

2017/18:3890 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 26.

Reservation 14 (SD)
Reservation 15 (V)
Reservation 16 (L)
Reservation 17 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 73 0 0 10
SD 0 42 0 4
MP 20 0 0 4
C 19 0 0 3
V 0 0 18 3
L 0 0 16 3
KD 0 0 14 2
- 1 2 0 2
Totalt 215 44 48 42


7. Övriga motioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.