Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Utrikesutskottets bet 2018/19:UU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 2018

Beslut

Pengar till internationellt bistånd (UU2)

Drygt 44,9 miljarder kronor ur statens budget för 2019 går till utgiftsområdet internationellt bistånd. Mest pengar går till biståndsverksamhet, knappt 43,5 miljarder kronor. Knappt 1,3 miljarder går till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ram för biståndet på 1 procent av den beräknade bruttonationalinkomsten, BNI, för år 2019. Riksdagen sa också delvis säger ja till ett förslag i en motion från Moderaterna som innebär att 75 miljoner kronor flyttas inom anslaget från biståndsverksamheten till Sida.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Utskottets förslag till beslut: Punkt 1: Avslag motion Punkt 2: A: Bifall prop. punkt 1 och avslag på motionerna. B: Bifall prop. punkt 6 och motion 2930 y 6,7 och 10. delvis bifall prop. punkt 4 och motion 2930 y 1 i denna del och avslag på övriga motioner, C: Bifall prop. punkt 5 och avslag på motion. D: bifall prop. punkt 2. E: bifall prop. punkt 3.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-12-11
Justering: 2018-12-13
Trycklov: 2018-12-13
Reservationer 1
bet 2018/19:UU2

Alla beredningar i utskottet

2018-12-11, 2018-12-06

Pengar till internationellt bistånd (UU2)

Drygt 44,9 miljarder kronor ur statens budget för 2019 går till utgiftsområdet internationellt bistånd. Mest pengar går till biståndsverksamhet, knappt 43,5 miljarder kronor. Knappt 1,3 miljarder går till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida.

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en ram för biståndet på 1 procent av den beräknade bruttonationalinkomsten, BNI, för år 2019. Utskottet föreslår också att riksdagen delvis säger ja till ett förslag i en motion från Moderaterna som innebär att 75 miljoner kronor flyttas inom anslaget från biståndsverksamheten till Sida.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-12-15
Debatt i kammaren: 2018-12-17
4

Beslut

Beslut: 2018-12-17
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 17 december 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Resultatredovisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2930 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 2, 4 och 5.

2. Biståndsram och anslag inom utgiftsområde 7

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Biståndsramen
Riksdagen fastställer biståndsramen för 2019 till 1 procent av vid budgeteringstillfället beräknad bruttonationalinkomst (BNI) för 2019 beräknat enligt EU-förordningen för nationalräkenskaperna (ENS 2010).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:1 utgiftsområde 7 punkt 1 och avslår motionerna

2018/19:1956 av Ludvig Aspling m.fl. (SD) yrkande 2,

2018/19:2362 av Ludvig Aspling m.fl. (SD) i denna del,

2018/19:2859 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 9 och

2018/19:2930 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 1 i denna del.

b) Anslagen och anslagsvillkoren för utgiftsområde 7
Riksdagen anvisar, med de anslagsvillkor utskottet anger, anslagen för 2019 inom utgiftsområde 7 enligt utskottets förslag i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:1 utgiftsområde 7 punkt 6 och motion

2018/19:2930 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 6, 7 och 10,

bifaller delvis proposition 2018/19:1 utgiftsområde 7 punkt 4 och motion

2018/19:2930 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 1 i denna del och

avslår motionerna

2018/19:1956 av Ludvig Aspling m.fl. (SD) yrkandena 3-11,

2018/19:2362 av Ludvig Aspling m.fl. (SD) i denna del,

2018/19:2618 av Kerstin Lundgren m.fl. (C),

2018/19:2767 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkandena 1, 6, 9 och 18,

2018/19:2859 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkandena 10-12 och

2018/19:2974 av Fredrik Malm m.fl. (L).

c) Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019 besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst det belopp och inom den tidsperiod som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:1 utgiftsområde 7 punkt 5 och avslår motion

2018/19:2930 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 11.

d) Bemyndigande om garantier för biståndsverksamhet
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019 ställa ut statliga garantier för biståndsverksamhet som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 14 000 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:1 utgiftsområde 7 punkt 2.

e) Bemyndigande att besluta om kapitaltillskott till Swedfund International AB
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019 för anslaget 1:1 Biståndsverksamhet besluta om kapitaltillskott på högst 600 000 000 kronor till Swedfund International AB.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:1 utgiftsområde 7 punkt 3.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 7 0 82 11
M 59 0 0 11
SD 0 53 0 9
C 0 0 27 4
V 0 0 22 6
KD 20 0 0 2
L 0 0 18 2
MP 0 0 13 3
Totalt 86 53 162 48