Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Utrikesutskottets betänkande 2019/20:UU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 december 2019

Beslut

46 miljarder till internationellt bistånd (UU2)

Cirka 46 miljarder kronor ur statens budget för år 2020 ska gå till utgiftsområdet internationellt bistånd. Mest pengar föreslås gå till biståndsverksamhet, drygt 44,2 miljarder kronor. Knappt 1,5 miljarder föreslås gå till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ram för biståndet på 1 procent av den beräknade bruttonationalinkomsten, BNI, för år 2020. Riksdagen sa samtidigt nej till cirka 50 förslag motioner från allmänna motionstiden 2019 på området.

Budgetpropositionen för 2020 bygger på en politisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 27 november 2019. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition 2019/20:1 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

73 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-11-21
Justering: 2019-12-03
Trycklov: 2019-12-06
Reservationer 13
Betänkande 2019/20:UU2

Alla beredningar i utskottet

2019-11-21, 2019-11-14, 2019-11-07

46 miljarder till internationellt bistånd (UU2)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att cirka 46 miljarder kronor ur statens budget för år 2020 ska gå till utgiftsområdet internationellt bistånd. Mest pengar föreslås gå till biståndsverksamhet, drygt 44,2 miljarder kronor. Knappt 1,5 miljarder föreslås gå till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida.

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en ram för biståndet på 1 procent av den beräknade bruttonationalinkomsten, BNI, för år 2020. Utskottet föreslår också riksdagen säger nej till cirka 50 förslag motioner från allmänna motionstiden 2019 på området.

Budgetpropositionen för 2020 bygger på en politisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 27 november 2019. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-12-10
Debatt i kammaren: 2019-12-11
4

Beslut

Beslut: 2019-12-11
6 förslagspunkter, 2 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 december 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 7

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3321 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 3, 8, 14 och 15.

Reservation 1 (M)

2. Statens budget inom utgiftsområde 7

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Biståndsramen
Riksdagen fastställer biståndsramen för 2020 till 1 procent av vid budgeteringstillfället beräknad bruttonationalinkomst (BNI) för 2020 beräknat enligt EU-förordningen för nationalräkenskaperna ENS 2010.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 7 punkt 1 och avslår motionerna

2019/20:752 av Ludvig Aspling m.fl. (SD) yrkande 2,

2019/20:2830 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 15 och

2019/20:3321 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 6.

b) Anslagen och anslagsvillkoren inom utgiftsområde 7
Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 7 Inter-nationellt bistånd enligt regeringens och Riksrevisionens förslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 7 punkterna 6 och 8 samt avslår motionerna

2019/20:2658 av Björn Söder m.fl. (SD),

2019/20:3010 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1,

2019/20:3157 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkande 1 och

2019/20:3321 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 1 och 7.

c) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att
1. under 2020 ställa ut statliga garantier för biståndsverksamhet som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 15 000 000 000 kronor,
2. under 2020 för anslaget 1:1 Biståndsverksamhet besluta om kapitaltillskott på högst 800 000 000 kronor till Swedfund International AB,
3. för anslaget 1:1 Biståndsverksamhet besluta om att Sverige medverkar i kapitalhöjningen i Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB), som innebär att Sverige under perioden 2020==2027 ska betala in högst 1 736 000 000 kronor till AfDB,
4. ställa ut statliga garantier till Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB) som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 2 913 000 000 Units of Account (UA),
5. under 2020 besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 7 punkterna 2-5 och 7.

Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 0 0 63 7
SD 0 60 0 2
C 29 0 0 2
V 0 0 24 3
KD 0 0 20 2
L 18 0 0 1
MP 15 0 0 1
- 2 0 0 0
Totalt 156 60 107 26


3. Internationella biståndsnivåer och OECD/Dacs regelverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:757 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 31 och 34,

2019/20:752 av Ludvig Aspling m.fl. (SD) yrkande 15,

2019/20:3157 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkande 2 och

2019/20:3321 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 13.

Reservation 4 (M)
Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (V)
Reservation 7 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 0 63 0 7
SD 0 0 60 2
C 29 0 0 2
V 0 0 24 3
KD 11 0 9 2
L 18 0 0 1
MP 15 0 0 1
- 1 0 1 0
Totalt 166 63 94 26


4. Prioriteringar inom utgiftsområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:723 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkandena 14, 16 och 17,

2018/19:757 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1-5, 9, 12, 18-20, 24-29 och 35-37,

2018/19:2767 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkande 17,

2018/19:2903 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 41,

2019/20:135 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkandena 26 och 27,

2019/20:219 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 15,

2019/20:225 av Björn Söder (SD),

2019/20:749 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

2019/20:752 av Ludvig Aspling m.fl. (SD) yrkandena 1 och 3-13,

2019/20:753 av Ludvig Aspling m.fl. (SD),

2019/20:754 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 6, 7 och 9,

2019/20:756 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 14,

2019/20:764 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 3 och 5,

2019/20:765 av Ludvig Aspling m.fl. (SD),

2019/20:768 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 5,

2019/20:776 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 2,

2019/20:777 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 2-4,

2019/20:778 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 3-5, 8 och 9,

2019/20:2830 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 16,

2019/20:3010 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2,

2019/20:3157 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkandena 3, 6-11, 13 och 16-20,

2019/20:3321 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 4, 9-12 och 16-19 samt

2019/20:3357 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 16.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (V)
Reservation 11 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 0 0 63 7
SD 0 0 60 2
C 29 0 0 2
V 0 24 0 3
KD 0 0 20 2
L 18 0 0 1
MP 15 0 0 1
- 1 1 0 0
Totalt 155 25 143 26


5. Övriga frågor inom biståndet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3261 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkandena 11 och 15 samt

2019/20:3321 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 12 (M)
Reservation 13 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 0 0 63 7
SD 60 0 0 2
C 0 29 0 2
V 24 0 0 3
KD 20 0 0 2
L 18 0 0 1
MP 15 0 0 1
- 2 0 0 0
Totalt 231 29 63 26


6. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.