Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Socialutskottets betänkande 2000/01:SoU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 december 2000

Beslut

Anslag till hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om ca 29,4 miljarder kronor i anslag till hälsovård, sjukvård och social omsorg för 2001. Vidare godkände riksdagen de föreslagna målen för politikområdena hälso- och sjukvård, folkhälsa, barnpolitik och socialtjänstpolitik. Det föreslagna målet för äldrepolitiken överensstämmer med vad riksdagen tidigare beslutat (se 1997/98:SoU24 ). Riksdagen fastställde därför detta mål. Vidare godkände riksdagen i våras nationella mål för handikappolitiken (se 1999/2000:SoU14 ). Dessa mål ska fortfarande gälla. Riksdagen godkände därför inte det nu föreslagna målet för handikappolitiken. Riksdagen gjorde, med anledning av motionsförslag, två tillkännagivanden till regeringen; ett angående ökad konkurrens inom barn- och ungdomstandvården samt ett angående behovet av att beakta vissa föreningars situation.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionens förslag om mål för politikområdena, bifall till propositionen i övrigt. Delvis bifall till motioner om lagstadgad rätt till valfrihet rörande tandvård, delvis bifall till motioner angående vissa föreningars situation. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Anslag till hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)

Socialutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om ca 29,4 miljarder kronor i anslag till hälsovård, sjukvård och social omsorg för 2001. Vidare föreslås riksdagen godkänna de föreslagna målen för politikområdena hälso- och sjukvård, folkhälsa, barnpolitik och socialtjänstpolitik. Utskottet konstaterar att målen för flera av politikområdena nyligen varit aktuella i riksdagen i andra sammanhang. Vad gäller målet för hälso- och sjukvårdspolitiken pekar utskottet på att olika att olika målbeskrivningar förekommer i olika dokument och sammanhang vid i princip samma tidpunkt, vilket leder till en oklarhet om vad mål för ett politikområde i budgetpropositionen egentligen innebär. Utskottet förutsätter att regeringen återkommer till frågeställningen i ett lämpligt sammanhang. Det föreslagna målet för äldrepolitiken överensstämmer med vad riksdagen tidigare godkänt (se 1997/98:SoU24). Utskottet föreslår därför att riksdagen fastställer detta mål. Vidare påpekar utskottet att riksdagen i våras godkände nationella mål för handikappolitiken (se 1999/2000:SoU14). Utskottet anser att dessa mål fortfarande gäller. Riksdagen bör således inte godkänna det nu föreslagna målet för handikappolitiken. Utskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivanden till regeringen angående ökad konkurrens inom barn- och ungdomstandvården. Vidare föreslås ett tillkännagivande angående behovet av att beakta vissa föreningars situation. Båda tillkännagivandena görs med anledning av motionsförslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.