Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m.

Socialutskottets bet 2005/06:SoU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 december 2005

Beslut

Ny finansieringsmodell ska motverka spelberoende (SoU1)

Riksdagen ger regeringen i uppdrag att pröva en modell där pengar från spelbolagens överskott används till att motverka spelberoendet. En särskild utredare ser för närvarande över lagstiftningen inom spel- och lotteriområdet. Om utredaren inte lyfter frågan om att använda överskottet från spelverksamheten för att motverka spelberoende vill riksdagen att regeringen skyndsamt prövar en sådan modell. Beslutet grundar sig på ett förslag från socialutskottet. Riksdagen godkänner regeringens budgetförslag för 2006 för utgiftsområdet hälsovård, sjukvård och social omsorg men har beslutat att Handikappombudsmannen, HO, ska få ytterligare 3 miljoner kronor. HO har fått ökade möjligheter att ingripa vid diskriminering och för att HO med full kraft ska kunna arbeta med detta behövs mer pengar anser riksdagen. Riksdagen höjer också budgetanslagen för viss verksamhet för personer med funktionshinder med 2 miljoner kronor. Pengarna ska gå till Ågrenska stiftelsen som arbetar med barn med sällsynta diagnoser. Höjningen ska bestå även 2007 och 2008.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen och motion om Ågrenska stiftelsen. Bifall till motioner om anslag för 2006 respektive för 2007 och 2008. Avslag på övriga motioner. Riksrevisionens redogörelse läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

189 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-10-25
Justering: 2005-12-01
Betänkande publicerat: 2005-12-07
Trycklov: 2005-12-07
Reservationer 40
bet 2005/06:SoU1

Ny finansieringsmodell ska motverka spelberoende (SoU1)

Socialutskottet vill att riksdagen ger regeringen i uppdrag att pröva en modell där pengar från spelbolagens överskott används till att motverka spelberoendet. En särskild utredare ser för närvarande över lagstiftningen inom spel- och lotteriområdet. Om utredaren inte lyfter frågan om att använda överskottet från spelverksamheten för att motverka spelberoende vill utskottet att regeringen skyndsamt prövar en sådan modell. Frågan kom upp i utskottet i samband med budgetbehandlingen av området hälsovård, sjukvård och social omsorg. Utskottet godkänner regeringens budgetförslag men föreslår att Handikappombudsmannen, HO, ska få ytterligare 3 miljoner kronor 2006 jämfört med vad regeringen föreslagit. HO har fått ökade möjligheter att ingripa vid diskriminering och för att HO med full kraft ska kunna arbeta med detta behövs mer pengar anser utskottet. Utskottet vill också höja budgetanslagen för viss verksamhet för personer med funktionshinder med 2 miljoner kronor. Pengarna ska gå till Ågrenska stiftelsen som arbetar med barn med sällsynta diagnoser. Höjningen ska bestå även 2007 och 2008.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-12-14
4

Beslut

Beslut: 2005-12-14
59 förslagspunkter, 50 acklamationer, 9 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar för 2006 anslag under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt utskottets förslag i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen motionerna 2005/06:Fi320 yrkande 3 och 2005/06:So697 yrkande 3, bifaller delvis proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 9 punkt 7 och motion 2005/06:So626 och avslår motionerna 2004/05:So395 yrkande 5, 2004/05:So594 yrkande 6, 2004/05:So640 yrkande 4, 2004/05:So657 yrkande 2, 2005/06:Sk496 yrkandena 10 och 11, 2005/06:Ju306 yrkande 2, 2005/06:Ju478 yrkande 9, 2005/06:L375 yrkande 41, 2005/06:Sf297 yrkande 5, 2005/06:Sf382 yrkande 4, 2005/06:Sf383 yrkande 20, 2005/06:Sf389 yrkande 28, 2005/06:So221 yrkande 2, 2005/06:So292, 2005/06:So313 yrkande 5, 2005/06:So350 yrkande 1, 2005/06:So351, 2005/06:So365 yrkande 3, 2005/06:So388, 2005/06:So396, 2005/06:So410, 2005/06:So414, 2005/06:So424 yrkandena 4, 7 och 8, 2005/06:So431 yrkande 10, 2005/06:So432 yrkandena 5 och 16, 2005/06:So438, 2005/06:So452, 2005/06:So470 yrkandena 5 och 6 i denna del, 2005/06:So486, 2005/06:So512, 2005/06:So522 yrkande 2, 2005/06:So550 yrkande 1, 2005/06:So551 yrkandena 12 och 13, 2005/06:So596, 2005/06:So631, 2005/06:So633 yrkandena 1 och 2, 2005/06:So638 yrkandena 2 och 10, 2005/06:So640 yrkande 1, 2005/06:So641 yrkande 5, 2005/06:So642 yrkandena 5 och 6, 2005/06:So646 yrkande 2, 2005/06:So654 yrkandena 1 och 2, 2005/06:So660 yrkandena 1-7, 2005/06:So662 yrkande 4, 2005/06:So693, 2005/06:So694 yrkandena 5-8, 2005/06:So702 yrkandena 2, 3, 19 och 25, 2005/06:So703 yrkandena 12, 34 och 39, 2005/06:So704 yrkande 8, 2005/06:So707 yrkandena 1 och 2, 2005/06:So710 yrkande 7, 2005/06:So713 yrkandena 3 och 4, 2005/06:Kr334 yrkandena 12-14, 2005/06:Kr374 yrkandena 10, 12 och 15, 2005/06:Kr376 yrkande 32, 2005/06:Kr378 yrkande 8 och 2005/06:Ub383 yrkande 7.

2. Bemyndigande angående ramanslag 14:4 Statens folkhälsoinstitut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2006 för ramanslag 14:4 Statens folkhälsoinstitut ingå ekonomiska förpliktelser avseende beställarstyrda forskningsprojekt som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 21 000 000 kr efter 2006.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 9 punkt 2.

3. Bemyndigande angående ramanslag 16:3 Statsbidrag till särskilt utbildningsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2006 för ramanslag 16:3 Statsbidrag till särskilt utbildningsstöd ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 82 000 000 kr under 2007.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 9 punkt 3.

4. Bemyndigande angående ramanslag 17:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2006 för ramanslag 17:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 30 000 000 kr efter 2006.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 9 punkt 4.

5. Bemyndigande angående ramanslag 18:2 Statens institutionsstyrelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2006 för ramanslag 18:2 Statens institutionsstyrelse ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 5 000 000 kr efter 2006.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 9 punkt 5.

6. Bemyndigande angående ramanslag 26:2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2006 för ramanslag 26:2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 640 000 000 kr efter 2006.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 9 punkt 6.

7. Propositionens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i alkohollagen (1994:1738).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 9 punkt 1.

8. Framtida tandvårdsreform

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So488 och 2005/06:So521 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m403912
c19003
fp04008
kd70197
v23005
mp11006
-1001
Totalt192405859

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Stiftelsen Metallbiologiskt Centrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So651.

10. Stöd till PION m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So356 och 2005/06:So553 yrkande 12.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m044011
c01903
fp04008
kd02607
v23005
mp11006
-1001
Totalt162129058

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Vårdgaranti och psykisk sjukdom

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So410 yrkande 17 och 2005/06:So606 yrkande 15.

12. Organdonationer och donationsregistret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So284 yrkandena 1-3, 2005/06:So442 yrkandena 1-3, 2005/06:So465 och 2005/06:So586 yrkandena 1 och 2.

13. Lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So287 yrkandena 1-4, 2003/04:So568 yrkandena 10-12, 2003/04:So571 yrkandena 6 och 7, 2004/05:U257 yrkande 34, 2004/05:So566 yrkandena 9 och 10, 2004/05:So620 yrkandena 9-11, 2005/06:L291 yrkande 22 och 2005/06:L375 yrkande 40.

Reservation 3 (c, fp)

14. Abort i Sverige för utländska kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U335 yrkande 4, 2005/06:So428 yrkande 1, 2005/06:So611, 2005/06:So621, 2005/06:So688 och 2005/06:A310 yrkande 10.

15. Europeiskt center för läkemedelssäkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So504.

Reservation 4 (kd)

16. NEPI:s finansiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So358 yrkande 2.

Reservation 5 (v)

17. Riksrevisionens styrelses redogörelse angående ökad tillgänglighet i sjukhusvården 2005/06:RRS4

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger redogörelse 2005/06:RRS4 till handlingarna.

18. Återrapportering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L375 yrkande 42, 2005/06:So468 yrkande 3, 2005/06:So470 yrkande 3 och 2005/06:So633 yrkande 3.

Reservation 6 (fp)

19. Stöd till HBT-organisationer m.fl.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L291 yrkande 20, 2005/06:So466 och 2005/06:So538.

Reservation 7 (c, fp)

20. Stöd till arbetet med självmordsprevention m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So221 yrkande 3 och 2005/06:So547 yrkande 3.

21. Ändringar i socialtjänstlagen (2001:453)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So522 yrkande 3, 2005/06:So654 yrkande 3, 2005/06:Kr234 yrkande 2, 2005/06:Kr254 yrkande 3, 2005/06:Kr332 yrkande 3 och 2005/06:Kr374 yrkandena 11 och 16.

Reservation 8 (kd)

22. Spelberoende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om långsiktiga insatser mot spelberoende.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 2005/06:So334, 2005/06:So522 yrkande 1, 2005/06:So654 yrkande 4, 2005/06:Kr254 yrkande 2, 2005/06:Kr332 yrkande 11, 2005/06:Kr374 yrkande 9 och 2005/06:MJ351 yrkande 31.

Reservation 9 (c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m440011
c01903
fp04008
kd02607
v23005
mp10007
-2000
Totalt20685058

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

23. Kostnadsfria preventivmedel och mensskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So489, 2005/06:So448, 2005/06:So624 och 2005/06:So672.

24. Stödet till tobaksodling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U338 yrkande 18 och 2005/06:So470 yrkande 6 i denna del.

25. Tobakspreventivt arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So281, 2005/06:So421 yrkande 2, 2005/06:So425 yrkandena 1 och 4-6, 2005/06:So489, 2005/06:So526, 2005/06:So617, 2005/06:So657 och 2005/06:So687.

Reservation 10 (kd)
Reservation 11 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m430111
c19003
fp40008
kd00267
v22015
mp2906
-1100
Totalt253102858

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

26. Fler rökfria zoner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So425 yrkande 3 och 2005/06:So554 yrkande 7.

Reservation 12 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m440011
c19003
fp40008
kd26007
v12205
mp01106
-0200
Totalt25735057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

27. Försäljningstillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So421 yrkande 1 och 2005/06:MJ351 yrkande 20.

Reservation 13 (kd)
Reservation 14 (mp)

28. Snusfria miljöer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So307.

29. Sponsring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So485.

Reservation 15 (m)
Reservation 16 (c, fp, kd)

30. Varningstexter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So570.

31. Förtäring i rökrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So576.

Reservation 17 (fp)

32. Isolering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So566 yrkande 7, 2004/05:So567 yrkande 2, 2004/05:So620 yrkande 8, 2005/06:So468 yrkande 1 och 2005/06:So649 yrkande 3 i denna del.

Reservation 18 (v)

33. Informationsplikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So567 yrkande 1.

34. Sjukdomar i smittskyddslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So649 yrkande 2.

Reservation 19 (v)

35. Hivtestning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So468 yrkande 4.

36. Nationell kampanj

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So310.

37. Tuberkulos

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So276 yrkandena 1 och 2, 2005/06:So287, 2005/06:So322 och 2005/06:So659.

Reservation 20 (m, kd)

38. Influensapandemi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So385 yrkandena 1 och 2, 2005/06:So518 och 2005/06:So588 yrkande 1.

Reservation 21 (kd)

39. Företagsinköp av antivirala medel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So588 yrkande 2.

Reservation 22 (kd)

40. Lipodystrofi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So623.

41. Nationella adoptioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So233.

42. Förändrade villkor för adoptionsorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L263 yrkande 4.

Reservation 23 (v)

43. Personligt ombud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So270, 2004/05:So410 yrkande 18, 2004/05:So423 yrkandena 1-4, 2004/05:So640 yrkande 7 i denna del, 2005/06:So228, 2005/06:So320, 2005/06:So342, 2005/06:So364 yrkandena 8 och 9, 2005/06:So662 yrkande 7 i denna del och 2005/06:So664.

Reservation 24 (v)

44. Gode män för psykiskt funktionshindrade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So640 yrkande 7 i denna del och 2005/06:So662 yrkande 7 i denna del.

45. Anslag 16:4 Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder budgetåren 2007 och 2008

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om anslag 16:4 budgetåren 2007 och 2008.
Därmed bifaller riksdagen motionerna 2005/06:Fi320 yrkande 7 och 2005/06:So697 yrkande 4.

46. Handikapphistoriskt Center

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So335 och 2005/06:So500.

Reservation 25 (fp)

47. Statsbidrag till handikapporganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So555 yrkande 11 och 2005/06:So638 yrkande 12.

Reservation 26 (c, fp)

48. Bilstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So223, 2005/06:So510, 2005/06:So638 yrkande 6, 2005/06:So676 och 2005/06:So706 yrkande 9.

Reservation 27 (m)
Reservation 28 (fp)
Reservation 29 (kd)
Reservation 30 (c)

49. Personlig assistans

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So364 yrkandena 5-7, 2005/06:So509 yrkande 2, 2005/06:So552 yrkande 16 och 2005/06:So703 yrkande 38.

50. Skolverket som sektorsmyndighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So273.

51. Hjälpmedelsgaranti

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So365 yrkande 5, 2005/06:So552 yrkande 13 och 2005/06:So638 yrkande 7.

Reservation 31 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 31 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m044011
c01903
fp04008
kd02607
v23005
mp11006
-2000
Totalt163129057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

52. Demensutredningar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So376 yrkande 6, 2005/06:So432 yrkande 11 och 2005/06:So520 yrkande 6.

Reservation 32 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 32 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m044011
c01903
fp04008
kd02607
v23005
mp11006
-2000
Totalt163129057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

53. Forskning och utveckling på äldreområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So230, 2005/06:So295, 2005/06:So604, 2005/06:So643 yrkande 7 och 2005/06:So661 yrkande 1.

54. Anhörigstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So608 yrkandena 1, 2, 4 och 5, 2005/06:So376 yrkandena 1-3 och 5, 2005/06:So520 yrkande 7 och 2005/06:So705 yrkandena 1-6 och 8.

Reservation 33 (c, fp, kd)
Reservation 34 (v)

55. Kvinnojourer m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju378 yrkandena 4 och 5, 2005/06:Ju422 yrkandena 13, 14 och 16, 2005/06:So391, 2005/06:So459, 2005/06:So471 yrkande 1 och 2005/06:So701 yrkandena 1-3.

56. Hemlöshet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So264, 2005/06:So280, 2005/06:So363 yrkandena 1-3, 2005/06:So367, 2005/06:So374 yrkande 4, 2005/06:So398, 2005/06:So469 yrkande 8, 2005/06:So646 yrkande 14, 2005/06:So682, 2005/06:So698 yrkandena 1-5, 2005/06:Bo214 yrkande 12, 2005/06:Bo274 yrkandena 1-3 och 16, 2005/06:Bo300 yrkande 14 och 2005/06:Bo337 yrkande 3.

Reservation 35 (m, fp)
Reservation 36 (kd)
Reservation 37 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 36 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m004411
c19003
fp00399
kd02517
v10225
mp8036
-1010
Totalt1562511058

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

57. Nationellt centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So700 yrkande 7.

58. Apoteksmonopolet samt andra läkemedelsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U290 yrkande 8, 2005/06:So203, 2005/06:So234, 2005/06:So254, 2005/06:So256 yrkandena 1 och 2, 2005/06:So358 yrkandena 3 och 5-7, 2005/06:So381 yrkandena 1 och 2, 2005/06:So412, 2005/06:So417 yrkandena 2-4, 2005/06:So497, 2005/06:So533, 2005/06:So534, 2005/06:So565, 2005/06:So566, 2005/06:So577, 2005/06:So703 yrkandena 35 och 36, 2005/06:MJ394 yrkande 28 och 2005/06:A370 yrkande 4.

Reservation 38 (m, c, fp, kd)
Reservation 39 (v)
Reservation 40 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 38 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m044011
c01903
fp13908
kd02607
v23005
mp11006
-2000
Totalt164128057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

59. Finansiering av Läkemedelsverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So382.