Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m.

Socialutskottets betänkande 2005/06:SoU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 december 2005

Beslut

Ny finansieringsmodell ska motverka spelberoende (SoU1)

Riksdagen ger regeringen i uppdrag att pröva en modell där pengar från spelbolagens överskott används till att motverka spelberoendet. En särskild utredare ser för närvarande över lagstiftningen inom spel- och lotteriområdet. Om utredaren inte lyfter frågan om att använda överskottet från spelverksamheten för att motverka spelberoende vill riksdagen att regeringen skyndsamt prövar en sådan modell. Beslutet grundar sig på ett förslag från socialutskottet. Riksdagen godkänner regeringens budgetförslag för 2006 för utgiftsområdet hälsovård, sjukvård och social omsorg men har beslutat att Handikappombudsmannen, HO, ska få ytterligare 3 miljoner kronor. HO har fått ökade möjligheter att ingripa vid diskriminering och för att HO med full kraft ska kunna arbeta med detta behövs mer pengar anser riksdagen. Riksdagen höjer också budgetanslagen för viss verksamhet för personer med funktionshinder med 2 miljoner kronor. Pengarna ska gå till Ågrenska stiftelsen som arbetar med barn med sällsynta diagnoser. Höjningen ska bestå även 2007 och 2008.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen och motion om Ågrenska stiftelsen. Bifall till motioner om anslag för 2006 respektive för 2007 och 2008. Avslag på övriga motioner. Riksrevisionens redogörelse läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Ny finansieringsmodell ska motverka spelberoende (SoU1)

Socialutskottet vill att riksdagen ger regeringen i uppdrag att pröva en modell där pengar från spelbolagens överskott används till att motverka spelberoendet. En särskild utredare ser för närvarande över lagstiftningen inom spel- och lotteriområdet. Om utredaren inte lyfter frågan om att använda överskottet från spelverksamheten för att motverka spelberoende vill utskottet att regeringen skyndsamt prövar en sådan modell. Frågan kom upp i utskottet i samband med budgetbehandlingen av området hälsovård, sjukvård och social omsorg. Utskottet godkänner regeringens budgetförslag men föreslår att Handikappombudsmannen, HO, ska få ytterligare 3 miljoner kronor 2006 jämfört med vad regeringen föreslagit. HO har fått ökade möjligheter att ingripa vid diskriminering och för att HO med full kraft ska kunna arbeta med detta behövs mer pengar anser utskottet. Utskottet vill också höja budgetanslagen för viss verksamhet för personer med funktionshinder med 2 miljoner kronor. Pengarna ska gå till Ågrenska stiftelsen som arbetar med barn med sällsynta diagnoser. Höjningen ska bestå även 2007 och 2008.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.