Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Socialutskottets betänkande 2009/10:SoU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 december 2009

Beslut

Anslag till vård och omsorg (SoU1)

Under nästa år avsätts 58,7 miljarder till hälsovård, sjukvård och social omsorg, enligt budgetramen för 2010. Regeringen har lagt ett förslag på hur pengarna ska fördelas inom området. De största anslagen ska gå till bidrag för läkemedelsförmåner (23,2 miljarder kronor), kostnader för statlig assistansersättning (19,2 miljarder kronor), tandvårdsförmåner (6,6 miljarder kronor) och stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken (2 miljarder kronor). Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

222 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-11-05
Justering: 2009-12-03
Betänkande publicerat: 2009-12-03
Trycklov: 2009-12-03
Reservationer 17
Betänkande 2009/10:SoU1

Anslag till vård och omsorg (SoU1)

Under nästa år avsätts 58,7 miljarder till hälsovård, sjukvård och social omsorg, enligt budgetramen för 2010.

Regeringen har lagt ett förslag på hur pengarna ska fördelas inom området.

De största anslagen ska gå till bidrag för läkemedelsförmåner (23,2 miljarder kronor), kostnader för statlig assistansersättning (19,2 miljarder kronor), tandvårdsförmåner (6,6 miljarder kronor) och stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken (2 miljarder kronor).

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-12-10
4

Beslut

Beslut: 2009-12-14
39 förslagspunkter, 37 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 december 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar för 2010 anslag under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 9 punkt 5 och avslår motionerna
2009/10:Ju265 av Eva Olofsson m.fl. (v) yrkande 30,
2009/10:So219 av Thomas Nihlén m.fl. (mp),
2009/10:So224 av Thomas Nihlén m.fl. (mp),
2009/10:So225 av Thomas Nihlén m.fl. (mp) yrkande 1,
2009/10:So296 av Jan Lindholm m.fl. (mp),
2009/10:So463 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 16, 32, 38, 40, 57 och 59,
2009/10:So511 av Lars Ohly m.fl. (v),
2009/10:So512 av Eva Olofsson m.fl. (v) yrkandena 6, 13 och 15,
2009/10:So579 av Thomas Nihlén m.fl. (mp) yrkandena 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11 och 13,
2009/10:So607 av Ronny Olander m.fl. (s) yrkande 4,
2009/10:So614 av Morgan Johansson m.fl. (s) yrkande 4,
2009/10:So619 av Ylva Johansson m.fl. (s) yrkandena 1, 8, 10, 12-16, 21, 26 och 31,
2009/10:So624 av Anne Ludvigsson m.fl. (s),
2009/10:MJ370 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkandena 2 och 4 samt
2009/10:N475 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 11.

2. Förordningsändringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen beslutar, med upphävande av riksdagens godkännande av riktlinjerna för fördelning av statsbidrag till frivilligorganisationerna på det sociala området (prop.1998/99:1 utg.omr. 9, bet. 1998/99:SoU1, rskr. 1998/99:104), att regeringen får besluta de ändringar i förordningen (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området som regeringen finner lämpliga.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 9 punkt 1.

3. Bemyndigande för ramanslag 5:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslag 5:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 448 000 000 kr under perioden 2010-2012.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 9 punkt 2.

4. Bemyndigande för ramanslag 6:1 Statens institutionsstyrelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslag 6:1 Statens institutionsstyrelse besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 000 000 kr under perioden 2010-2013.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 9 punkt 3.

5. Bemyndigande för ramanslag 8:2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslag 8:2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 758 000 000 kr efter 2010.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 9 punkt 4.

6. Tandvårdsreform

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:So218 av Thomas Nihlén m.fl. (mp),
2009/10:So400 av Thomas Nihlén m.fl. (mp) och
2009/10:So579 av Thomas Nihlén m.fl. (mp) yrkande 12.

Reservation 1 (mp)

7. Nepis långsiktiga finansiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:So225 av Thomas Nihlén m.fl. (mp) yrkande 2.

Reservation 2 (v, mp)

8. Rett Centers långsiktiga finansiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:So390 av Leif Pettersson och Maria Stenberg (båda s) och
2009/10:So463 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 53.

Reservation 3 (v, mp)

9. Omreglering av apoteksmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:So466 av Walburga Habsburg Douglas (m) och
2009/10:So491 av Lisbeth Grönfeldt Bergman (m).

10. Nationell cancerstrategi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:So269 av Solveig Zander (c),
2009/10:So286 av Alf Eriksson (s),
2009/10:So291 av Caroline Helmersson-Olsson och Christina Zedell (båda s),
2009/10:So300 av Christina Oskarsson m.fl. (s) yrkandena 1-3,
2009/10:So307 av Christina Oskarsson m.fl. (s),
2009/10:So330 av Birgitta Sellén m.fl. (c) yrkandena 1-3,
2009/10:So362 av Hans Olsson m.fl. (s),
2009/10:So367 av Eva Johnsson (kd),
2009/10:So383 av Eva-Lena Jansson m.fl. (s),
2009/10:So422 av Désirée Pethrus Engström (kd) yrkandena 1-4,
2009/10:So482 av Isabella Jernbeck (m),
2009/10:So502 av Dan Kihlström (kd),
2009/10:So531 av Eva-Lena Jansson m.fl. (s),
2009/10:So542 av Göran Thingwall (m),
2009/10:So545 av Agneta Gille och Christina Oskarsson (båda s),
2009/10:So546 av Ewa Thalén Finné (m),
2009/10:So561 av Patrik Forslund (m),
2009/10:So573 av Irene Oskarsson (kd) yrkandena 1-4,
2009/10:So596 av Anders Åkesson och Stefan Tornberg (båda c) yrkandena 1 och 2,
2009/10:So608 av Ronny Olander och Anders Karlsson (båda s),
2009/10:So625 av Anne Ludvigsson m.fl. (s) och
2009/10:So640 av Margareta Cederfelt och Inge Garstedt (båda m).

11. Psykiatrifrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:So287 av Lennart Pettersson och Maria Kornevik Jakobsson (båda c),
2009/10:So374 av Betty Malmberg (m) yrkandena 1 och 2,
2009/10:So440 av Alf Eriksson (s),
2009/10:So463 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 33-35,
2009/10:So520 av Agneta Berliner och Maria Lundqvist-Brömster (båda fp) yrkande 3 och
2009/10:So576 av Karin Åström m.fl. (s).

Reservation 4 (v)

12. Organdonation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:So214 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd),
2009/10:So463 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 62 och
2009/10:So552 av Lars Mejern Larsson och Désirée Liljevall (båda s).

Reservation 5 (v)

13. Förskrivning av antibiotika

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:So206 av Thomas Nihlén (mp) och
2009/10:So463 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 48.

Reservation 6 (v)
Reservation 7 (mp)

14. Legionella

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:So298 av Sinikka Bohlin (s).

15. Självmordsprevention

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:So230 av Anita Brodén (fp) yrkande 1,
2009/10:So543 av Bertil Kjellberg och Jan-Evert Rådhström (båda m) och
2009/10:So616 av Christer Winbäck (fp) yrkandena 1 och 2.

16. Isolering av hivpositiva

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:So647 av Birgitta Ohlsson (fp) yrkande 1.

17. Influensavaccin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:So431 av Christer Winbäck (fp).

18. Bestämningsfaktorer för hälsa m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:So463 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 1 och
2009/10:So652 av Gustav Nilsson (m).

Reservation 8 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0108022
m830014
c21008
fp22006
kd17007
v01606
mp01207
Totalt143136070

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

19. Ungas hälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:So377 av Betty Malmberg och Eliza Roszkowska Öberg (båda m) yrkandena 1 och 2 samt
2009/10:So520 av Agneta Berliner och Maria Lundqvist-Brömster (båda fp) yrkande 1.

20. Ätstörningar hos gravida

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:So408 av Margareta Pålsson m.fl. (m).

21. Tillgänglighet - mål och resultat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:So320 av Michael Anefur och Lars-Axel Nordell (båda kd) yrkandena 1 och 2 samt
2009/10:So528 av Betty Malmberg (m) yrkande 2.

22. Identifiera och undanröja hinder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:So341 av Per Lodenius (c) yrkandena 1 och 2,
2009/10:So436 av Maria Lundqvist-Brömster m.fl. (fp) yrkandena 1 och 2,
2009/10:So457 av Börje Vestlund och Sylvia Lindgren (båda s) och
2009/10:So636 av Margareta Cederfelt (m).

23. Mål för handikappolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:So512 av Eva Olofsson m.fl. (v) yrkande 7 och
2009/10:So582 av Elina Linna m.fl. (v) yrkandena 1 och 2.

Reservation 9 (v)

24. Nationell informationskampanj

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:So436 av Maria Lundqvist-Brömster m.fl. (fp) yrkande 5.

25. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:So434 av Maria Lundqvist-Brömster m.fl. (fp) och
2009/10:So582 av Elina Linna m.fl. (v) yrkande 4.

Reservation 10 (s, v, mp)

26. Personligt ombud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:So401 av Thomas Nihlén m.fl. (mp) yrkande 2 och
2009/10:So579 av Thomas Nihlén m.fl. (mp) yrkande 2.

Reservation 11 (mp)

27. Bilstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:So653 av Gustav Nilsson (m).

28. Insatser enligt LSS

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:So263 av Liselott Hagberg (fp) yrkandena 1 och 2,
2009/10:So302 av Carina Hägg (s),
2009/10:So366 av Eva Johnsson och Irene Oskarsson (båda kd),
2009/10:So435 av Maria Lundqvist-Brömster och Agneta Berliner (båda fp) och
2009/10:So537 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd) yrkandena 1 och 2.

29. Boende enligt LSS

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:So476 av Mats Pertoft (mp) och
2009/10:So606 av Margareta Israelsson m.fl. (s).

Reservation 12 (mp)

30. Förbehållsbelopp för personer som beviljats bostadsinsatser enligt LSS

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:So557 av Emma Henriksson och Eva Johnsson (båda kd) och
2009/10:So565 av Stefan Tornberg och Annie Johansson (båda c).

31. Ledsagarservice och hjälpmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:So559 av Désirée Pethrus Engström (kd) och
2009/10:So582 av Elina Linna m.fl. (v) yrkandena 8, 11, 13 och 14.

Reservation 13 (v)

32. Äldrepolitikens inriktning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:So274 av Christina Axelsson och Björn von Sydow (båda s),
2009/10:So303 av Eva Sonidsson och Hans Stenberg (båda s),
2009/10:So323 av Lars-Axel Nordell och Gunilla Tjernberg (båda kd),
2009/10:So385 av Göte Wahlström m.fl. (s),
2009/10:So594 av Ulf Berg (m) och
2009/10:So626 av Anne Ludvigsson m.fl. (s).

33. Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:So249 av Lars Hjälmered och Olof Lavesson (båda m),
2009/10:So399 av Mats Gerdau m.fl. (m) och
2009/10:So583 av Eva Olofsson m.fl. (v) yrkande 1.

Reservation 14 (v)

34. Utbildning och kompetensutveckling av personal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:So325 av Else-Marie Lindgren (kd) yrkande 1,
2009/10:So442 av Caroline Helmersson-Olsson och Christina Zedell (båda s),
2009/10:So463 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 56 och
2009/10:So479 av Christian Holm (m).

Reservation 15 (v)

35. Hälsoförebyggande arbete bland äldre

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:So201 av Annelie Enochson (kd),
2009/10:So369 av Ulf Berg (m) och
2009/10:So445 av Désirée Liljevall m.fl. (s).

36. Läkemedel och äldre

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:So227 av Thomas Nihlén m.fl. (mp),
2009/10:So463 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 44 och 47 samt
2009/10:So655 av Gustav Nilsson (m).

Reservation 16 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0107023
m830014
c21008
fp22006
kd17007
v01606
mp01207
Totalt143135071

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

37. Övriga äldrefrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:So338 av Björn Leivik (m),
2009/10:So583 av Eva Olofsson m.fl. (v) yrkandena 2-4 och
2009/10:So638 av Margareta Cederfelt (m).

Reservation 17 (v)

38. Riksbarncentrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Ju400 av Carina Ohlsson m.fl. (s) yrkande 3.

39. Hälsovård, sjukvård och social omsorg - förenklad behandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Ju265 av Eva Olofsson m.fl. (v) yrkandena 8, 31-33 och 40,
2009/10:Ju381 av Esabelle Dingizian m.fl. (mp) yrkande 8,
2009/10:Ju386 av Börje Vestlund m.fl. (s) yrkande 2,
2009/10:Ju391 av Désirée Pethrus Engström (kd) yrkande 2,
2009/10:Ju396 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (s) yrkandena 1 och 2,
2009/10:C375 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 17-19 och 21,
2009/10:C377 av Amineh Kakabaveh (v) yrkande 1,
2009/10:C378 av LiseLotte Olsson m.fl. (v) yrkande 10,
2009/10:C390 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 65,
2009/10:So203 av Katarina Brännström (m),
2009/10:So212 av Jan-Olof Larsson (s),
2009/10:So220 av Thomas Nihlén m.fl. (mp),
2009/10:So221 av Thomas Nihlén m.fl. (mp) yrkandena 1-6,
2009/10:So229 av Hans Hoff (s),
2009/10:So237 av Solveig Hellquist (fp),
2009/10:So239 av Susanne Eberstein (s),
2009/10:So242 av Hans Hoff (s),
2009/10:So243 av Mikael Cederbratt (m),
2009/10:So245 av Else-Marie Lindgren (kd),
2009/10:So248 av Inger Davidson (kd),
2009/10:So253 av Christer Winbäck (fp),
2009/10:So257 av Maria Lundqvist-Brömster (fp),
2009/10:So259 av Jan-Evert Rådhström och Björn Hamilton (båda m),
2009/10:So265 av Hans Backman (fp),
2009/10:So267 av Christina Oskarsson och Renée Jeryd (båda s),
2009/10:So268 av Birgitta Sellén m.fl. (c),
2009/10:So270 av Birgitta Sellén m.fl. (c),
2009/10:So284 av Laila Bjurling (s),
2009/10:So292 av Jan Lindholm m.fl. (mp),
2009/10:So299 av Göte Wahlström och Christina Oskarsson (båda s),
2009/10:So301 av Christina Oskarsson och Renée Jeryd (båda s),
2009/10:So304 av Agneta Lundberg och Eva Sonidsson (båda s),
2009/10:So308 av Monica Green (s),
2009/10:So310 av Birgitta Eriksson och Siw Wittgren-Ahl (båda s),
2009/10:So322 av Rosita Runegrund och Chatrine Pålsson Ahlgren (båda kd),
2009/10:So325 av Else-Marie Lindgren (kd) yrkande 2,
2009/10:So327 av Gunnel Wallin m.fl. (c) yrkande 1,
2009/10:So342 av Johan Linander (c),
2009/10:So345 av Thomas Nihlén m.fl. (mp),
2009/10:So348 av Carin Runeson och Anneli Särnblad (båda s),
2009/10:So349 av Peter Jeppsson m.fl. (s),
2009/10:So350 av Ronny Olander och Sinikka Bohlin (båda s),
2009/10:So352 av Siw Wittgren-Ahl och Ronny Olander (båda s),
2009/10:So353 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Claes-Göran Brandin (båda s),
2009/10:So354 av Jan-Olof Larsson (s),
2009/10:So355 av Anneli Särnblad och Carin Runeson (båda s),
2009/10:So356 av Carin Runeson och Anneli Särnblad (båda s),
2009/10:So359 av Jan Emanuel Johansson m.fl. (s),
2009/10:So381 av Ameer Sachet (s),
2009/10:So382 av Eva-Lena Jansson m.fl. (s),
2009/10:So386 av Anneli Särnblad och Carin Runeson (båda s),
2009/10:So387 av Kerstin Engle (s),
2009/10:So391 av Hans Hoff och Bo Bernhardsson (båda s),
2009/10:So394 av Louise Malmström m.fl. (s),
2009/10:So395 av Jan Ertsborn (fp),
2009/10:So401 av Thomas Nihlén m.fl. (mp) yrkandena 1, 3 och 4,
2009/10:So402 av Thomas Nihlén m.fl. (mp),
2009/10:So403 av Thomas Nihlén m.fl. (mp) yrkande 4,
2009/10:So404 av Thomas Nihlén m.fl. (mp),
2009/10:So406 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Claes-Göran Brandin (båda s),
2009/10:So409 av Fredrik Lundh m.fl. (s),
2009/10:So412 av Ann-Christin Ahlberg (s),
2009/10:So413 av Ann-Christin Ahlberg (s),
2009/10:So414 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (s),
2009/10:So416 av Phia Andersson m.fl. (s),
2009/10:So417 av Jennie Nilsson (s),
2009/10:So419 av Solveig Hellquist (fp),
2009/10:So432 av Christer Winbäck (fp) yrkandena 1 och 2,
2009/10:So436 av Maria Lundqvist-Brömster m.fl. (fp) yrkande 4,
2009/10:So438 av Hillevi Engström (m) yrkandena 1-3,
2009/10:So441 av Désirée Liljevall (s),
2009/10:So444 av Désirée Liljevall (s),
2009/10:So448 av Börje Vestlund och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (båda s),
2009/10:So450 av Börje Vestlund och Sylvia Lindgren (båda s),
2009/10:So453 av Pia Nilsson (s),
2009/10:So455 av Rose-Marie Carlsson (s),
2009/10:So458 av Börje Vestlund och Christina Zedell (båda s) yrkandena 1-5,
2009/10:So463 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 19-21, 30, 36, 37, 41-43, 54 och 55,
2009/10:So467 av Walburga Habsburg Douglas (m) yrkandena 1-6,
2009/10:So473 av Lars-Arne Staxäng (m),
2009/10:So475 av Jan Lindholm m.fl. (mp) yrkande 1,
2009/10:So480 av Olof Lavesson (m),
2009/10:So495 av Irene Oskarsson och Otto von Arnold (båda kd) yrkandena 1-5,
2009/10:So498 av Anne Marie Brodén (m),
2009/10:So499 av Anne Marie Brodén (m),
2009/10:So500 av Anne Marie Brodén (m),
2009/10:So504 av Else-Marie Lindgren (kd),
2009/10:So505 av Margareta Pålsson (m) yrkandena 1 och 2,
2009/10:So506 av Monica Green m.fl. (s) yrkandena 1-5,
2009/10:So512 av Eva Olofsson m.fl. (v) yrkandena 1, 4, 5, 8 och 14,
2009/10:So513 av Tomas Tobé (m),
2009/10:So517 av Anita Brodén (fp) yrkande 2,
2009/10:So518 av Anita Brodén (fp) yrkandena 1-3,
2009/10:So521 av Agneta Berliner m.fl. (fp),
2009/10:So523 av Agneta Berliner m.fl. (fp),
2009/10:So528 av Betty Malmberg (m) yrkande 1,
2009/10:So534 av Anneli Särnblad och Carin Runeson (båda s),
2009/10:So535 av Anneli Särnblad m.fl. (s) yrkandena 1 och 2,
2009/10:So536 av Thomas Bodström (s),
2009/10:So539 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd),
2009/10:So540 av Rosita Runegrund och Chatrine Pålsson Ahlgren (båda kd),
2009/10:So544 av Birgitta Eriksson och Siw Wittgren-Ahl (båda s),
2009/10:So547 av Cecilie Tenfjord-Toftby (m),
2009/10:So549 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkandena 2 och 4,
2009/10:So553 av Carina Hägg (s),
2009/10:So555 av Fredrik Olovsson (s),
2009/10:So556 av Emma Henriksson (kd),
2009/10:So564 av Annika Qarlsson m.fl. (c, kd, v, m, fp) yrkandena 1 och 2,
2009/10:So566 av Gunnel Wallin m.fl. (c) yrkandena 1 och 2,
2009/10:So567 av Karin Nilsson och Jörgen Johansson (båda c),
2009/10:So568 av Annika Qarlsson (c),
2009/10:So569 av Dan Kihlström (kd),
2009/10:So572 av Lars-Axel Nordell (kd),
2009/10:So575 av Olle Thorell (s),
2009/10:So579 av Thomas Nihlén m.fl. (mp) yrkandena 3, 6 och 9,
2009/10:So582 av Elina Linna m.fl. (v) yrkandena 3, 7, 9, 10, 12, 15 och 20-22,
2009/10:So583 av Eva Olofsson m.fl. (v) yrkandena 5, 6, 9, 10, 12-16 och 22-25,
2009/10:So584 av Matilda Ernkrans m.fl. (s),
2009/10:So604 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. (s) yrkandena 1-4,
2009/10:So605 av Karin Åström m.fl. (s),
2009/10:So609 av Ronny Olander (s),
2009/10:So610 av Kerstin Engle (s) yrkande 1,
2009/10:So615 av Christer Winbäck (fp),
2009/10:So619 av Ylva Johansson m.fl. (s) yrkandena 5, 6, 9, 11, 23-25, 29 och 30,
2009/10:So620 av Fredrick Federley (c),
2009/10:So634 av Ingemar Vänerlöv (kd) yrkande 1,
2009/10:So635 av Margareta Cederfelt (m),
2009/10:So637 av Margareta Cederfelt och Mats Gerdau (båda m),
2009/10:So647 av Birgitta Ohlsson (fp) yrkandena 2 och 3,
2009/10:So659 av Gunnar Axén (m),
2009/10:So661 av Björn von Sydow m.fl. (s) yrkandena 1 och 3-5,
2009/10:So665 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp),
2009/10:So666 av Laila Bjurling m.fl. (s),
2009/10:So667 av Rosita Runegrund m.fl. (kd, c, v, fp, m) yrkandena 1 och 2 samt
2009/10:A443 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp) yrkande 5.