Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 2013

Beslut

Pengar till hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 62,2 miljarder kronor till hälsovård, sjukvård och social omsorg för 2014. De största anslagen går till statlig assistansersättning (23,2 miljarder kronor), läkemedelsförmåner (21,2 miljarder kronor) och tandvårdsförmåner (5,7 miljarder kronor).

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att snarast följa upp om det statliga tandvårdsstödet och högkostnadsskyddet är rätt utformade, om de når rätt målgrupper och om de effektivt bidrar till en god tandhälsa. Tillkännagivandet bygger på två motioner från Socialdemokraterna.

Riksdagen gjorde också ett tillkännagivande om att finansieringen av Rett Center bör bli mer långsiktig. Rett Center är ett nationellt center för Retts syndrom, en ovanlig neurologisk störning. Centret får i dag statlig finansiering för ett år i taget. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att återkomma i vårändringsbudgeten för 2014 med ett förslag som ger regeringen rätt att under 2014 besluta om bidrag till Rett Center för perioden 2015-2016. Tillkännagivandet bygger på motioner från Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2013 om hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om en uppföljning av om det allmänna tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet är rätt utformade och att de var för sig träffar rätt målgrupper och är effektiva medel för att nå tandvårdslagens (1985:125) mål om en god tandhälsa. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2013/14:So611 (S) och 2013/14:So657 (S) yrkande 31. Vidare tillkännager riksdagen som sin mening vad utskottet anfört om att regeringen bör återkomma till riksdagen i Vårändringsbudgeten för 2014 med ett förslag om bemyndigande att under 2014 besluta om bidrag till Rett Center för betalning under 2015-2016 från anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2013/14:So400 (V) yrkande 36, 2013/14:So531 (SD) och 2013/14:So657 (S) yrkande 28. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

103 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-11-14
Justering: 2013-11-28
Betänkande publicerat: 2013-12-06
Trycklov: 2013-12-06
Reservationer 10
Betänkande 2013/14:SoU1

Alla beredningar i utskottet

2013-11-14, 2013-11-12, 2013-11-07

Pengar till hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 62,2 miljarder kronor till hälsovård, sjukvård och social omsorg för 2014. De största anslagen går till statlig assistansersättning (23,2 miljarder kronor), läkemedelsförmåner (21,2 miljarder kronor) och tandvårdsförmåner (5,7 miljarder kronor).

Utskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att snarast följa upp om det statliga tandvårdsstödet och högkostnadsskyddet är rätt utformade, om de når rätt målgrupper och om de effektivt bidrar till en god tandhälsa. Förslaget till tillkännagivande bygger på två motioner från Socialdemokraterna.

Utskottet föreslår också ett tillkännagivande om att finansieringen av Rett Center bör bli mer långsiktig. Rett Center är ett nationellt center för Retts syndrom, en ovanlig neurologisk störning. Centret får i dag statlig finansiering för ett år i taget. Utskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att återkomma i vårändringsbudgeten för 2014 med ett förslag som ger regeringen rätt att under 2014 besluta om bidrag till Rett Center för perioden 2015-2016. Förslaget bygger på motioner från Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2013 om hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-12-16
4

Beslut

Beslut: 2013-12-17
13 förslagspunkter, 7 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 december 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag m.m. 2014 inom utgiftsområde 9

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Regeringens lagförslag
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om upphävande av lagen (1998:1214) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till Hjälpmedelsinstitutet, ideell förening.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 9 punkt 1.

b) Utskottets lagförslag
Riksdagen antar utskottets förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (se bilaga 5).

c) Ändring av namn på anslaget 3:1
Riksdagen godkänner att anslaget 3:1 Myndigheten för handikappolitisk samordning den 1 maj 2014 ändrar namn till 3:1 Myndigheten för delaktighet och godkänner den föreslagna användningen av anslaget 3:1 Myndigheten för delaktighet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 9 punkt 4.

d) Bemyndigande inom anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 22 300 000 kronor 2015-2017.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 9 punkt 2.

e) Bemyndigande inom anslaget 2:2 Insatser för vaccinberedskap
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 2:2 Insatser för vaccinberedskap ingå avtal om pandemivaccin som medför behov av framtida anslag på högst 170 000 000 kronor 2015-2016.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 9 punkt 3.

f) Bemyndigande inom anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 670 000 000 kronor 2015-2017.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 9 punkt 5.

g) Bemyndigande inom anslaget 7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 973 000 000 kronor 2015-2018.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 9 punkt 6.

h) Fördelningen av anslag inom utgiftsområde 9
Riksdagen anvisar ramanslagen för budgetåret 2014 inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg i enlighet med specifikationen i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 9 punkt 7 och avslår motionerna
2013/14:C419 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkandena 28 och 30,
2013/14:Sf231 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkande 3,
2013/14:Sf390 av Maria Ferm och Mehmet Kaplan (båda MP) yrkande 3,
2013/14:So228 av Hans Hoff (S),
2013/14:So232 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2,
2013/14:So342 av Marianne Berg m.fl. (V) yrkande 1,
2013/14:So348 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) yrkandena 11-13,
2013/14:So367 av David Lång (SD),
2013/14:So400 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 2, 6, 8, 13 och 29,
2013/14:So459 av Per Ramhorn och Margareta Larsson (båda SD),
2013/14:So461 av Per Ramhorn (SD) yrkandena 1 och 2,
2013/14:So539 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1-3,
2013/14:So584 av Per Ramhorn (SD),
2013/14:So585 av Per Ramhorn och Björn Söder (båda SD),
2013/14:So586 av Björn Söder m.fl. (SD),
2013/14:So587 av David Lång och Per Ramhorn (båda SD),
2013/14:So591 av Per Ramhorn m.fl. (SD),
2013/14:So594 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 15,
2013/14:So597 av Per Ramhorn och Mattias Karlsson (båda SD),
2013/14:So602 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) yrkande 5,
2013/14:So616 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 32,
2013/14:So657 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkandena 1, 2, 4, 11, 22, 45, 49, 50 och 57,
2013/14:So661 av Mikael Jansson (SD),
2013/14:So664 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) yrkandena 8 och 21,
2013/14:So670 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkande 2,
2013/14:N360 av Kent Persson m.fl. (V) yrkande 12 och
2013/14:A405 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 8.

2. Det statliga tandvårdsstödet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen snarast följer upp om det allmänna tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet är rätt utformade och att de var för sig träffar rätt målgrupper och är effektiva medel för att nå tandvårdslagens (1985:125) mål om en god tandhälsa.
Därmed bifaller riksdagen motionerna
2013/14:So611 av Jennie Nilsson m.fl. (S) och
2013/14:So657 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 31 och
avslår motionerna
2013/14:So492 av Cecilia Dalman Eek och Mattias Jonsson (båda S) och
2013/14:So615 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S).

Reservation 1 (M, FP, C, KD)

3. Administrationen i vården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:So348 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) yrkande 18 och
2013/14:So657 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 3.

Reservation 2 (S, V)
Reservation 3 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S110308
M100007
MP00250
FP23001
C22001
SD18002
V01801
KD19000
Totalt1831212520

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Rett Centers långsiktiga finansiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör återkomma till riksdagen i Vårändringsbudgeten för 2014 med ett förslag om bemyndigande att under 2014 besluta om bidrag till Rett Center för betalning under 2015-2016.
Därmed bifaller riksdagen motionerna
2013/14:So400 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 36,
2013/14:So531 av Sven-Olof Sällström och Per Ramhorn (båda SD) och
2013/14:So657 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 28.

Reservation 4 (M, FP, C, KD)

5. Ersättning till tvångssteriliserade transsexuella

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:So202 av Marianne Berg m.fl. (V) yrkandena 3 och 4 samt
2013/14:So555 av Börje Vestlund (S).

Reservation 5 (V)

6. Narkolepsi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:So657 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 27.

Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S103108
M100007
MP25000
FP23001
C22001
SD01802
V17101
KD19000
Totalt30920020

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Högkostnadsskyddet inom vården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:So535 av Agneta Luttropp (MP) och
2013/14:So656 av Agneta Luttropp (MP).

Reservation 7 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S104008
M100007
MP02500
FP23001
C22001
SD18002
V18001
KD19000
Totalt30425020

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Avgifter i hälso- och sjukvården för barn och ungdomar under 18 år

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:So568 av Carina Herrstedt (SD).

9. Organisationsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:So237 av Barbro Westerholm (FP).

10. Nationellt samordningsansvar för sällsynta diagnoser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:So400 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 35.

Reservation 8 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010408
M100007
MP02500
FP23001
C22001
SD18002
V01801
KD19000
Totalt182147020

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


11. Ersättning för vanvård i samhällsvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:So257 av Margareta Larsson (SD),
2013/14:So258 av Margareta Larsson (SD) yrkandena 1 och 2,
2013/14:So260 av Margareta Larsson (SD),
2013/14:So265 av Margareta Larsson (SD),
2013/14:So566 av Margareta Larsson (SD) och
2013/14:So632 av Margareta Larsson (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 9 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S104008
M100007
MP25000
FP23001
C22001
SD01802
V18001
KD19000
Totalt31118020

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


12. Ersättning för vanvård i samhällsvården efter 1980

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:So263 av Margareta Larsson (SD) och
2013/14:So616 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 10.

Reservation 10 (MP, SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (MP, SD, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S104008
M100007
MP02500
FP23001
C22001
SD01802
V01801
KD19000
Totalt26861020

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


13. Hälsovård, sjukvård och social omsorg - förenklad behandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.