Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Socialutskottets betänkande 2014/15:SoU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 2014

Beslut

Pengar till hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)

Riksdagen sa ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om fördelning av pengar till utgiftsområdet hälsovård, sjukvård och social omsorg för 2015. Samtidigt sa riksdagen delvis ja till regeringens förslag. Den sammanlagda summan till området är knappt 62 miljarder kronor. Mest pengar går till statlig assistansersättning (24,4 miljarder kronor), läkemedelsförmåner (20,9 miljarder kronor) och tandvårdsförmåner (5,7 miljarder kronor).

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om ändringar i smittskyddslagen och lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. Ändringarna innebär att ansvaret för smittskyddet på nationell nivå samlas på Folkhälsomyndigheten.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 1-2 och 4-11. Delvis bifall till punkten 12. Avslag på regeringens förslag till ändringar i socialtjänstlagen (punkt 3). Bifall till ett motionsyrkande om anslag för 2015 inom utgiftsområde 9 samt ett antal anslagspåverkande motionsyrkanden. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

19 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Justering: 2014-12-11
Trycklov: 2014-12-11
Reservationer 4
Betänkande 2014/15:SoU1

Pengar till hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om fördelning av pengar till utgiftsområdet hälsovård, sjukvård och social omsorg för 2015. Samtidigt föreslår utskottet att riksdagen delvis säger ja till regeringens förslag. Den sammanlagda summan till området är knappt 62 miljarder kronor. Mest pengar går till statlig assistansersättning (24,4 miljarder kronor), läkemedelsförmåner (20,9 miljarder kronor) och tandvårdsförmåner (5,7 miljarder kronor).

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i smittskyddslagen och lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. Ändringarna innebär att ansvaret för smittskyddet på nationell nivå samlas på Folkhälsomyndigheten.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-12-16
Debatt i kammaren: 2014-12-17
4

Beslut

Beslut: 2014-12-17
5 förslagspunkter, 4 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 17 december 2014

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 9

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2015
Riksdagen anvisar, med de anslagsvillkor som utskottet angett, anslagen för 2015 inom utgiftsområde 9 enligt utskottets förslag i bilaga 3.


b) Lagförslagen
Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168),

2. lag om ändring i lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa,

och avslår regeringens förslag till

3. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453).c) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att

1. för 2015 besluta att Socialstyrelsen får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 350 000 000 kronor för beredskapsinvesteringar,

2. under 2015 för anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 21 200 000 kronor 2016-2018,

3. under 2015 för anslaget 2:2 Insatser för vaccinberedskap ingå avtal om pandemivaccin som medför behov av framtida anslag på högst 170 000 000 kronor 2016 och 2017,

4. under 2015 för anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 500 000 000 kronor 2016-2018,

5. besluta om disposition och ekonomiskt mål för avgifter som tas ut med stöd av 6 kap. 3 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453),

6. under 2015 för anslaget 7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 961 000 000 kronor 2016-2019.


d) Godkännanden
Riksdagen

1. godkänner att anslaget 1:1 Myndigheten för vårdanalys den 1 juli 2015 ändrar namn till 1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys,

2. godkänner att anslaget 1:2 Statens beredning för medicinsk utvärdering den 1 juli 2015 ändrar namn till 1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering och godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.


2. Psykisk ohälsa bland barn och unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:2454 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) yrkandena 5 och 6.

Reservation 1 (M, C, FP, KD)

3. Heltid i den offentliga sektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:2812 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 1 och

2014/15:2960 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 106 0 0 7
M 80 0 0 4
SD 0 48 0 1
MP 24 0 0 1
C 21 0 0 1
V 17 0 0 4
KD 15 0 0 1
Totalt 277 48 0 24


4. Äldreutredningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:2454 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 29.

Reservation 3 (M, C, FP, KD)

5. Ersättningsnämnden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:1018 av Margareta Larsson (SD),

2014/15:2510 av Margareta Larsson (SD) yrkandena 1-10 och

2014/15:2960 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 17.

Reservation 4 (SD)