Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Socialutskottets bet 2017/18:SoU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 december 2017

Beslut

Pengar till hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)

77,7 miljarder kronor ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet hälsovård, sjukvård och social omsorg. Mest pengar går till bidrag för läkemedelsförmånerna, kostnader för statlig assistansersättning, bidrag till folkhälsa och sjukvård samt tandvårdsförmåner. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Riksdagen upprepade också en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen. Riksdagen uppmanade i mars 2017 regeringen att lägga förslag om att samma krav på tillstånd som gäller för privata utförare inom socialtjänsten även ska gälla för offentliga utförare. Regeringen anser inte att samma typ av tillstånd behövs och att det tidigare tillkännagivandet har behandlats färdigt.

Riksdagen håller dock inte med regeringen utan uppmanade regeringen igen att komma med ett förslag om att samma krav på tillstånd som gäller för privat verksamhet inom socialtjänsten även ska gälla för offentlig verksamhet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Därmed avstyrker utskottet oppositionspartiernas alternativa budgetförslag. Utskottet tillstyrker också regeringens förslag om vissa bemyndiganden om ekonomiska åtaganden. Utskottet föreslår även ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med förslag som innebär att samma krav på tillstånd som gäller för enskilda för att yrkesmässigt bedriva verksamhet inom socialtjänsten även ska gälla för offentlig verksamhet enligt ett tillkännagivande som riksdagen gjorde 2017. Utskottets förslag grundar sig på två motionsyrkanden. Utskottet avstyrker övriga motionsförslag.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

30 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-11-16
Justering: 2017-12-05
Trycklov: 2017-12-08
Reservationer 1
bet 2017/18:SoU1

Pengar till hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)

77,7 miljarder kronor ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet hälsovård, sjukvård och social omsorg. Mest pengar går till bidrag för läkemedelsförmånerna, kostnader för statlig assistansersättning, bidrag till folkhälsa och sjukvård samt tandvårdsförmåner. Socialutskottet förslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Socialutskottet vill också att riksdagen upprepar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen. Riksdagen uppmanade i mars 2017 regeringen att lägga förslag om att samma krav på tillstånd som gäller för privata utförare inom socialtjänsten även ska gälla för offentliga utförare. Regeringen anser inte att samma typ av tillstånd behövs och att det tidigare tillkännagivandet har behandlats färdigt.

Socialutskottet håller dock inte med regeringen utan vill att riksdagen igen ska uppmana regeringen att komma med ett förslag om att samma krav på tillstånd som gäller för privat verksamhet inom socialtjänsten även ska gälla för offentlig verksamhet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-12-12
Debatt i kammaren: 2017-12-13
4

Beslut

Beslut: 2017-12-14
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 14 december 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 9

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2018
Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt utskottets förslag i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 9 punkt 3 och avslår motionerna

2016/17:3305 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 36,

2017/18:316 av Edward Riedl (M),

2017/18:506 av Christina Örnebjär (L) yrkande 1,

2017/18:982 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 31,

2017/18:1400 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) yrkande 1,

2017/18:1584 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 5, 8 och 9,

2017/18:1638 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkandena 11, 12, 15-18, 23, 29, 34, 35, 39, 40, 45, 46, 48, 56, 58, 62, 64, 71, 73 och 79,

2017/18:1646 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 4,

2017/18:1848 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 8, 12 och 16,

2017/18:1850 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 7 och 8,

2017/18:2529 av Per Ramhorn m.fl. (SD),

2017/18:2643 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD) yrkande 4,

2017/18:2814 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 2,

2017/18:2815 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 26,

2017/18:2898 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 4-6 och 8,

2017/18:3394 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkandena 11 och 12,

2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 1, 6, 14, 17-19, 33, 39, 48-50, 61, 62, 68-70 och 76,

2017/18:3568 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 1, 7, 12, 16, 17 och 28,

2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 8,

2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkandena 34 och 35,

2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 40,

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 59,

2017/18:3715 av Anders W Jonsson m.fl. (C),

2017/18:3750 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkandena 1, 10-16, 20, 23, 24, 26, 27, 29, 32, 41, 43, 45-49, 51, 53-58, 61, 68, 80, 86-88, 90, 92, 95, 96, 106, 114 och 120,

2017/18:3769 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 1-11,

2017/18:3805 av Barbro Westerholm m.fl. (L),

2017/18:3835 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 3,

2017/18:3836 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 35 och 39-41 samt

2017/18:3890 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 16.

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att
1. för 2018 besluta att Folkhälsomyndigheten får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 350 000 000 kronor för beredskapsinvesteringar,
2. för 2018 besluta att Socialstyrelsen får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 100 000 000 kronor för beredskapsinvesteringar,
3. under 2018 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i utskottets förslag i bilaga 5.   
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 9 punkterna 1, 2 och 4.

2. Generell tillståndsplikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med förslag som innebär att samma krav på tillstånd som gäller för enskilda för att yrkesmässigt bedriva verksamhet inom socialtjänsten även ska gälla för offentlig verksamhet enligt ett tillkännagivande som riksdagen gjorde 2017, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:2488 av Thomas Finnborg och Anette Åkesson (båda M) och

2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 80 och

bifaller delvis motion

2017/18:3750 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 122.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 104 0 9
M 75 0 0 8
SD 38 0 0 8
MP 0 23 0 1
C 21 0 0 1
V 0 20 0 1
L 18 0 0 1
KD 13 0 0 3
- 1 1 0 3
Totalt 166 148 0 35