Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Socialutskottets betänkande 2018/19:SoU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 december 2018

Beslut

Pengar till hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)

Ungefär 81,3 miljarder kronor ur statens budget för 2019 går till utgiftsområdet hälsovård, sjukvård och social omsorg. Mest pengar går till bidrag för läkemedelsförmånerna, knappt 27,8 miljarder kronor. Knappt 24,8 miljarder kronor går till kostnader för statlig assistansersättning, drygt 8,9 miljarder går till bidrag till folkhälsa och sjukvård och knappt 6,8 miljarder går till tandvårdsförmåner. Riksdagen sa delvis ja till Moderaternas och Kristdemokraternas förslag och delvis ja till regeringens förslag till hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen riktade också tre uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen:

  • Regeringen bör så fort som möjligt återkomma till riksdagen med lagförslag som klargör att andning och sondmatning ska vara grundläggande behov enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
  • Regeringen ska återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär att den så kallade fritidspengen återinförs.
  • Regeringen bör återkomma till riksdagen med en ny cancerstrategi, i enlighet med ett tidigare tillkännagivande som riksdagen gjorde år 2018.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 12 december 2018. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen punkt 3 och till ett antal motionsyrkanden om anslag inom utgiftsområdet. Anslagen uppgår till 3.155 miljoner kronor mer än regeringens förslag. Bifall till propositionen punkterna 1, 2 och delvis bifall till punkt 4. Avslag på övriga motioner. Tillkännagivanden till regeringen om lagstiftning som säkerställer att andning och sondmatning ska anses vara grundläggande behov enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, att den s.k. fritidspengen återinförs och om en ny cancerstrategi enligt ett tillkännagivande som riksdagen gjorde 2018.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

21 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-12-13
Justering: 2018-12-18
Trycklov: 2018-12-18
Reservationer 1
Betänkande 2018/19:SoU1

Alla beredningar i utskottet

2018-12-13, 2018-12-06

Pengar till hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)

Ungefär 81,3 miljarder kronor ur statens budget för 2019 går till utgiftsområdet hälsovård, sjukvård och social omsorg. Mest pengar går till bidrag för läkemedelsförmånerna, knappt 27,8 miljarder kronor. Knappt 24,8 miljarder kronor går till kostnader för statlig assistansersättning, drygt 8,9 miljarder går till bidrag till folkhälsa och sjukvård och knappt 6,8 miljarder går till tandvårdsförmåner. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger delvis ja till Moderaternas och Kristdemokraternas förslag och delvis ja till regeringens förslag till hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Utskottet föreslår också att riksdagen riktar tre uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen:

  • Regeringen bör så fort som möjligt återkomma till riksdagen med lagförslag som klargör att andning och sondmatning ska vara grundläggande behov enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
  • Regeringen ska återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär att den så kallade fritidspengen återinförs.
  • Regeringen bör återkomma till riksdagen med en ny cancerstrategi, i enlighet med ett tidigare tillkännagivande som riksdagen gjorde år 2018.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 12 december 2018. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-12-19
Debatt i kammaren: 2018-12-20
4

Beslut

Beslut: 2018-12-20
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 9

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2019
Riksdagen anvisar, med de anslagsvillkor som utskottet anger, anslagen för 2019 inom utgiftsområde 9 enligt utskottets förslag i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2018/19:1 utgiftsområde 9 punkt 3 och motionerna

2018/19:1743 av Edward Riedl (M),

2018/19:2787 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 1 och 22,

2018/19:2791 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 7 och 8,

2018/19:2822 av Jakob Forssmed (KD) yrkandena 3 och 6,

2018/19:2881 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M),

2018/19:2910 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 1-6 och 9-11,

2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 40,

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkandena 3, 5, 7, 13, 16, 36, 37, 39, 42, 50, 57, 80, 84 och 120,

2018/19:2995 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 3 och

2018/19:2997 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkandena 34 och 38 samt

avslår motionerna

2018/19:78 av Magnus Persson m.fl. (SD) yrkande 8,

2018/19:367 av Henrik Vinge (SD),

2018/19:855 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkandena 5-7, 13, 14, 19, 20, 29, 30, 32, 34-36, 38, 39, 41, 42, 44-46, 48, 51, 52 och 57,

2018/19:856 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 4, 12 och 17,

2018/19:857 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkandena 6, 10, 13-15 och 24,

2018/19:2364 av Per Ramhorn m.fl. (SD),

2018/19:2616 av Anders W Jonsson m.fl. (C),

2018/19:2768 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 10,

2018/19:2787 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 11,

2018/19:2822 av Jakob Forssmed (KD) yrkande 7,

2018/19:2893 av Jimmy Loord m.fl. (KD) yrkandena 32 och 33,

2018/19:2910 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 8,

2018/19:2915 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 11,

2018/19:2965 av Lina Nordquist m.fl. (L),

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkandena 4, 6, 8, 11, 14, 25, 27, 35, 40, 41, 43, 44, 46, 49, 51, 58, 65, 67, 72, 85, 92 och 117 samt

2018/19:2997 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkandena 39 och 40.

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att
1. för 2019 besluta att Folkhälsomyndigheten får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 350 000 000 kronor för beredskapsinvesteringar,
2. för 2019 besluta att Socialstyrelsen får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 100 000 000 kronor för beredskapsinvesteringar,
3. under 2019 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som utskottet föreslår i bilaga 5.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:1 utgiftsområde 9 punkterna 1 och 2 samt bifaller delvis proposition 2018/19:1 utgiftsområde 9 punkt 4.

c) Grundläggande behov enligt LSS
Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen skyndsamt bör återkomma med lagförslag som säkerställer att andning och sondmatning ska anses vara grundläggande behov enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 56.

d) Återinförd fritidspeng
Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen ska återkomma med lagförslag som innebär att den s.k. fritidspengen återinförs, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.


2. Cancerstrategi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör ta fram en ny cancerstrategi enligt ett tillkännagivande som riksdagen gjorde 2018, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.


Reservation 1 (S, V, MP)