Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Socialutskottets betänkande 2019/20:SoU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 december 2019

Beslut

Cirka 84 miljarder till hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)

Cirka 84,2 miljarder kronor ur statens budget för år 2020 går till utgiftsområdet hälsovård, sjukvård och social omsorg. Mest pengar går till bidrag till läkemedelsförmåner, cirka 29,7 miljarder kronor medan 24 miljarder kronor går till statlig assistansersättning. Inom hälso- och sjukvårdsområdet avsätts strax under 3 miljarder kronor för att korta vårdköer, 3 miljarder kronor för att stödja primärvården och 3 miljarder kronor går till kompetensutveckling och kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården. I utgiftsområdet ryms också anslag till myndigheter, bland annat Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Riksdagen sa också nej till de alternativa budgetförslag som lagts fram i motioner under allmänna motionstiden 2019. 

Riksdagen sa samtidigt ja till regeringens förslag om bemyndiganden, om ekonomiska åtaganden och regeringens förslag att godkänna Sveriges medlemskap i organisationen International Horizon Scanning Initiative. Riksdagen sa också ja till regeringens förslag till kompletterande mål för den nationella äldrepolitiken.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 27 november 2019. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-12-03
Justering: 2019-12-10
Trycklov: 2019-12-13
Betänkande 2019/20:SoU1

Alla beredningar i utskottet

2019-12-03, 2019-11-07

Cirka 84 miljarder till hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)

Cirka 84,2 miljarder kronor ur statens budget för år 2020 ska gå till utgiftsområdet hälsovård, sjukvård och social omsorg. Mest pengar går till bidrag till läkemedelsförmåner, cirka 29,7 miljarder kronor medan 24 miljarder kronor går till statlig assistansersättning. Inom hälso- och sjukvårdsområdet avsätts strax under 3 miljarder kronor för att korta vårdköer, 3 miljarder kronor för att stödja primärvården och 3 miljarder kronor går till kompetensutveckling och kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården. I utgiftsområdet ryms också anslag till myndigheter, bland annat Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten.

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till de alternativa budgetförslag som lagts fram i motioner under allmänna motionstiden 2019. 

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag om bemyndiganden, om ekonomiska åtaganden och regeringens förslag att godkänna Sveriges medlemskap i organisationen International Horizon Scanning Initiative. Socialutskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag till kompletterande mål för den nationella äldrepolitiken.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 27 november 2019. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-12-17
Debatt i kammaren: 2019-12-18
4

Beslut

Beslut: 2019-12-18
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål för den nationella äldrepolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner det kompletterande mål för den nationella äldrepolitiken som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 9 punkt 4.

2. Statens budget inom utgiftsområde 9

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2020
Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 9 enligt regeringens förslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 9 punkt 5 och avslår motionerna

2019/20:818 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkandena 35, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 47-52 och 65,

2019/20:819 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 10,

2019/20:820 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkandena 1, 6, 15, 17, 21 och 36,

2019/20:824 av Magnus Persson m.fl. (SD) yrkande 2,

2019/20:825 av Clara Aranda m.fl. (SD) yrkandena 6 och 9,

2019/20:2656 av Per Ramhorn m.fl. (SD),

2019/20:2728 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 27-29 och 31,

2019/20:2790 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 10,

2019/20:2828 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 18,

2019/20:2829 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 2 och 3,

2019/20:2916 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 1-3, 6 och 13,

2019/20:2920 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 1 och 14,

2019/20:2928 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 11,

2019/20:3008 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V),

2019/20:3051 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 9,

2019/20:3105 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkandena 32 och 37-39,

2019/20:3191 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 7,

2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkandena 36 och 59,

2019/20:3293 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkandena 15, 16, 18, 22, 27, 29-33, 35, 38, 50, 51, 53-56, 60-66, 71, 80, 85, 86, 93, 95, 99, 101, 125 och 127 samt

2019/20:3323 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 1-12.

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att
1. för 2020 besluta att Folkhälsomyndigheten får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 350 000 000 kronor för beredskapsinvesteringar,
2. för 2020 besluta att Socialstyrelsen får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 100 000 000 kronor för beredskapsinvesteringar,
3. under 2020 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 9 punkterna 2, 3 och 6.

c) Godkännande av medlemskap
Riksdagens godkänner Sveriges medlemskap i International Horizon Scanning Initiative (IHSI) och bemyndigar regeringen att under 2020

-

2027 för anslagen 1:5 Bidrag till läkemedelsförmånerna och 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård besluta om en årlig medlemsavgift på högst 5 400 000 kronor respektive på högst 2 700 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 9 punkt 1.