Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Socialutskottets betänkande 2021/22:SoU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 2021

Beslut

113,3 miljarder till hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)

Totalt cirka 113,3 miljarder kronor ur statens budget för 2022 går till utgiftsområdet hälsovård, sjukvård och social omsorg. Riksdagen sa delvis ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2022 och delvis ja till förslag i motioner om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas. Riksdagen sa nej till övriga förslag i motioner. Mest pengar, cirka 33,4 miljarder kronor, går till bidrag för läkemedelsförmånerna, cirka 25,4 miljarder kronor går till bidrag till folkhälsa och sjukvård och cirka 25 miljarder kronor går till kostnader för statlig assistansersättning.

Beslutet om utgiftsområdet omfattar 825 miljoner kronor mer än regeringens förslag i budgetpropositionen för 2022. Ändringarna gäller anslaget till bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslaget till insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar samt anslaget till stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen om den 24 november 2021. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen.

Riksdagen riktade också fyra tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen. Samtliga av dessa handlar om tidigare tillkännagivanden som regeringen redovisat resultatet av men där riksdagen inte ser tillkännagivandet som slutbehandlat.

Tillkännagivandena rör

  • förtydligande av rätten till ekonomisk kompensation till följd av covid-19-lagen
  • en årlig rapport om konsekvenser för akutsjukvården
  • insatser för att främja hbtq-personers psykiska hälsa
  • generell tillståndsplikt för verksamhet inom socialtjänstens område.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till budgetpropositionen och tre motionsyrkanden om anslagen för 2022. Bifall till budgetpropositionen i övrigt och avslag på övriga motionsyrkanden. Utskottet föreslår fyra tillkännagivanden till regeringen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-10-28, 2021-11-11, 2021-11-30, 2021-12-02, 2021-12-06

113,3 miljarder till hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)

Totalt cirka 113,3 miljarder kronor ur statens budget för 2022 går till utgiftsområdet hälsovård, sjukvård och social omsorg. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger delvis ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2022 och delvis ja till förslag i motioner om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga förslag i motioner.

Mest pengar, cirka 33,4 miljarder kronor, går till bidrag för läkemedelsförmånerna, cirka 25,4 miljarder kronor går till bidrag till folkhälsa och sjukvård och cirka 25 miljarder kronor går till kostnader för statlig assistansersättning.

Utskottets förslag omfattar 825 miljoner kronor mer än regeringens förslag i budgetpropositionen för 2022. Ändringarna gäller anslaget till bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslaget till insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar samt anslaget till stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen om den 24 november 2021. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Utskottet föreslår också att riksdagen riktar fyra tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen. Samtliga av dessa handlar om tidigare tillkännagivanden som regeringen redovisat resultatet av men där utskottet inte ser tillkännagivandet som slutbehandlat.

Förslagen till tillkännagivanden rör

  • förtydligande av rätten till ekonomisk kompensation till följd av covid-19-lagen
  • en årlig rapport om konsekvenser för akutsjukvården
  • insatser för att främja hbtq-personers psykiska hälsa
  • generell tillståndsplikt för verksamhet inom socialtjänstens område.

 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.