Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2010/11:SfU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 december 2010

Beslut

Pengar till socialförsäkringsområdet (SfU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till budgetanslag inom socialförsäkringsområdet för 2011. Området omfattar ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp (cirka 94 miljarder kronor), ekonomisk trygghet vid ålderdom (cirka 40 miljarder kronor) och ekonomisk trygghet för familjer och barn (cirka 73 miljarder kronor). Vidare innebär budgetbeslutet: att sjukpenning ska kunna lämnas till en arbetslös under de första 14 dagarna i en sjukperiod, om det skulle framstå som oskäligt att den försäkrade ska anmäla sig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen och vara beredd att ta ett arbete som svarar mot den sjukpenninggrundande inkomsten. att föräldrar från och med den 1 januari 2011 får rätt till ledighet med tillfällig föräldrapenning under tio dagar när deras barn under 18 år har avlidit. att regeringen får i uppdrag att ta fram en möjlighet till kortare karenstid för egenföretagare. att regeringen också får i uppdrag att göra en översyn av regelverket och tillämpningen av olika socialförsäkringsförmåner som kan komma ifråga vid graviditet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Redogörelsen läggs till handlingarna. Delvis bifall till motioner om karenstid för egenföretagare och motioner om socialförsäkringsförmåner vid graviditet. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

133 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2010-11-23
Justering: 2010-12-02
Betänkande publicerat: 2010-12-09
Trycklov: 2010-12-09
Reservationer 47
Betänkande 2010/11:SfU1

Alla beredningar i utskottet

2010-11-23, 2010-11-18

Pengar till socialförsäkringsområdet (SfU1)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till budgetanslag inom socialförsäkringsområdet för 2011. Området omfattar ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp (cirka 94 miljarder kronor), ekonomisk trygghet vid ålderdom (cirka 40 miljarder kronor) och ekonomisk trygghet för familjer och barn (cirka 73 miljarder kronor).

Vidare innebär budgetförslaget:

  • att sjukpenning ska kunna lämnas till en arbetslös under de första 14 dagarna i en sjukperiod, om det skulle framstå som oskäligt att den försäkrade ska anmäla sig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen och vara beredd att ta ett arbete som svarar mot den sjukpenninggrundande inkomsten.
  • att föräldrar från och med den 1 januari 2011 får rätt till ledighet med tillfällig föräldrapenning under tio dagar när deras barn under 18 år har avlidit.
  • att regeringen får i uppdrag att ta fram en möjlighet till kortare karenstid för egenföretagare.

  • att regeringen också får i uppdrag att göra en översyn av regelverket och tillämpningen av olika socialförsäkringsförmåner som kan komma ifråga vid graviditet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-12-16
4

Beslut

Beslut: 2010-12-20
39 förslagspunkter, 19 acklamationer, 20 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 20 december 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Principer för socialförsäkringarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf329 av Annie Johansson (C),
2010/11:Sf386 av Johnny Munkhammar (M) och
2010/11:Sf396 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP).

Reservation 1 (MP)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970114
M98009
MP10240
FP22002
C20003
SD02000
V00172
KD17002
Totalt255204232

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Karenstid för egenföretagare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om karenstid för egenföretagare.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna
2010/11:Sf207 av Jan Ertsborn (FP) och
2010/11:Sf306 av Adnan Dibrani och Hans Hoff (båda S).

3. Företagares socialförsäkringsskydd i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf235 av Liselott Hagberg m.fl. (FP),
2010/11:Sf236 av Christer Engelhardt (S),
2010/11:Sf264 av Jan R Andersson och Johan Hultberg (båda M),
2010/11:Sf289 av Christina Karlsson och Jasenko Omanovic (båda S) och
2010/11:Sf349 av Gunnar Sandberg och Marie Nordén (båda S).

Reservation 3 (SD)

4. Socialförsäkringsförmåner vid graviditet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om socialförsäkringsförmåner vid graviditet.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna
2010/11:Sf309 av Marta Obminska (M) yrkandena 1 och 2,
2010/11:Sf317 av Roza Güclü Hedin (S) och
2010/11:Sf320 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S).

5. Anslag under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Lagförslag
Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
2. lag om ändring i lagen (2010:000) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584).
b) Bemyndigande
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 dels för ramanslaget 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. ingå ekonomiska förpliktelser som, inklusive tidigare åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 1 020 000 000 kr under 2012, dels för ramanslaget 2:1 Försäkringskassan ingå ekonomiska förpliktelser som, inklusive tidigare åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 8 900 000 kr under perioden 2012-2013.
c) Anslag
Riksdagen anvisar för 2011 anslagen under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 10 punkterna 1-5 och avslår motionerna
2010/11:Fi230 av Mona Sahlin m.fl. (S, MP, V) yrkande 11,
2010/11:Sf347 av Tomas Eneroth m.fl. (S, MP, V) yrkandena 1 och 2 samt
2010/11:Sf372 av Johnny Skalin och Björn Söder (båda SD).

6. Sjukförsäkringssystemet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf1 av Tomas Eneroth m.fl. (S),
2010/11:Sf2 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona (båda MP) yrkandena 1 och 2,
2010/11:Sf206 av Lars Beckman (M),
2010/11:Sf208 av Kerstin Lundgren (C),
2010/11:Sf214 av Christina Oskarsson m.fl. (S),
2010/11:Sf220 av Ann-Christin Ahlberg (S) yrkande 1,
2010/11:Sf228 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S),
2010/11:Sf231 av Carina Hägg (S) i denna del,
2010/11:Sf297 av Bo Bernhardsson och Peter Persson (båda S),
2010/11:Sf298 av Thomas Strand m.fl. (S),
2010/11:Sf304 av Kerstin Haglö m.fl. (S),
2010/11:Sf323 av Lennart Axelsson m.fl. (S),
2010/11:Sf334 av Billy Gustafsson m.fl. (S),
2010/11:Sf353 av Åsa Lindestam m.fl. (S) i denna del,
2010/11:Sf361 av Tomas Eneroth m.fl. (S, MP, V) yrkandena 1 och 2,
2010/11:Sf364 av Åsa Lindestam m.fl. (S),
2010/11:Sf367 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkandena 1, 2, 4, 5 och 8 samt
2010/11:Sf376 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (S) och
lägger redogörelse 2010/11:RRS3 till handlingarna.

Reservation 4 (S, MP, V)
Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S098014
M98009
MP02500
FP22002
C20003
SD00200
V01702
KD17002
Totalt1571402032

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Samspelet med övriga försäkringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Sf318 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S).

Reservation 6 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M98009
MP24100
FP22002
C20003
SD19001
V01171
KD17002
Totalt2001011731

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Sjuklön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf204 av Elisabeth Svantesson (M),
2010/11:Sf248 av Olle Thorell (S) och
2010/11:Sf255 av Jan R Andersson och Bengt-Anders Johansson (båda M).

Reservation 7 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M98009
MP25000
FP22002
C20003
SD02000
V00181
KD17002
Totalt281201830

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Flexibla ersättningsnivåer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf223 av Hans Hoff (S) och
2010/11:Sf336 av Désirée Pethrus Engström och Roland Utbult (båda KD) yrkande 1.

Reservation 8 (S, MP)

10. Sjukpenning i samband med arbetslöshet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Sf227 av Billy Gustafsson (S).

11. Ersättning vid studier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf275 av Louise Malmström och Johan Löfstrand (båda S) och
2010/11:Sf367 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 6.

Reservation 9 (MP, V)

12. Rehabilitering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf220 av Ann-Christin Ahlberg (S) yrkande 2,
2010/11:Sf231 av Carina Hägg (S) i denna del,
2010/11:Sf330 av Margareta B Kjellin (M),
2010/11:Sf336 av Désirée Pethrus Engström och Roland Utbult (båda KD) yrkande 2,
2010/11:Sf351 av Gunnar Sandberg m.fl. (S),
2010/11:Sf353 av Åsa Lindestam m.fl. (S) i denna del,
2010/11:Sf367 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkandena 3, 7, 9 och 10 samt
2010/11:Sf369 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V).

Reservation 10 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M98009
MP25000
FP22002
C20003
SD20000
V01801
KD17002
Totalt30118030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


13. Samverkan och finansiell samordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf213 av Carin Runeson m.fl. (S),
2010/11:Sf281 av Christer Engelhardt (S),
2010/11:Sf282 av Phia Andersson m.fl. (S),
2010/11:Sf300 av Karin Åström och Hannah Bergstedt (båda S) och
2010/11:A222 av Jörgen Hellman och Hans Olsson (båda S) yrkande 4.

Reservation 11 (S)
Reservation 12 (MP)
Reservation 13 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M98009
MP00250
FP22002
C20003
SD02000
V01801
KD17002
Totalt1571372530

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


14. Politiska uppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Sf218 av Ann-Christin Ahlberg (S).

15. Ekonomisk situation för personer med medfödda funktionsnedsättningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf221 av Ann-Christin Ahlberg (S) och
2010/11:Sf303 av Anders W Jonsson m.fl. (C).

Reservation 14 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M98009
MP25000
FP22002
C20003
SD02000
V00181
KD17002
Totalt281201830

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


16. Arbetsskadeersättningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf209 av Kenneth Johansson och Anders W Jonsson (båda C),
2010/11:Sf254 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V),
2010/11:Sf299 av Carin Runeson m.fl. (S) och
2010/11:Sf302 av Christer Winbäck (FP).

Reservation 15 (S)
Reservation 16 (V)
Reservation 17 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M98009
MP20140
FP22002
C20003
SD00191
V00181
KD17002
Totalt1771004131

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


17. Försäkringskassans ärendehandläggning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf217 av Ann-Christin Ahlberg (S) yrkandena 1 och 2,
2010/11:Sf250 av Christer Winbäck (FP),
2010/11:Sf260 av Penilla Gunther (KD) yrkandena 1-3,
2010/11:Sf283 av Phia Andersson (S),
2010/11:Sf286 av Eva Flyborg (FP),
2010/11:Sf293 av Eva Sonidsson och Christina Karlsson (båda S),
2010/11:Sf325 av Bo Bernhardsson och Anders Karlsson (båda S),
2010/11:Sf335 av Anders Andersson och Yvonne Andersson (båda KD) yrkandena 1-3 och
2010/11:Sf356 av Erik Almqvist och Björn Söder (båda SD).

Reservation 18 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M98009
MP25000
FP22002
C20003
SD02000
V00181
KD17002
Totalt281201830

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


18. Anslag under utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Bemyndigande
Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2011 besluta om kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret om högst 9 000 000 000 kr för att tillgodose Pensionsmyndighetens behov av likviditet i handeln med fondandelar.
b) Anslag
Riksdagen anvisar för budgetåret 2011 anslagen under utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 11 punkterna 1 och 2 samt avslår motion
2010/11:Sf348 av Tomas Eneroth m.fl. (S, MP, V).

19. Änkepension

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Sf243 av Lars Tysklind (FP).

Reservation 19 (SD)

20. Bostadstillägg till pensionärer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf211 av Hans Olsson m.fl. (S),
2010/11:Sf212 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) och
2010/11:Sf290 av Jan Ericson (M).

Reservation 20 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S980014
M98009
MP25000
FP22002
C20003
SD02000
V00181
KD17002
Totalt280201831

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


21. Pensionsfrågor i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf225 av Hans Backman m.fl. (FP),
2010/11:Sf262 av Lars Ohly m.fl. (V),
2010/11:Sf269 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP),
2010/11:Sf337 av Désirée Pethrus Engström (KD) yrkande 1 och
2010/11:Sf357 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkandena 2 och 3.

Reservation 21 (S)
Reservation 22 (MP)
Reservation 23 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M98009
MP00250
FP22002
C20003
SD20000
V00181
KD17002
Totalt177994330

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


22. Mål för utgiftsområde 12

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att målet för utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn upphör att gälla samt godkänner att målet för utgiftsområdet ska vara att den ekonomiska familjepolitiken ska bidra till förbättrade förutsättningar för en god ekonomisk levnadsstandard samt ökad valfrihet och stärkt makt över den egna livssituationen för alla barnfamiljer.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 12 punkt 1 och avslår motionerna
2010/11:Sf362 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkandena 1 och 2 samt
2010/11:Sf395 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 24 (S)
Reservation 25 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M98009
MP02230
FP22002
C20003
SD20000
V00181
KD17002
Totalt1771014130

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


23. Moderniserad lagstiftning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Sf352 av Tomas Eneroth m.fl. (S, MP, V) yrkande 2.

Reservation 26 (S, MP, V)

24. Hushåll med låg ekonomisk standard

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf229 av Jennie Nilsson (S),
2010/11:Sf237 av Carina Hägg (S),
2010/11:Sf247 av Carina Hägg (S),
2010/11:Sf279 av Catharina Bråkenhielm (S),
2010/11:Sf305 av Monica Green m.fl. (S),
2010/11:Sf308 av Roza Güclü Hedin och Peter Hultqvist (båda S),
2010/11:Sf327 av Hillevi Larsson m.fl. (S),
2010/11:Sf362 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 9,
2010/11:Sf370 av Ann-Christin Ahlberg (S) och
2010/11:Sf380 av Désirée Liljevall m.fl. (S).

Reservation 27 (S)
Reservation 28 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 27 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M98009
MP24100
FP22002
C20003
SD15050
V00181
KD17002
Totalt1961002330

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


25. Anslag under utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar för 2011 anslagen under utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 12 punkt 2 och avslår motionerna
2010/11:Sf352 av Tomas Eneroth m.fl. (S, MP, V) yrkande 1 och
2010/11:Sf373 av Johnny Skalin och Björn Söder (båda SD).

26. Delat barnbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf265 av Fredrik Schulte (M),
2010/11:Sf331 av Anti Avsan (M) och
2010/11:Sf362 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 8.

Reservation 29 (S, MP, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 29 (S, MP, SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M98009
MP12400
FP22002
C20003
SD02000
V20161
KD17002
Totalt1601431630

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


27. Övrigt om barnbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf242 av Karin Granbom Ellison (FP),
2010/11:Sf267 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M),
2010/11:Sf296 av Christina Oskarsson (S) och
2010/11:Sf362 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 7.

Reservation 30 (S)
Reservation 31 (SD)

28. Inkomsttak

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf301 av Hannah Bergstedt (S) i denna del och
2010/11:Sf362 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 5.

Reservation 32 (S)

29. Jämställdhetsbonus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Sf395 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkande 2.

Reservation 33 (S, MP)

30. Fördelning av föräldrapenning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf249 av Carina Hägg (S),
2010/11:Sf301 av Hannah Bergstedt (S) i denna del,
2010/11:Sf312 av Carina Hägg (S),
2010/11:Sf315 av Roza Güclü Hedin och Carin Runeson (båda S),
2010/11:Sf321 av Carina Ohlsson m.fl. (S),
2010/11:Sf383 av Gunvor G Ericson (MP),
2010/11:Sf388 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) och
2010/11:A402 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkande 9.

Reservation 34 (MP)
Reservation 35 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 35 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S962113
M98009
MP00250
FP22002
C20003
SD20000
V01801
KD17002
Totalt273202630

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


31. Intyg för tillfällig föräldrapenning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf216 av Ann-Christin Ahlberg (S),
2010/11:Sf288 av Susanne Eberstein och Christina Karlsson (båda S),
2010/11:Sf362 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 6 och
2010/11:Sf395 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkande 3.

Reservation 36 (S, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 36 (S, MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M98009
MP02500
FP22002
C20003
SD20000
V01801
KD17002
Totalt177142030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


32. Föräldrapenning samtidigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf316 av Roza Güclü Hedin och Peter Hultqvist (båda S) och
2010/11:Sf362 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 4.

Reservation 37 (S, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 37 (S, MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M98009
MP02500
FP22002
C20003
SD20000
V01801
KD17002
Totalt177142030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


33. Kontaktdagar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf230 av Hannah Bergstedt och Fredrik Lundh Sammeli (båda S),
2010/11:Sf328 av Hillevi Larsson (S) och
2010/11:Sf359 av Roland Utbult (KD).

34. Övrigt om föräldraförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf219 av Jennie Nilsson (S),
2010/11:Sf226 av Hans Backman m.fl. (FP),
2010/11:Sf233 av Betty Malmberg (M),
2010/11:Sf257 av Annika Eclund (KD) yrkande 1,
2010/11:Sf311 av Mikael Oscarsson (KD),
2010/11:Sf337 av Désirée Pethrus Engström (KD) yrkande 2,
2010/11:Sf345 av Anders Andersson och Anders Sellström (båda KD) yrkandena 1 och 2,
2010/11:Sf366 av Sten Bergheden (M) och
2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) yrkande 9.

Reservation 38 (MP)
Reservation 39 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 39 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S980014
M98009
MP10240
FP22002
C20003
SD02000
V00181
KD17002
Totalt256204231

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


35. Underhållsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf232 av Carina Hägg (S) yrkande 1,
2010/11:Sf343 av Anders Andersson och Penilla Gunther (båda KD) och
2010/11:Sf362 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 10.

Reservation 40 (S)
Reservation 41 (SD)

36. Adoptionskostnadsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf263 av Jan R Andersson (M),
2010/11:Sf295 av Christina Karlsson och Eva Sonidsson (båda S),
2010/11:Sf350 av Kerstin Engle och Hillevi Larsson (båda S) och
2010/11:Sf382 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP).

Reservation 42 (MP)

37. Vårdbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf362 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 12 och
2010/11:Sf374 av Ann-Christin Ahlberg (S).

Reservation 43 (S, MP)

38. Bostadsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf215 av Susanne Eberstein och Eva Sonidsson (båda S),
2010/11:Sf232 av Carina Hägg (S) yrkande 2,
2010/11:Sf278 av Johan Löfstrand och Louise Malmström (båda S),
2010/11:Sf280 av Catharina Bråkenhielm (S) och
2010/11:Sf362 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 13.

Reservation 44 (S)
Reservation 45 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 45 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1118614
M98009
MP25000
FP22002
C20003
SD02000
V00181
KD17002
Totalt1932110431

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


39. Vårdnadsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf224 av Caroline Helmersson Olsson (S),
2010/11:Sf291 av Jan Ericson (M),
2010/11:Sf294 av Anna Wallén (S),
2010/11:Sf326 av Hillevi Larsson m.fl. (S),
2010/11:Sf339 av Annika Eclund (KD) yrkandena 1-3,
2010/11:Sf358 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkandena 1 och 2,
2010/11:Sf362 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 3 och
2010/11:Sf390 av Mikael Oscarsson och Robert Halef (båda KD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 46 (S, MP)
Reservation 47 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 46 (S, MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M98009
MP01591
FP22002
C20003
SD18020
V01801
KD17002
Totalt1751321131

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag