Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2001/02:AU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 december 2001

Beslut

Anslag till arbetsmarknad och arbetsliv (AU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag på områdena arbetsmarknad (främst kontantstödet vid arbetslöshet och deltagande i arbetsmarknadsprogram) och arbetsliv (arbetslivsfrågor och jämställdhetsfrågor) för 2002. Den lägsta ersättningsnivån i aktivitetsstödet, dvs. det stöd som lämnas till dem som deltar i arbetsmarknadspolitiska program, höjs från 143 till 183 kr per dag fr.o.m. 2002. Ersättningen till deltagare i kommunala ungdomsprogram (16-19-åringar) blir enhetlig i hela landet för de ungdomar som inte fullgjort gymnasieskolan. Ersättningen, som är ett skattepliktigt belopp, ska uppgå till 1 360 kr per månad. Ersättningen för deltagare i ungdomsgarantin (20-24-åringar) höjs från 2 562 till 3 160 kr per månad fr.o.m. 2002. Det belopp på 700 miljoner kronor som hittills getts i form av tillfälliga personalförstärkningar blir permanent överfört till Arbetsmarknadsverkets förvaltningsanslag. Ett pendlingsbidrag införs på försök i enlighet med regeringens föreslag i den regionalpolitiska propositionen. Riksdagen avslog vidare Riksdagens revisorers förslag om otraditionella medel inom arbetsmarknadspolitiken och lade till handlingarna regeringens skrivelse om Arbetsmarknadsverkets organisation.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2001-11-13, 2001-11-15

Anslag till arbetsmarknad och arbetsliv (AU1)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag på områdena arbetsmarknad (främst kontantstödet vid arbetslöshet och deltagande i arbetsmarknadsprogram) och arbetsliv (arbetslivsfrågor och jämställdhetsfrågor) för 2002. Den lägsta ersättningsnivån i aktivitetsstödet, dvs. det stöd som lämnas till dem som deltar i arbetsmarknadspolitiska program, höjs från 143 till 183 kr per dag fr.o.m. 2002. Ersättningen till deltagare i kommunala ungdomsprogram (16-19-åringar) blir enhetlig i hela landet för de ungdomar som inte fullgjort gymnasieskolan. Ersättningen, som är ett skattepliktigt belopp, bör uppgå till 1 360 kr per månad. Ersättningen för deltagare i ungdomsgarantin (20-24-åringar) höjs från 2 562 till 3 160 kr per månad fr.o.m. 2002. Det belopp på 700 miljoner kronor som hittills getts i form av tillfälliga personalförstärkningar föreslås bli permanent överfört till Arbetsmarknadsverkets förvaltningsanslag. Ett pendlingsbidrag införs på försök i enlighet med regeringens föreslag i den regionalpolitiska propositionen. Utskottet föreslår vidare att riksdagen avslår Riksdagens revisorers förslag om otraditionella medel inom arbetsmarknadspolitiken och lägger till handlingarna regeringens skrivelse om Arbetsmarknadsverkets organisation.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.