Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2003/04:AU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 december 2003

Beslut

Anslag till arbetsmarknad och arbetsliv (AU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om anslag till arbetsmarknad och arbetsliv för 2004. Totalt fördelas 61,9 miljarder kronor på utgiftsområdet arbetsmarknad, främst till a-kassan och arbetsmarknadsprogram. På utgiftsområdet arbetsliv fördelas 1,1 miljarder. Anslaget för särskilda insatser för arbetshandikappade ökas med 119 miljoner kronor, vilket motsvarar omkring 1 000 fler lönebidragsplatser. Försöket med friår fortsätter under 2004 och beräknas kosta 65 miljoner kronor. Arbetsmiljöverket får även i fortsättningen pengar bland annat till den regionala skyddsombudsverksamheten och till förstärkning av tillsynsverksamheten. Under 2004 ska nära 1,2 miljarder av inkomsterna från energiskatt sättas undan hos Riksgäldskontoret. Pengarna ska senare användas till det system för individuell kompetensutveckling som riksdagen tidigare beslutat om (se 2001/02:AU10 ). Utskottet föreslår att riksdagen säger ja även till regeringens övriga förslag: Målet för arbetsmarknadspolitiken ska vara att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. Det får därmed en tydligare inriktning på huvuduppgiften: att matcha lediga arbeten och arbetssökande. Riksdagen godkänner att målet för arbetslivspolitiken omformuleras till "goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män". Det utökade förstärkta anställningsstödet och stödet till utbildning av anställda avskaffas.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner. Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2003-11-11, 2003-11-13

Anslag till arbetsmarknad och arbetsliv (AU1)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om anslag till arbetsmarknad och arbetsliv för 2004. Totalt fördelas 61,9 miljarder kronor på utgiftsområdet arbetsmarknad, främst till a-kassan och arbetsmarknadsprogram. På utgiftsområdet arbetsliv fördelas 1,1 miljarder. Anslaget för särskilda insatser för arbetshandikappade ökas med 119 miljoner kronor, vilket motsvarar omkring 1 000 fler lönebidragsplatser. Försöket med friår fortsätter under 2004 och beräknas kosta 65 miljoner kronor. Arbetsmiljöverket får även i fortsättningen pengar bland annat till den regionala skyddsombudsverksamheten och till förstärkning av tillsynsverksamheten. Under 2004 ska nära 1,2 miljarder av inkomsterna från energiskatt sättas undan hos Riksgäldskontoret. Pengarna ska senare användas till det system för individuell kompetensutveckling som riksdagen tidigare beslutat om (se 2001/02:AU10). Utskottet föreslår att riksdagen säger ja även till regeringens övriga förslag: Målet för arbetsmarknadspolitiken ska vara att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. Det får därmed en tydligare inriktning på huvuduppgiften: att matcha lediga arbeten och arbetssökande. Riksdagen godkänner att målet för arbetslivspolitiken omformuleras till "goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män". Det utökade förstärkta anställningsstödet och stödet till utbildning av anställda avskaffas.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.