Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv (förnyad behandling)

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2006/07:AU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 december 2006

Beslut

Anslag till arbetsmarknad och arbetsliv (AU5)

Riksdagen sade ja till regeringens budgetförslag om arbetsmarknad och arbetsliv. Beslutet innebär att flertalet arbetsmarknadsåtgärder avskaffas, som plusjobb, akademikerjobb, utbildningsjobb och statligt finansierade feriearbeten. Datortek, interpraktikstipendier och friår försvinner också. I stället ska matchning av arbetssökande och lediga arbeten prioriteras. Ams (Arbetsmarknadsstyrelsen) och länsarbetsnämnderna avvecklas som egna myndigheter vid årsskiftet 2007/2008. Även Integrationsverket avvecklas, som ett led i arbetet med att omforma integrationspolitiken. Vidare får Arbetsmiljöverket ett förändrat och begränsat uppdrag och Arbetslivsinstitutet avvecklas.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till proposition 2006/07:1 utgiftsområde 13 punkt 13. I övrigt bifall till propositionen. Avslag på motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Anslag till arbetsmarknad och arbetsliv (AU5)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till budgetförslaget om arbetsmarknad och arbetsliv. Förslaget innebär att flertalet arbetsmarknadsåtgärder avskaffas, som plusjobb, akademikerjobb, utbildningsjobb och statligt finansierade feriearbeten. Datortek, interpraktikstipendier och friår försvinner också. I stället ska matchning av arbetssökande och lediga arbeten prioriteras. Ams (Arbetsmarknadsstyrelsen) och länsarbetsnämnderna avvecklas som egna myndigheter vid årsskiftet 2007/2008. Även Integrationsverket avvecklas, som ett led i arbetet med att omforma integrationspolitiken. Vidare får Arbetsmiljöverket ett förändrat och begränsat uppdrag och Arbetslivsinstitutet avvecklas. Arbetsmarknadsutskottet har i ett annat betänkande (se 2006/07:AU3) föreslagit att den successiva sänkningen av arbetslöshetsersättningen ska gälla från och med den 5 mars i stället för den 1 januari som regeringen föreslagit. Senareläggningen innebär att ersättningen till arbetslösa blir 285 miljoner kronor högre än beräknat. För att finansiera detta tas motsvarande belopp från det anslag som ska användas för köp av arbetsmarknadsutbildning. Utskottet förutsätter att regeringen ser till att denna minskning av medel inte påverkar utrymmet för yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning eller andra prioriterade insatser.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.