Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2007/08:AU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 december 2007

Beslut

Begränsning av a-kassa för deltidsarbetslösa skjuts upp (AU1)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till arbetsmarknad och arbetsliv för 2008 men med annan fördelning av medel på två anslag. Anslagen ska uppgå till 61,8 miljarder kronor för arbetsmarknad och 1,2 miljarder kronor för arbetsliv 2008. Riksdagen konstaterar att läget på arbetsmarknaden ser positivt ut men att det är viktigt att hitta åtgärder som kan hjälpa de långtidsarbetslösa. Riksdagen understryker att de arbetsmarknadspolitiska programmen i huvudsak ska rikta sig till personer som står långt från arbetsmarknaden. Regeringen ansåg att deltidsarbetslösas möjlighet till arbetslöshetsersättning borde begränsas till 75 dagar och det skulle gälla i fråga om såväl regelbundet som oregelbundet deltidsarbete. Enligt propositionen skulle detta ske genom regeringsbeslut om en förordningsändring från årsskiftet 2007/08. För att göra den tänkta begränsningen möjlig beslutade riksdagen om en ändring i ett så kallat bemyndigande för regeringen i lagen om arbetslöshetsförsäkring, ALF. Bemyndigandet hade tidigare enbart avsett regelbundet deltidsarbete. Riksdagen bestämde att lagändringen skulle träda i kraft den 7 april 2008. Senareläggningen av ändringarna leder till ökade utgifter för arbetslöshetsersättning jämfört med propositionens beräkningar. Riksdagen har beslutat att 655 miljoner kronor ska föras över till anslaget för arbetslöshetsersättning från det anslag som avser köp av arbetsmarknadsutbildning med mera. Det finns sparade medel på det sistnämnda anslaget. Riksdagen utgår därför från att förutsättningarna för att bedriva den verksamheten inte blir sämre.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till proposition 2007/08:1 utgiftsområde 13 punkt 11. I övrigt bifall till proposition 2007/08:1 utgiftsområdena 13 och 14. Antagande till utskottets förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Avslag på motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Begränsning av a-kassa för deltidsarbetslösa skjuts upp (AU1)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslagen till arbetsmarknad och arbetsliv men med annan fördelning av medel på två anslag. Anslagen föreslås uppgå till 61,8 miljarder kronor för arbetsmarknad och till 1,2 miljarder kronor för arbetsliv 2008. Utskottet konstaterar att läget på arbetsmarknaden ser positivt ut men att det är viktigt att hitta åtgärder som kan hjälpa de långtidsarbetslösa. Utskottet vill understryka att de arbetsmarknadspolitiska programmen i huvudsak ska rikta sig till personer som står långt från arbetsmarknaden. Regeringen har föreslagit att deltidsarbetslösas möjlighet till arbetslöshetsersättning ska begränsas till 75 dagar, vilket enligt propositionen skulle gälla från årsskiftet. Här tar utskottet initiativ till en ändring i lagen om arbetslöshetsförsäkring, ALF, som innebär att begränsningen också ska kunna gälla för oregelbundet deltidsarbete. Utskottet anser att lagändringen bör träda i kraft den 7 april 2008. Detta leder till ökade utgifter för arbetslöshetsersättning jämfört med propositionens beräkningar. Utskottet föreslår att 655 miljoner kronor förs över till anslaget för arbetslöshetsersättning från det anslag som avser köp av arbetsmarknadsutbildning med mera. Det finns sparade medel på det sistnämnda anslaget. Utskottet utgår därför från att förutsättningarna för att bedriva den verksamheten inte blir sämre.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.