Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv, m.m.

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2000/01:AU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 december 2000

Beslut

Anslag till arbetsmarknad och arbetsliv (AU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till utgiftsområdena arbetsmarknad (främst kontantstödet vid arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik) och arbetsliv (arbetslivsfrågor, jämställdhetsfrågor och statliga arbetsgivarfrågor) för 2001. I princip samtliga former av kontantstöd som kan lämnas vid arbetslöshet eller vid deltagande i vissa arbetsmarknadspolitiska program samlas på ett nytt anslag, arbetsmarknad, vilket ökar flexibiliteten i arbetsmarknadspolitiken. Den lägsta ersättningsnivån för dem som deltar i arbetsmarknadspolitiska program höjs från nuvarande 103 kr per dag till 143 kr från år 2001. Höjningar planeras även åren 2002 respektive 2003. Riksdagen beslutade att också deltagare i ungdomsgarantin som inte är berättigade till arbetslöshetsersättning, eller som får försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen när han eller hon börjar delta i verksamheten, ska få en höjning av ersättningen från nuvarande 1 967 kr per månad till 2 562 kr från kommande årsskifte. Regeringen får i fortsättningen, utan att behöva vända sig till riksdagen, godkänna vilka branscher Samhall AB ska verka inom. Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) får ytterligare 6 miljoner kronor, bl.a. därför att institutets uppgifter utvidgas. Arbetsmiljöverket får en ökning av anslaget på 70 miljoner kronor för personalförstärkningar samt metod- och kompetensutveckling. Jämställdhetsombudsmannen får 2 miljoner kronor extra eftersom arbetet med rådgivning och stöd kommer att utökas. Riksdagen gjorde dessutom ett tillkännagivande om att regeringen vid behov ska återkomma med förslag på åtgärder som innebär ett samlat grepp över insatserna för de arbetshandikappade.

Utskottets förslag till beslut: Förslag om initiativ om det samlade stödet till arbetshandikappade. Riksdagens revisorers förslag lämnas utan vidare åtgärd. I övrigt bifall till propositionen och avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 78 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2000-11-14
Justering: 2000-11-23
Trycklov: 2001-10-11
Betänkande 2000/01:AU1

Alla beredningar i utskottet

2000-11-14, 2000-11-09, 2000-11-07

Anslag till arbetsmarknad och arbetsliv (AU1)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till utgiftsområdena arbetsmarknad (främst kontantstödet vid arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik) och arbetsliv (arbetslivsfrågor, jämställdhetsfrågor och statliga arbetsgivarfrågor) för 2001. I princip samtliga former av kontantstöd som kan lämnas vid arbetslöshet eller vid deltagande i vissa arbetsmarknadspolitiska program samlas på ett nytt anslag, arbetsmarknad, vilket ökar flexibiliteten i arbetsmarknadspolitiken. Den lägsta ersättningsnivån för dem som deltar i arbetsmarknadspolitiska program höjs från nuvarande 103 kr per dag till 143 kr från år 2001. Höjningar planeras även åren 2002 respektive 2003. På förslag från arbetsmarknadsutskottet får också deltagare i ungdomsgarantin som inte är berättigade till arbetslöshetsersättning, eller som får försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen när han eller hon börjar delta i verksamheten, en höjning av ersättningen från nuvarande 1 967 kr per månad till 2 562 kr från kommande årsskifte. Regeringen får i fortsättningen, utan att behöva vända sig till riksdagen, godkänna vilka branscher Samhall AB ska verka inom. Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) får ytterligare 6 miljoner kronor, bl.a. därför att institutets uppgifter utvidgas. Arbetsmiljöverket får en ökning av anslaget på 70 miljoner kronor för personalförstärkningar samt metod- och kompetensutveckling. Jämställdhetsombudsmannen får 2 miljoner kronor extra eftersom arbetet med rådgivning och stöd kommer att utökas. Utskottet föreslår dessutom att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen vid behov återkommer till riksdagen med förslag på åtgärder som innebär ett samlat grepp över insatserna för de arbetshandikappade.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2000-12-13
4

Beslut

Beslut: 2000-12-14

Protokoll med beslut