Utgiftsområdena 13 Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1998/99:AU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 1998

Beslut

Anslag till arbetsmarknad och arbetsliv (AU1)

Riksdagen godkände i huvudsak regeringens budgetförslag för kontantstödet vid arbetslöshet, arbetsmarknadspolitiken, arbetslivet, jämställdhetsområdet och statliga arbetsgivarfrågor. Försöksverksamheten med den s.k. aktivare användningen av arbetslöshetsersättningen förlängs t.o.m. utgången av september 1999. Arbetsförmedlingarna får resurser för tillfällig personalförstärkning. Åtgärderna arbetsplatsintroduktion (API) och Arbetslivsutveckling (ALU) ersätts av en ny åtgärd, arbetspraktik. Den som anordnar praktiken ska, enligt regeringens förslag, betala ett finansieringsbidrag till staten på 3 000 kr per månad och deltagare med undantag för vissa grupper deltagare och för anordnare som är ideella organisationer. Riksdagen beslutade om ytterligare ett undantag. Ett lägre finansieringsbidrag, 1 000 kr, ska gälla för deltagare som varit långtidsinskrivna när anordnaren är staten, en kommun eller ett landsting. Offentliga tillfälliga arbeten för äldre arbetslösa (OTA) kommer att fasas ut. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen med anledning av detta: Arbetsmarknadsåtgärderna ska kunna anpassas särskilt för de äldre, t.ex. genom längre anvisningstider eller genom att en åtgärd avlöses av en annan. Riksdagen ställde sig bakom övriga regeringsförslag: Flyttningsbidrag för arbetslösa som söker arbete i övriga nordiska länder. Förstärkt försäkringsskydd för den som deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Egenföretagare med stora kommunikationssvårigheter kan få ett förhöjt bidrag till arbetsbiträde. JämO får en förstärkning med 2 miljoner kronor för tillsynen av jämställdhetslagens regler om löneskillnader.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

82 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1998-11-17
Justering: 1998-11-26
Betänkande 1998/99:AU1

Alla beredningar i utskottet

1998-11-17, 1998-11-12, 1998-11-10

Budgetförslag för arbetsmarknad och arbetsliv (AU1)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen i huvudsak godkänner regeringens budgetförslag för kontantstödet vid arbetslöshet, arbetsmarknadspolitiken, arbetslivet, jämställdhetsområdet och statliga arbetsgivarfrågor. Försöksverksamheten med den s.k. aktivare användningen av arbetslöshetsersättningen förlängs t.o.m. utgången av september 1999. Arbetsförmedlingarna får resurser för tillfällig personalförstärkning. Åtgärderna arbetsplatsintroduktion (API) och Arbetslivsutveckling (ALU) ersätts av en ny åtgärd, arbetspraktik. Den som anordnar praktiken ska, enligt regeringens förslag, betala ett finansieringsbidrag till staten på 3 000 kr per månad och deltagare med undantag för vissa grupper deltagare och för anordnare som är ideella organisationer. Utskottet föreslår ytterligare ett undantag. Ett lägre finansieringsbidrag, 1 000 kr, ska gälla för deltagare som varit långtidsinskrivna när anordnaren är staten, en kommun eller ett landsting. Offentliga tillfälliga arbeten för äldre arbetslösa (OTA) kommer att fasas ut. Utskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen med anledning av detta: Arbetsmarknadsåtgärderna ska kunna anpassas särskilt för de äldre, t.ex. genom längre anvisningstider eller genom att en åtgärd avlöses av en annan. Utskottet ställer sig bakom övriga regeringsförslag: Flyttningsbidrag för arbetslösa som söker arbete i övriga nordiska länder. Förstärkt försäkringsskydd för den som deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Egenföretagare med stora kommunikationssvårigheter kan få ett förhöjt bidrag till arbetsbiträde. JämO får en förstärkning med 2 miljoner kronor för tillsynen av jämställdhetslagens regler om löneskillnader.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-12-17
4

Beslut

Beslut: 1998-12-17

Protokoll med beslut