Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna

Finansutskottets betänkande 2010/11:FiU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 december 2010

Beslut

Ja till regeringens budgetproposition (FiU1)

Riksdagen sa ja till regeringens budgetproposition för 2011. Beslutet gäller bland annat riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, statens inkomster och ramarna för statsbudgetens olika utgiftsområden. Ramarna styr sedan när riksdagen senare under december fattar beslut om de olika anslagen. Utgiftstaket för staten blir 1 063 miljarder kronor 2011, 1 083 miljarder kronor 2012, 1 093 miljarder kronor 2013 och 1 103 miljarder kronor 2014. Beslutet innebär bland annat följande prioriteringar: Förstärkningar av de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Kommunerna får 3 miljarder i extra statsbidrag. Totalt satsas 7,5 miljarder kronor på sänkt inkomstskatt för pensionärer. Höjda bostadsbidrag till familjer med barn. Nya åtgärder för att förbättra sjukvården och äldreomsorgen. Nya satsningar på havsmiljö, miljöteknik och energiforskning.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-11-18
Justering: 2010-11-25
Betänkande publicerat: 2010-12-01
Trycklov: 2010-11-30
Reservationer 4
Betänkande 2010/11:FiU1

Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna (FiU1)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger sa ja till regeringens budgetproposition för 2011. Förslaget gäller bland annat riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, statens inkomster och ramarna för statsbudgetens olika utgiftsområden. Ramarna styr sedan när riksdagen senare under december fattar beslut om de olika anslagen.

Utgiftstaket för staten blir 1 063 miljarder kronor 2011, 1 083 miljarder kronor 2012, 1 093 miljarder kronor 2013 och 1 103 miljarder kronor 2014. Beslutet innebär bland annat följande prioriteringar:

 • Förstärkningar av de arbetsmarknadspolitiska insatserna.
 • Kommunerna får 3 miljarder i extra statsbidrag.
 • Totalt satsas 7,5 miljarder kronor på sänkt inkomstskatt för pensionärer.
 • Höjda bostadsbidrag till familjer med barn.
 • Nya åtgärder för att förbättra sjukvården och äldreomsorgen.
 • Nya satsningar på havsmiljö, miljöteknik och energiforskning.
 • Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

  3

  Debatt

  Debatt i kammaren: 2010-12-08
  4

  Beslut

  Beslut: 2010-12-08
  8 förslagspunkter, 6 acklamationer, 2 voteringar

  Webb-tv: Beslut

  • 8 december 2010

  Protokoll med beslut

  Riksdagsskrivelse

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som regeringen föreslår.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 Finansplanen punkt 1 och avslår motionerna
  2010/11:Fi230 av Mona Sahlin m.fl. (S, MP, V) yrkandena 1, 7-10, 12 och 13,
  2010/11:Fi231 av Johnny Skalin och Björn Söder (båda SD) yrkande 1,
  2010/11:Fi233 av Hans Olsson m.fl. (S),
  2010/11:Fi259 av Håkan Juholt (S),
  2010/11:Fi271 av Johnny Munkhammar (M),
  2010/11:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 20 och
  2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) yrkande 24.

  Reservation 1 (S, MP, V)
  Reservation 2 (SD)

  Omröstning i sakfrågan

  Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S010408
  M99008
  MP02203
  FP22002
  C20003
  SD00182
  V01702
  KD17002
  Totalt1581431830

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


  2. Beslut om utgiftsramar och beräkning av statsbudgetens inkomster 2011

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  a) Utgiftstak för staten
  Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten till 1 063 miljarder kronor för 2011, 1 083 miljarder kronor för 2012, 1 093 miljarder kronor för 2013 och 1 103 miljarder kronor för 2014.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 Finansplanen punkterna 2 och 3 samt avslår motion
  2010/11:Fi230 av Mona Sahlin m.fl. (S, MP, V) yrkandena 2 och 3.

  b) Statsbudgetens utgifter 2011 per utgiftsområde
  Riksdagen beslutar om fördelning av utgifter på utgiftsområden för 2011 i enlighet med vad regeringen föreslår.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 Finansplanen punkt 5 och avslår motionerna
  2010/11:Fi230 av Mona Sahlin m.fl. (S, MP, V) yrkande 5 och
  2010/11:Fi231 av Johnny Skalin och Björn Söder (båda SD) yrkande 3.

  c) Statsbudgetens övriga utgifter
  Riksdagen godkänner regeringens beräkning av förändringen av anslagsbehållningar för 2011, beräkning av myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret för 2011 samt godkänner beräkningen av den kassamässiga korrigeringen för 2011.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 Finansplanen punkterna 6, 11 och 12.

  d) Statsbudgetens inkomster
  Riksdagen godkänner regeringens beräkning av statsbudgetens inkomster för 2011.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 Finansplanen punkterna 4 och 16-18, de tre senare i denna del, och avslår motionerna
  2010/11:Fi230 av Mona Sahlin m.fl. (S, MP, V) yrkande 4 och
  2010/11:Fi231 av Johnny Skalin och Björn Söder (båda SD) yrkande 2.

  e) Ålderspensionssystemets utgifter
  Riksdagen godkänner regeringens beräkning av utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten för 2011.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 Finansplanen punkt 7 och avslår motion
  2010/11:Fi230 av Mona Sahlin m.fl. (S, MP, V) yrkande 6.

  f) Lagförslagen vad gäller skattefrågor
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,
  2. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
  3. lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980).
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 Finansplanen punkterna 16-18, alla i denna del.

  Reservation 3 (S, MP, V)
  Reservation 4 (SD)

  Omröstning i sakfrågan

  Utskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V)

  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S010408
  M99008
  MP02203
  FP22002
  C20003
  SD10172
  V01702
  KD17002
  Totalt1591431730

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


  3. Fördelning av utgifter 2012, 2013 och 2014

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifter på utgiftsområden för 2012, 2013 och 2014 som riktlinje för regeringens budgetarbete.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 Finansplanen punkt 8.

  4. Bemyndigande om upplåning

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 ta upp lån enligt lagen (1988:1387) om statens upplåning och skuldförvaltning.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 Finansplanen punkt 10.

  5. Lån för myndigheternas investeringar i anläggningstillgångar

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2011 besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i statens verksamhet intill ett belopp av 33 000 000 000 kronor.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 Finansplanen punkt 13.

  6. Myndigheternas räntekontokrediter

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2011 besluta om krediter för myndigheternas räntekonton i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 21 300 000 000 kronor.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 Finansplanen punkt 14.

  7. Bemyndigande för ramanslag

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011, med de begränsningar som följer av 6 § andra stycket lagen (1996:1059) om statsbudgeten, besluta att ett ramanslag, med undantag för anslag anvisade för förvaltningsändamål, får överskridas om ett riksdagsbeslut om anslag på tilläggsbudget inte hinner inväntas samt om överskridandet ryms inom utgiftstaket för staten.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 Finansplanen punkt 15.

  8. Riktlinjer för prisomräkning av försvarets materielanslag

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen godkänner de riktlinjer för prisomräkning av försvarets materielanslag som regeringen föreslår.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 Finansplanen punkt 9.