Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna

Finansutskottets bet 2011/12:FiU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 november 2011

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen och utskottets förslag till en lagteknisk justering. Avslag på motionerna.Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

27 motioner, 1 proposition, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-10-27
Justering: 2011-11-15
Betänkande publicerat: 2011-11-16
Trycklov: 2011-11-15
Reservationer 12
bet 2011/12:FiU1

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-11-23
4

Beslut

Beslut: 2011-11-23
8 förslagspunkter, 5 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 23 november 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 finansplanen punkt 1 och avslår motionerna
2011/12:Fi221 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkandena 1 och 3,
2011/12:Fi231 av Ulla Andersson m.fl. (V),
2011/12:Fi240 av Håkan Juholt m.fl. (S) yrkandena 1 och 14,
2011/12:Fi241 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) yrkande 1,
2011/12:Fi242 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 1, 11 och 13,
2011/12:Fi243 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkandena 1 och 8,
2011/12:Fi252 av Ulla Andersson m.fl. (V),
2011/12:Fi253 av Annika Lillemets m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2,
2011/12:Fi261 av Jan Ericson (M),
2011/12:Fi272 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S),
2011/12:Fi286 av Karl Sigfrid (M),
2011/12:Sk356 av Tomas Tobé (M) yrkandena 1 och 4,
2011/12:Sk361 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkandena 3 och 28,
2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 18,
2011/12:MJ291 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkande 3 och
2011/12:MJ407 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 23.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (MP)
Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S095017
M99008
MP00214
FP17007
C17006
SD00190
V00154
KD15004
-0001
Totalt148955551

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Beslut om utgiftsramar och beräkning av inkomsterna på statens budget för 2012

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Utgiftstak för staten
Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till följd av tekniska justeringar till 1 084 miljarder kronor 2012 samt fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till 1 123 miljarder kronor för 2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 finansplanen punkterna 2 och 3 samt avslår motionerna
2011/12:Fi240 av Håkan Juholt m.fl. (S) yrkande 2,
2011/12:Fi241 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) yrkande 2,
2011/12:Fi242 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3 samt
2011/12:Fi243 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkandena 6 och 7.

b) Statens utgifter per utgiftsområde 2012
Riksdagen beslutar om fördelning av utgifter på utgiftsområden för 2012 enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 finansplanen punkt 5 och avslår motionerna
2011/12:Fi240 av Håkan Juholt m.fl. (S) yrkande 4,
2011/12:Fi241 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) yrkande 4,
2011/12:Fi242 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 5 och
2011/12:Fi243 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 4.

c) Övriga utgifter på statens budget
Riksdagen godkänner beräkningen av förändringen av anslagsbehållningar för 2012, beräkningen av Riksgäldskontorets nettoutlåning för 2012 samt beräkningen av den kassamässiga korrigeringen för 2012 enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 finansplanen punkterna 6, 10 och 11.

d) Inkomster på statens budget
Riksdagen
a) godkänner beräkningen av budgetens inkomster för 2012 enligt utskottets förslag i bilaga 3,
b) antar regeringens förslag till
1. lag om investeringssparkonto,
2. lag om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva,
3. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
4. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
5. lag om ändring i lagen (2011:000) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
6. lag om ändring i lagen (2011:000) om ändring i kupongskattelagen (1970:624),
7. lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt,
8. lag om ändring i lagen (2011:000) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt,
9. lag om ändring i taxeringslagen (1990:324),
10. lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel,
11. lag om ändring i lagen (2011:000) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel,
12. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),
13. lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,
14. lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),
15. lag om ändring i lagen (2011:000) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor,
16. lag om ändring i lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden,
17. lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980),
18. lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter,
19. lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,
20. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
21. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:000) och beslutar dels att punkt 22 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till skatteförfarandelagen (2011:000) ska ändras på så sätt att uttrycket "13 kap. 2 §" ersätts med uttrycket "13 kap. 2 eller 2 a §" och att uttrycket "23 kap. 6 §" ersätts med uttrycket "23 kap. 6 respektive 7 §", dels om motsvarande ändring i ingressen till regeringens lagförslag,
22. lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
23. lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.,
24. lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 finansplanen punkterna 4 och 15-38 samt avslår motionerna
2011/12:Fi240 av Håkan Juholt m.fl. (S) yrkandena 3, 6-13 och 15-27,
2011/12:Fi241 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) yrkandena 3, 6, 10, 18 och 21-23,
2011/12:Fi242 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 4,
2011/12:Fi243 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkandena 2 och 3,
2011/12:Sk361 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkandena 2, 5-8, 15, 19 och 21-23,
2011/12:C348 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkande 1,
2011/12:C349 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkande 5,
2011/12:Sf281 av Jacob Johnson m.fl. (V) yrkandena 3 och 4,
2011/12:Kr297 av Berit Högman m.fl. (S) yrkande 22,
2011/12:Kr319 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 2,
2011/12:T429 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 13,
2011/12:T459 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkandena 13-15,
2011/12:T472 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkandena 13 och 19,
2011/12:N414 av Kent Persson m.fl. (V) yrkande 3,
2011/12:A308 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 2 och
2011/12:A335 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 12.

e) Ålderspensionssystemets utgifter
Riksdagen godkänner beräkningen av utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget för 2012 till 238 558 miljoner kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 finansplanen punkt 7.

Reservation 5 (S)
Reservation 6 (MP)
Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S194017
M99008
MP00214
FP17007
C17006
SD00190
V00154
KD15004
-0001
Totalt149945551

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Fördelning av utgifter 2013, 2014 och 2015

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifter på utgiftsområden för 2013, 2014 och 2015 som riktlinje för regeringens budgetarbete enligt utskottets förslag i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 finansplanen punkt 8 och avslår motionerna
2011/12:Fi240 av Håkan Juholt m.fl. (S) yrkande 5,
2011/12:Fi241 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) yrkande 5,
2011/12:Fi242 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 6 och
2011/12:Fi243 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 5.

Reservation 9 (S)
Reservation 10 (MP)
Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S095017
M99008
MP00214
FP17007
C17006
SD00190
V00154
KD15004
-0001
Totalt148955551

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Bemyndigande om upplåning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 ta upp lån enligt 5 kap. budgetlagen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 finansplanen punkt 9.

5. Lån för myndigheternas investeringar i anläggningstillgångar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2012 besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i statens verksamhet intill ett belopp av 34 350 000 000 kr.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 finansplanen punkt 12.

6. Myndigheternas räntekontokrediter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2012 besluta om krediter för myndigheternas räntekonton i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 20 900 000 000 kr.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 finansplanen punkt 13.

7. Bemyndigande att överskrida anslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012, med de begränsningar som följer av 3 kap. 8 § andra stycket budgetlagen (2011:203), besluta om överskridande av vissa anslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 finansplanen punkt 14.

8. Redovisningen av finans- och sysselsättningspolitiska ramverk i budgetpropositionen för 2011

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2010/11:148 till handlingarna.