Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna

Finansutskottets betänkande 2011/12:FiU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 november 2011

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen och utskottets förslag till en lagteknisk justering. Avslag på motionerna.Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.