Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna

Finansutskottets betänkande 2012/13:FiU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 november 2012

Beslut

Ja till budgetpropositionens utgiftsramar och inkomster (FiU1)

Riksdagen sa ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken, utgiftsramarna och beräkningen av inkomsterna i regeringens budgetproposition för 2013. Utgiftsramarna är styrande när sedan riksdagen senare under december fattar beslut om de olika anslagen. Budgetens utgifter blir totalt 837,2 miljarder kronor och inkomsterna 829,6 miljarder kronor för 2013. Slutsumman, det vill säga statens budgetsaldo, blir därmed -7,6 miljarder kronor.

Riksdagen delar regeringens bedömning att det i nuläget inte finns något behov av breda åtgärder som tillfälligt stimulerar efterfrågan. Hushållen har utrymme att öka sin konsumtion tack vare högre disponibla inkomster. I stället finns det utrymme för ytterligare strukturellt angelägna åtgärder. Det handlar om infrastruktur och forskning samt förbättringar av företagens villkor och bostadsmarknadens funktionssätt. Bland annat sänks bolagsskatten till 22 procent och begränsningarna av ränteavdragen utvidgas.

Riksdagen konstaterar att den svenska arbetsmarknaden hittills klarat sig relativt väl. Ökningen av sysselsättningen har dock dämpats, och anställningsplaner och varsel tyder på att arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas svagt. Riksdagen välkomnar de åtgärder regeringen föreslår för att få fler i arbete och för att motverka arbetslösheten. Särskilt fokus bör läggas på grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden som unga och utrikes födda.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2012-11-06
Justering: 2012-11-08
Betänkande publicerat: 2012-11-13
Trycklov: 2012-11-13
Reservationer 12
Betänkande 2012/13:FiU1

Alla beredningar i utskottet

2012-11-06, 2012-10-25

Ja till budgetpropositionens utgiftsramar och inkomster (FiU1)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken, utgiftsramarna och beräkningen av inkomsterna i regeringens budgetproposition för 2013. Utgiftsramarna är styrande när sedan riksdagen senare under december fattar beslut om de olika anslagen. Budgetens utgifter blir totalt 837,2 miljarder kronor och inkomsterna 829,6 miljarder kronor för 2013. Slutsumman, det vill säga statens budgetsaldo, blir därmed -7,6 miljarder kronor.

Utskottet delar regeringens bedömning att det i nuläget inte finns något behov av breda åtgärder som tillfälligt stimulerar efterfrågan. Hushållen har utrymme att öka sin konsumtion tack vare högre disponibla inkomster. I stället finns det utrymme för ytterligare strukturellt angelägna åtgärder. Det handlar om infrastruktur och forskning samt förbättringar av företagens villkor och bostadsmarknadens funktionssätt. Bland annat sänks bolagsskatten till 22 procent och begränsningarna av ränteavdragen utvidgas.

Utskottet konstaterar att den svenska arbetsmarknaden hittills klarat sig relativt väl. Ökningen av sysselsättningen har dock dämpats, och anställningsplaner och varsel tyder på att arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas svagt. Utskottet välkomnar de åtgärder regeringen föreslår för att få fler i arbete och för att motverka arbetslösheten. Särskilt fokus bör läggas på grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden som unga och utrikes födda.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-11-21
4

Beslut

Beslut: 2012-11-21
7 förslagspunkter, 4 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 november 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 finansplanen punkt 1 och avslår motionerna
2012/13:Fi219 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 1,
2012/13:Fi250 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1, 2 och 9,
2012/13:Fi302 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkandena 1 och 9 samt
2012/13:Fi303 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkandena 1 och 11.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (MP)
Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M101006
MP00214
FP20004
C19004
SD00164
V00172
KD16003
-0000
Totalt1561015438

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Utgiftsramar, utgiftstak och beräkning av inkomsterna på statens budget för 2013

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Utgiftstak för staten
Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten till 1 095 miljarder kronor för 2013, 1 105 miljarder kronor för 2014 och 1 125 miljarder kronor för 2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 finansplanen punkt 2 och avslår motionerna
2012/13:Fi250 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 6,
2012/13:Fi302 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 2 och
2012/13:Fi303 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 2.

b) Utgiftsramar för 2013 per utgiftsområde
Riksdagen beslutar om ramar för utgiftsområdena 2013 i enlighet med utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 finansplanen punkt 4 och avslår motionerna
2012/13:Fi219 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 3 i denna del,
2012/13:Fi250 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 4 i denna del,
2012/13:Fi302 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 4 och
2012/13:Fi303 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 4.

c) Övriga utgifter på statens budget
Riksdagen godkänner beräkningen av förändringen av anslagsbehållningar för 2013, beräkningen av Riksgäldens nettoutlåning för 2013 samt beräkningen av den kassamässiga korrigeringen för 2013 enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 finansplanen punkterna 5, 9 och 10 samt avslår motionerna
2012/13:Fi219 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 3 i denna del och
2012/13:Fi250 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 4 i denna del.

d) Ändringar i skatte- och avgiftsregler
Riksdagen antar regeringens förslag i bilaga 2 till
1. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),
2. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,
3. lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,
4. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
5. lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980),
6. lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227),
7. lag om ändring i lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift,
8. lag om ändring i lagen (2009:1469) om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227),
9. lag om ändring i lagen (2009:1472) om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt,
10. lag om ändring i lagen (2009:1496) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,
11. lag om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,
12. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 finansplanen punkterna 14-25 och avslår motionerna
2012/13:Fi219 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 2 i denna del,
2012/13:Fi250 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 3 i denna del, 7 och 10-18,
2012/13:Fi302 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkandena 6-8, 10-16 och 18-22,
2012/13:Fi303 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkandena 7, 9, 17, 18, 30 och 31,
2012/13:Sk231 av Jacob Johnson m.fl. (V) yrkande 3,
2012/13:U327 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 22,
2012/13:A304 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 1,
2012/13:A392 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 23 och
2012/13:A396 av Esabelle Dingizian m.fl. (MP) yrkande 1.

e) Beräkning av inkomsterna på statens budget
Riksdagen godkänner beräkningen av statsbudgetens inkomster för 2013 enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 finansplanen punkt 3 och avslår motionerna
2012/13:Fi219 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 2 i denna del,
2012/13:Fi250 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 3 i denna del,
2012/13:Fi302 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 3 och
2012/13:Fi303 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 3.

f) Ålderspensionssystemets utgifter
Riksdagen godkänner beräkningen av utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget för 2013 till 256 933 miljoner kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 finansplanen punkt 6.

Reservation 5 (S)
Reservation 6 (MP)
Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M101006
MP00214
FP20004
C19004
SD00164
V00172
KD16003
-0000
Totalt1561015438

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Preliminär fördelning av utgifter på utgiftsområden 2014, 2015 och 2016

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifter på utgiftsområden för 2014, 2015 och 2016 enligt utskottets förslag i bilaga 4 som riktlinje för regeringens budgetarbete.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 finansplanen punkt 7 och avslår motionerna
2012/13:Fi219 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 4,
2012/13:Fi250 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 5,
2012/13:Fi302 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 5 och
2012/13:Fi303 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 5.

Reservation 9 (S)
Reservation 10 (MP)
Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M101006
MP00214
FP20004
C19004
SD00164
V00172
KD16003
-0000
Totalt1561015438

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Bemyndigande om upplåning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 ta upp lån enligt 5 kap. budgetlagen (2011:203).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 finansplanen punkt 8.

5. Lån för myndigheternas investeringar i anläggningstillgångar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2013 besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar i statens verksamhet som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 36 800 miljoner kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 finansplanen punkt 11.

6. Myndigheternas räntekontokrediter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2013 besluta om krediter för myndigheternas räntekonton i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjade krediter uppgår till högst 17 650 miljoner kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 finansplanen punkt 12.

7. Bemyndigande för ramanslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013, med de begränsningar som följer av 3 kap. 8 § andra stycket budgetlagen (2011:203), besluta om överskridande av vissa anslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 finansplanen punkt 13.