Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna

Finansutskottets betänkande 2014/15:FiU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 december 2014

Beslut

Riksdagen sa ja till allianspartiernas förslag om budgetramar och riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU1)

Riksdagen sa ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken, utgiftsramarna och beräkningen av statens inkomster för 2015 som Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna lämnat i sitt gemensamma budgetförslag. Beslutet innebär riksdagen sa ja till allianspartiernas reservationer i budgetbetänkandet FiU1. Det innebär också att riksdagen sa nej till regeringens förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor.

Budgetförslaget innehåller riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, förslag till statens inkomster och utgiftsramar för 2015, förslag till preliminära utgiftsramar och inkomstberäkningar för perioden 2016-2018 samt förslag till utgiftstak för 2015, 2016 och 2017.

Statsbudgetens utgifter uppgår till 870 miljarder kronor och inkomsterna till 837 miljarder kronor 2015. Statens budgetsaldo blir därmed -33 miljarder kronor. Utgiftsramarna är styrande när riksdagen senare fattar beslut om anslagen för de 27 utgiftsområdena.

Den svenska ekonomin är bland de starkaste i hela Europa, konstaterar riksdagen. Sverige är det enda landet i EU där den offentliga skulden väntas minska mellan 2006 och 2014.

Riksdagen delar regeringens bedömning att en normalisering av ekonomin väntas ske 2018. Det är därför oroväckande att regeringen i praktiken överger överskottsmålet eftersom regeringen inte presenterat hur återgången till 1 procents överskott ska kunna ske i takt med att ekonomin återhämtar sig. Enligt riksdagen bör överskottsmålet ligga fast. Under de kommande fyra åren bör alla reformer därför finansieras krona för krona. Överskottet i de offentliga finanserna bör nå 1 procent av BNP när resursutnyttjandet är i balans. Detta kommer att kräva budgetförstärkningar på sammanlagt cirka 25 miljarder kronor under de kommande fyra åren utöver vad som ligger i budgetförslaget.

Jobbskatteavdraget är en förutsättning för jobbtillväxten åren framöver. Det behövs mer stöd till de grupper som har svårast att etablera sig på arbetsmarknaden. För att kunna konkurrera på den globala marknaden behöver också villkoren för företag och entreprenörskap förbättras ytterligare.

Arbetet för mer kunskap i skolan bör fortsätta. Där ingår att arbeta för att höja statusen på läraryrket.

Ett samlat grepp bör tas om bostadsbyggande och infrastruktur. Utgångspunkten för sjukvården är att den ska vara präglad av kvalitet och tillgänglighet för alla. Här bör ytterligare reformer för ökad valfrihet övervägas för att patientmakten ska stärkas. Vidare behövs reformer för att ytterligare effektivisera asylprocessen och förkorta den tid det tar för den enskilde att etablera sig på arbetsmarknaden.

Klimathotet möts bäst genom effektiva styrmedel som bidrar till både teknikutveckling och förändrat beteende. Sveriges försvarsförmåga behöver också stärkas.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 1 under punkt 1, dels reservation 3 under punkt 2 samt i övrigt utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Justering: 2014-11-27
Trycklov: 2014-11-28
Reservationer 4
Betänkande 2014/15:FiU1

Ja till budgetpropositionens utgiftsramar och inkomster (FiU1)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken, utgiftsramarna och beräkningen av statens inkomster i regeringens budgetproposition för 2015. Budgetpropositionen innehåller riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, förslag till statens inkomster och utgiftsramar för 2015, förslag till preliminära utgiftsramar och inkomstberäkningar för perioden 2016-2018 samt förslag till utgiftstak för 2015, 2016 och 2017. Budgetpropositionen för 2015 bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Budgetens utgifter uppgår till 887 miljarder kronor och inkomsterna till 855 miljarder kronor 2015. Statens budgetsaldo blir därmed -32 miljarder kronor. Utgiftsramarna är styrande när riksdagen senare fattar beslut om anslagen för de 27 utgiftsområdena. Utgiftstaket för staten, inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget, ligger på 1 160 miljarder kronor för 2015. För 2016 och 2017 är utgiftstaket 1 207 respektive 1 265 miljarder kronor.

Den offentliga sektorns finanser befinner sig i ett bekymmersamt läge, konstaterar finansutskottet. Trots att konjunkturläget har förbättrats under de senaste åren har underskotten vuxit. Ordning och reda i statsfinanserna är grunden till en långsiktigt hållbar politik. Därför ställer sig utskottet bakom regeringens politik om att reformer ska genomföras på ett ansvarsfullt sätt, det vill säga finansieras fullt ut. Utskottet ställer sig även bakom regeringens redogörelse för hur man åter ska kunna nå överskottsmålet.

Utskottet håller med regeringen om att fler jobb i det privata näringslivet är grunden för att öka sysselsättningen. Därför är det viktigt att regeringen prioriterar samverkan mellan det offentliga och näringslivet. Ökade investeringar i infrastruktur och ett samlat grepp om infrastruktur och bostadsbyggande i ett längre perspektiv behövs också.

Politiken ska ha ett jämställdhetsperspektiv som integreras i all verksamhet och i alla steg i beslutsfattandet. Det behövs reformer för att vända resultaten i skolan. Resurser behövs också för att minska ojämlikheter i hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen. Finansutskottet välkomnar också förslagen om ett klimatpolitiskt ramverk och att tillsätta en energikommission för blocköverskridande samtal om energipolitiken. Utskottet står slutligen bakom regeringens inriktning när det gäller en modern svensk säkerhetspolitik. Den innebär bland annat att försvarsförmågan stärks genom att anslagen höjs stegvis från 2014, i enlighet med Försvarsberednings förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-12-02
Debatt i kammaren: 2014-12-03
4

Beslut

Beslut: 2014-12-03
6 förslagspunkter, 4 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 december 2014

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (avsnitt 2)

Beslut: Kammaren biföll reservation 1

Utskottets förslag:

Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som regeringen föreslår.

Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 1 och

2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 1 och

bifaller proposition 2014/15:1 finansplanen punkt 1.

Reservation 1 (M, C, FP, KD)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, FP, C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 17 0 2
S 108 0 0 5
M 1 79 0 4
SD 0 49 0 0
MP 24 0 0 1
C 0 22 0 0
V 20 0 0 1
KD 0 15 0 1
Totalt 153 182 0 14


2. Rambeslutet - utgiftstak, utgiftsramar och inkomsterna på statens budget (avsnitt 3 samt bil. 2, 4, 6 och 8)

Beslut: Kammaren biföll reservation 3

Utskottets förslag: a) Utgiftstak för staten 2015, 2016 och 2017

Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till 1 160 miljarder kronor för 2015, 1 207 miljarder kronor för 2016, och till 1 265  miljarder kronor för 2017.
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkandena 6 och 4 samt

2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 4 och 6,

bifaller delvis proposition 2014/15:1 finansplanen punkt 5 och bifaller proposition 2014/15:1 finansplanen punkt 9.

b) Utgiftsramar för utgiftsområdena 2015
Riksdagen beslutar om ramar för utgiftsområdena 2015 i enlighet med utskottets förslag i bilaga 2.

Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkandena 6 och 4 samt

2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 4 och 6,

bifaller delvis proposition 2014/15:1 finansplanen punkt 5 och bifaller proposition 2014/15:1 finansplanen punkt 9.

c) Övriga utgifter på statens budget 2015
Riksdagen godkänner beräkningen av förändringen av anslagsbehållningar för 2015,  beräkningen av Riksgäldskontorets nettoutlåning för 2015 och beräkningen av den kassamässiga korrigeringen för 2015 enligt utskottets förslag i bilaga 2.

Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkandena 6 och 4 samt

2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 4 och 6,

bifaller delvis proposition 2014/15:1 finansplanen punkt 5 och bifaller proposition 2014/15:1 finansplanen punkt 9.

d) Beräkningen av inkomsterna på statens budget 2015
Riksdagen godkänner beräkningen av statsbudgetens inkomster för 2015 enligt utskottets förslag i bilaga 2.
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkandena 6 och 4 samt

2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 4 och 6,

bifaller delvis proposition 2014/15:1 finansplanen punkt 5 och bifaller proposition 2014/15:1 finansplanen punkt 9.

e) Ändringar i skatte- och avgiftsregler
Riksdagen antar regeringens förslag i bilaga 4 till
1. lag om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter,
2. lag om kreditering på skattekonto av ersättning för sjuklönekostnader,
3. lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69),
4. lag om ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,
5. lag om ändring i lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden,
6. lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster med den ändringen att 1 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 6,
7. lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön med den ändringen att 28 § får ett tredje stycke av följande lydelse "I övrigt får Försäkringskassans beslut enligt denna lag inte överklagas.",
8. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200).
9. lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.,
10. lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
11. lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
12. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,
13. lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,
14. lag om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,
15. lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen,
16. lag om ändring i ellagen (1997:857),
17. lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,
18. lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall,
19. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) med den ändringen att 67 kap. 7 och 8 §§ får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 6,
20. lag om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer,
21. lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980),
22. lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling,
23. lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,
24. lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen  (2000:980),
25. lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt,
26. lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227),
27. lag om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt,
28. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkandena 6 och 4 samt

2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 4 och 6,

bifaller delvis proposition 2014/15:1 finansplanen punkt 5 och bifaller proposition 2014/15:1 finansplanen punkt 9.

f) Ålderspensionssystemets utgifter 2015
Riksdagen godkänner beräkningen av utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till 267 831 miljoner kronor för 2015.
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkandena 6 och 4 samt

2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 4 och 6,

bifaller delvis proposition 2014/15:1 finansplanen punkt 5 och bifaller proposition 2014/15:1 finansplanen punkt 9.

g) Preliminära utgiftsramar och inkomstberäkningar 2016, 2017 och 2018
Riksdagen godkänner de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdena och den preliminära inkomstberäkningen för 2016, 2017 och 2018 enligt utskottets förslag i bilaga 8.
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkandena 6 och 4 samt

2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 4 och 6,

bifaller delvis proposition 2014/15:1 finansplanen punkt 5 och bifaller proposition 2014/15:1 finansplanen punkt 9.

Reservation 3 (M, C, FP, KD)
Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, FP, C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 17 0 2
S 108 0 0 5
M 0 80 0 4
SD 0 49 0 0
MP 24 0 0 1
C 0 22 0 0
V 20 0 0 1
KD 0 15 0 1
Totalt 152 183 0 14


3. Bemyndigande om upplåning (avsnitt 4.1)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 ta upp lån enligt 5 kap. budgetlagen (2011:203).


4. Lån för myndigheternas investeringar i anläggningstillgångar (avsnitt 4.2)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2015 besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i statens verksamhet som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 37 900 miljoner kronor.


5. Myndigheternas räntekontokrediter (avsnitt 4.3)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2015 besluta om krediter för myndigheternas räntekonton i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjade krediter uppgår till högst 14 500 miljoner kronor.


6. Bemyndigande för ramanslag (avsnitt 4.4)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015, med de begränsningar som följer av 3 kap. 8 § andra stycket budgetlagen (2011:203), besluta om överskridande av vissa anslag.