Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna, m.m.

Finansutskottets betänkande 2003/04:FIU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 november 2003

Beslut

Utgiftsramar för statsbudgeten (FiU1)

Regeringen har lämnat förslag till statsbudget och utgiftsramar för de olika utgiftsområdena för 2004. Riksdagen sade ja till regeringens förslag men beslutade om några ändringar när det gäller skattepolitiken. Vården och tandvården får mer resurser och föräldraförsäkringen förstärks. Kommunerna får mer resurser så att fler lärare och andra specialister i skolan kan anställas, pensionerna förbättras, och studiebidraget för ungdomar förlängs med en månad. Högskoleutbyggnaden och satsningarna på forskningen fortsätter. Miljöanslagen höjs och bostadsbyggandet stimuleras. Rättsväsendet stärks. Insatserna för att öka invandrarnas deltagande på arbetsmarknaden förstärks. Åtgärder vidtas för att öka arbetskraftsdeltagandet bland arbetslösa, äldre och ungdomar. Det särskilda sysselsättningsstödet för kommuner och landsting förlängs till att gälla även 2004 samtidigt som det förstärks. De s.k. 3:12-reglerna i beskattningen av fåmansbolag reformeras stegvis med syfte att på sikt ge företagen en skattelättnad om 1 miljard kronor. Som ett led i den gröna skatteväxlingen reduceras den statliga inkomstskatten med 200 kr för alla med förvärvsinkomster. Samtidigt sänks den allmänna löneavgiften för företag och enskilda näringsidkare med 0,12 procentenheter. Den gröna skatteväxlingen omfattar nästa år ca 2 miljarder kronor. Koldioxidskatten höjs med 18 % för hushåll och i servicesektorn. Regeringens förslag innebär att tillverkningsindustrins och jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksnäringarnas skattebelastning hålls oförändrad genom en höjning av koldioxidskatterabatten. Riksdagen beslutade att vänta med att säga ja till den höjda skatterabatten till dess Europeiska kommissionen också sagt ja. Elskatten höjs med 1 öre/kWh för hushåll och servicesektorn och med 0,5 öre/kWh för tillverkningsindustrin, växthusnäringen och lantbruket från den 1 juli 2004. Dieselskatten höjs med 10 öre/liter och skatten på bekämpningsmedel höjs med 10 kr/kg. Kraftvärmeverkens energieffektiva produktion underlättas genom att de får möjlighet att göra avdrag efter samma regler som industrin. Riksdagen sade nej till regeringens förslag om nya avdragsregler för värmeleveranser till industrin till dess man vet vilka effekter förslaget har på fjärrvärmeverken.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionens punkter 27 och 33. I övrigt bifall till propositionen. Delvis bifall till motionerna Fi255 och Fi306 rörande kraftvärmebeskattningen. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2003-09-30, 2003-10-23, 2003-10-28

Utgiftsramar för statsbudgeten (FiU1)

Regeringen har lämnat förslag till statsbudget och utgiftsramar för de olika utgiftsområdena för 2004. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag men beslutar om några ändringar när det gäller skattepolitiken. Vården och tandvården får mer resurser och föräldraförsäkringen förstärks. Kommunerna får mer resurser så att fler lärare och andra specialister i skolan kan anställas, pensionerna förbättras, och studiebidraget för ungdomar förlängs med en månad. Högskoleutbyggnaden och satsningarna på forskningen fortsätter. Miljöanslagen höjs och bostadsbyggandet stimuleras. Rättsväsendet stärks. Insatserna för att öka invandrarnas deltagande på arbetsmarknaden förstärks. Åtgärder vidtas för att öka arbetskraftsdeltagandet bland arbetslösa, äldre och ungdomar. Det särskilda sysselsättningsstödet för kommuner och landsting förlängs till att gälla även 2004 samtidigt som det förstärks. De s.k. 3:12-reglerna i beskattningen av fåmansbolag reformeras stegvis med syfte att på sikt ge företagen en skattelättnad om 1 miljard kronor. Som ett led i den gröna skatteväxlingen reduceras den statliga inkomstskatten med 200 kr för alla med förvärvsinkomster. Samtidigt sänks den allmänna löneavgiften för företag och enskilda näringsidkare med 0,12 procentenheter. Den gröna skatteväxlingen omfattar nästa år ca 2 miljarder kronor. Koldioxidskatten höjs med 18 % för hushåll och i servicesektorn. Regeringens förslag innebär att tillverkningsindustrins och jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksnäringarnas skattebelastning hålls oförändrad genom en höjning av koldioxidskatterabatten. Finansutskottet föreslår att riksdagen väntar med att säga ja till den höjda skatterabatten till dess Europeiska kommissionen också sagt ja. Elskatten höjs med 1 öre/kWh för hushåll och servicesektorn och med 0,5 öre/kWh för tillverkningsindustrin, växthusnäringen och lantbruket från den 1 juli 2004. Dieselskatten höjs med 10 öre/liter och skatten på bekämpningsmedel höjs med 10 kr/kg. Kraftvärmeverkens energieffektiva produktion underlättas genom att de får möjlighet att göra avdrag efter samma regler som industrin. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till regeringens förslag om nya avdragsregler för värmeleveranser till industrin till dess man vet vilka effekter förslaget har på fjärrvärmeverken.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.