Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna (prop. 2006/07:1)

Finansutskottets betänkande 2006/07:FiU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 december 2006

Beslut

Ja till budgetpropositionen (FiU1)

Riksdagen sade, med några ändringar, ja till regeringens budgetproposition för 2007. Beslutet gäller bland annat riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, statens inkomster och ramarna för statsbudgetens olika utgiftsområden. Arbetslöshetsförsäkringen och arbetsmarknadspolitiken ska utformas så att rörligheten på arbetsmarknaden underlättas. Ett särskilt jobbskatteavdrag ska göra det lönsammare för särskilt låg- och medelinkomsttagare att arbeta. Arbetslöshetsförsäkringen reformeras. Arbetsvillkoret skärps, studerandevillkoret tas bort och den överhoppningsbara tiden begränsas. Egenfinansieringen av utgifterna i arbetslöshetsförsäkringen ska öka med 10 miljarder kronor 2007. Antalet personer i arbetsmarknadspolitiska program reduceras kraftigt och flera åtgärder avskaffas. Så kallade nystartsjobb införs från den 1 januari 2007 och innebär att arbetsgivaravgifterna tas bort för personer som under lång tid varit borta från det reguljära arbetslivet. Företagens kapitalförsörjning ska förbättras och företagens administrativa kostnader minska. Tillgängligheten i vården ska förbättras genom mer resurser till vårdgarantin. Fusk och överutnyttjande ska bekämpas. Fastighetsskatten fryses på 2006 års nivå i avvaktan på att skatten görs om till en kommunal avgift. Riksdagen ändrade i regeringens förslag på några punkter. Momsen på liftkort i skidliftar sänks från 12 till 6 procent redan från den 1 december för liftkort som ska användas efter årsskiftet. Det skattefria beloppet för plockning av bär, svamp och kottar höjs från 5 000 till 12 500 kronor från årsskiftet. Dessutom sänks utgiftsramen för utgiftsområde 24 Näringsliv med 40 miljoner kronor eftersom inga anslag avsätts för bidrag till certifierade kassaregister.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen punkterna 3, 13, 30, 31, 36, 39, 40, 43, 45 och 53, i övrigt bifall till propositionen. Delvis bifall till motion 2006/07:Fi244 yrkande 81. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

30 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2006-11-16
Justering: 2006-11-23
Betänkande publicerat: 2006-11-29
Trycklov: 2006-11-29
Reservationer 12
Betänkande 2006/07:FiU1

Alla beredningar i utskottet

2006-11-16, 2006-11-14, 2006-11-07

Ja till budgetpropositionen (FiU1)

Finansutskottet föreslår att riksdagen, med några ändringar, säger ja till regeringens budgetproposition för 2007. Förslaget gäller bland annat riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, statens inkomster och ramarna för statsbudgetens olika utgiftsområden. Arbetslöshetsförsäkringen och arbetsmarknadspolitiken ska utformas så att rörligheten på arbetsmarknaden underlättas. Ett särskilt jobbskatteavdrag ska göra det lönsammare för särskilt låg- och medelinkomsttagare att arbeta. Arbetslöshetsförsäkringen reformeras. Arbetsvillkoret skärps, studerandevillkoret tas bort och den överhoppningsbara tiden begränsas. Egenfinansieringen av utgifterna i arbetslöshetsförsäkringen ska öka med 10 miljarder kronor 2007. Antalet personer i arbetsmarknadspolitiska program reduceras kraftigt och flera åtgärder avskaffas. Så kallade nystartsjobb införs från den 1 januari 2007 och innebär att arbetsgivaravgifterna tas bort för personer som under lång tid varit borta från det reguljära arbetslivet. Företagens kapitalförsörjning ska förbättras och företagens administrativa kostnader minska. Tillgängligheten i vården ska förbättras genom mer resurser till vårdgarantin. Fusk och överutnyttjande ska bekämpas. Fastighetsskatten fryses på 2006 års nivå i avvaktan på att skatten görs om till en kommunal avgift. Finansutskottet föreslår ändringar i regeringens förslag på några punkter. Momsen på liftkort i skidliftar sänks från 12 till 6 procent redan från den 1 december för liftkort som ska användas efter årsskiftet. Det skattefria beloppet för plockning av bär, svamp och kottar höjs från 5 000 till 12 500 kronor från årsskiftet. Dessutom sänks utgiftsramen för utgiftsområde 24 Näringsliv med 40 miljoner kronor eftersom inga anslag avsätts för bidrag till certifierade kassaregister.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-12-06
4

Beslut

Beslut: 2006-12-06
10 förslagspunkter, 6 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 6 december 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riktlinjer för den ekonomiska politiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 Finansplanen punkt 1 i denna del och avslår motionerna
2006/07:Fi223 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkandena 45 och 46,
2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s) yrkande 1 i denna del,
2006/07:Fi245 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 1 i denna del och 7-9,
2006/07:Fi246 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkandena 1 i denna del, 7 och 8,
2006/07:Fi248 av Håkan Juholt (s) och
2006/07:Fi255 av Morgan Johansson (s).

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (v)
Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0109021
m870010
c22007
fp21007
kd19005
v00184
mp00154
Totalt1491093358

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Riktlinjer för budgetpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner de riktlinjer för budgetpolitiken som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 Finansplanen punkterna 1 i denna del och 7 samt avslår motionerna
2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s) yrkandena 1 i denna del och 6,
2006/07:Fi245 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 1 i denna del och
2006/07:Fi246 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkandena 1 i denna del och 3.

Reservation 4 (s)
Reservation 5 (v)
Reservation 6 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0109021
m870010
c22007
fp21007
kd19005
v00184
mp00154
Totalt1491093358

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Beslut om utgiftsramar och beräkning av inkomster för 2007

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Statsbudgetens utgifter per utgiftsområde 2007
Riksdagen beslutar om fördelning av utgifter på utgiftsområden för 2007 i enlighet med vad regeringen föreslår.

b) Statsbudgetens övriga utgifter
Regeringen godkänner beräkningen av förändringen av anslagsbehållningar för 2007, beräkningen av myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret för 2007 samt beräkningen av den kassamässiga korrigeringen för 2007.

c) Skattereduktion för förvärvsinkomster - s.k. jobbskatteavdrag
Riksdagen godtar regeringens förslag om en skattereduktion för förvärvsinkomster - s.k. jobbskatteavdrag.

d) Utländska nyckelpersoner

e) Bär, svamp och kottar
Riksdagen beslutar höja gränsen för skattefri inkomst av icke yrkesmässig plockning av bär, svamp och kottar från 5 000 kr till 12 500 kr fr.o.m. den 1 januari 2007.

f) Avdrag för resor och övriga utgifter
Riksdagen godtar regeringens förslag om ändrade regler för avdragen för resor och övriga utgifter.

g) Slopad skattereduktion för fackföreningsavgifter och avgifter till arbetslöshetskassa
Riksdagen godtar regeringens förslag om slopad skattereduktion för fackföreningsavgifter och avgifter till arbetslöshetskassa.

h) Slopat förhöjt grundavdrag i stödområde A
Riksdagen godtar regeringens förslag om slopat förhöjt grundavdrag i stödområde A.

i) Ökade levnadskostnader vid dubbel bosättning

j) Pensionssparande

k) Beskattning av lånedatorer
Riksdagen godtar regeringens förslag om ändrad beskattning av lånedatorer.

l) Skattereduktion för hushållstjänster

m) Beskattning av sjömän i det nordiska skatteavtalet
Riksdagen godtar regeringens förslag om en förlängning av de särskilda reglerna för sjömän i det nordiska skatteavtalet.

n) Slopad särskild löneskatt för personer äldre än 65 år
Riksdagen godtar regeringens förslag om slopad särskild löneskatt för personer äldre än 65 år.

o) Nedsättning av socialavgifter för personer mellan 19 och 24 år

p) Sänkta socialavgifter för tjänstesektorn

q) De särskilda avdragen vid beräkningen av socialavgifter slopas
Riksdagen godtar regeringens förslag om slopade särskilda avdrag vid beräkningen av socialavgifter.

r) Slopad nedsättning av arbetsgivaravgifter för enmansföretag som anställer
Riksdagen godtar regeringens förslag om slopad nedsättning av arbetsgivaravgifter för enmansföretag som anställer.

s) Slopad medfinansiering inom sjukförsäkringen
Riksdagen godtar regeringens förslag om slopad särskild sjukförsäkringsavgift (medfinansieringen) och en motsvarande justering av sjukförsäkringavgiften.

t) Fryst underlag för fastighetsskatt
Riksdagen godtar regeringens förslag om fryst underlag för fastighetsskatt.

u) Begränsning av fastighetsskatten på markvärdet m.m.
Riksdagen godtar regeringens förslag om begränsning av fastighetsskatten på markvärdet m.m.

v) Sänkt fastighetsskatt på flerbostadshus
Riksdagen godtar regeringens förslag om sänkt fastighetsskatt för flerbostadshus.

w) Slopad schablonintäktsbeskattning för bostadsrättsföreningar
Riksdagen godtar regeringens förslag om slopad schablonintäktsbeskattning för bostadsrättsföreningar.

x) Förmögenhetsskattens avveckling

y) Förändrade uppskovsregler vid beskattning av kapitalvinster på privatbostäder

z) Fortsatt reformering av 3:12-reglerna

å) Höjt schablonbelopp i förenklingsregeln
Riksdagen godtar regeringens förslag om höjt schablonbelopp i förenklingsregeln.

ä) Förbättringar i löneunderlagsregeln
Riksdagen godtar regeringens förslag om förbättringar i löneunderlagsregeln.

ö) Höjd bolagsskatt m.m.

aa) Energiskatt på el i norra Sverige

ab) Koldioxidskatt, utsläppshandel m.m.

ac) Energiskatteavdrag för vindkraft
Riksdagen godtar regeringens förslag om fortsatt avtrappning av energiskatteavdrag för vindkaft.

ad) Höjd effektskatt på kärnkraft

ae) Fortsatta skattelättnader för alternativa drivmedel

af) Miljöbilar m.m.

ag) Punktskatt på bensin och diesel

ah) Flygskatt
Riksdagen godtar regeringens förslag om att låta flygskatten utgå.

ai) Handelsgödsel och bekämpningsmedel

aj) Beskattning av avfall som förbränns

ak) Skatt på trafikförsäkringspremier

al) Trängselskatt

am) Tobaksskatt
Riksdagen godtar regeringens förslag om höjd skatt på tobak och snus.

an) Skatt på alkoläsk

ao) Reklamskatt

ap) Moms på transport i skidliftar
Riksdagen godtar regeringens förslag om moms på transport i skidliftar med den ändringen att liftkort i vissa fall kan köpas till den lägre skattesatsen redan fr.o.m. den 1 december 2006.

aq) Moms på ekologisk mat

ar) Lotteriskatt

as) Båtskatt

at) Kreditering på skattekonto - vissa investeringsstöd
Riksdagen godtar regeringens förslag om slopad kreditering på skattekonto av vissa investeringsstöd.

au) Skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation
Riksdagen godtar regeringens förslag om en förlängning av skattereduktionen för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation.

av) Kreditering på skattekonto - nystartsjobb

aw) Kreditering på skattekonto - mindre hyres- och studentbostäder

ax) Beräkning av statsbudgetens inkomster
Riksdagen godkänner regeringens beräkning av statsbudgetens inkomster för 2007.

ay) Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten
Riksdagen godkänner beräkningen av utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten för 2007.

az) Utgiftstak för staten och offentlig sektor
Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten till 938 miljarder kronor för 2007 och 971 miljarder kronor för 2008 samt godkänner beräkningen av taket för den offentliga sektorns utgifter för 2007 och 2008.

aå) Ändrad redovisning av skatter m.m.
Riksdagen godkänner den ändrade redovisning av skatter m.m. som regeringen föreslår.

Reservation 7 (s)
Reservation 8 (v)
Reservation 9 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0109021
m870010
c22007
fp21007
kd19005
v00184
mp00154
Totalt1491093358

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Fördelning av utgifter 2008 och 2009

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifter på utgiftsområden för 2008 och 2009 som riktlinje för regeringens budgetarbete.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2006/07:1 Finansplanen punkt 13 och avslår motionerna
2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s) yrkande 5,
2006/07:Fi245 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 5 och 13 samt
2006/07:Fi246 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 6.

Reservation 10 (s)
Reservation 11 (v)
Reservation 12 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0109021
m870010
c22007
fp21007
kd19005
v00184
mp00154
Totalt1491093358

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Bemyndigande om upplåning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under budgetåret 2007 ta upp lån enligt lagen (1988:1387) om statens upplåning och skuldförvaltning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 Finansplanen punkt 8.

6. Lån för myndigheternas investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för budgetåret 2007 besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i statens verksamhet intill ett belopp av 28 500 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 Finansplanen punkt 14.

7. Myndigheternas räntekontokrediter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för budgetåret 2007 besluta om krediter för myndigheters räntekonton i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 19 700 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 Finansplanen punkt 15.

8. Sjunde AP-fondens lån och räntekontokredit i Riksgäldskontoret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Rikdagen bemyndigar regeringen att för budgetåret 2007 för Sjunde AP-fondens verksamhet dels besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten intill ett belopp av 5 000 000 kronor, dels besluta om kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 150 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 Finansplanen punkt 16.

9. Bemyndigande för ramanslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under budgetåret 2007, med de begränsningar som följer av 6 § andra stycket lagen (1996:1059) om statsbudgeten, besluta att ett ramanslag som inte avser förvaltningsändamål får överskridas om ett riksdagsbeslut om anslag på tilläggsbudget inte hinner inväntas samt om överskridandet ryms inom utgiftstaket för staten.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 Finansplanen punkt 17.

10. Lagförslagen på skatteområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar
dels regeringens i bilaga 3 återgivna
3.2 förslag till lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, med den ändring i punkterna 2 och 3 av övergångsbestämmelserna som framgår av bilagan Utskottets lagförslag,
3.3 förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200), med den ändring i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna som framgår av bilagan Utskottets lagförslag,
3.4 förslag till lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.,
3.5 förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
3.6 förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,
3.7 förslag till lag om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna,
3.8 förslag till lag om ändring i lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt med den ändring i 10 § som framgår av bilagan Utskottets lagförslag,
3.9 förslag till lag om ändring i lagen (1997:324) om begränsning av skatt,
3.10 förslag till lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),
3.11 förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229), med de ändringar i 61 kap. 17 a § och 65 kap. 9 a och 9 d §§ samt punkt 4 av övergångsbestämmelserna som framgår av bilagan Utskottets lagförslag,
3.12 förslag till lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980) med den ändring i punkt 7 av övergångsbestämmelserna som framgår av bilagan Utskottets lagförslag,
3.13 förslag till lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter,
3.14 förslag till lag om ändring av lagen (2000:1380) om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation,
3.15 förslag till lag om ändring i lagen (2001:1170) om utvidgning av de särskilda avdragen enligt socialavgiftslagen (2000:980), med den ändring i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna som framgår av bilagan Utskottets lagförslag,
3.16 förslag till lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,
3.17 förslag till lag om ändring i lagen (2004:126) om skattereduktion för förmögenhetsskatt, med den ändring i 3 a § som framgår av bilagan Utskottets lagförslag,
3.18 förslag till lag om ändring i lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror,
3.19 förslag till lag om upphävande av lagen (2005:30) om kreditering på skattekonto av stöd för investeringar i energieffektiviseringar och konvertering till förnybara energikällor,
3.20 förslag till lag om upphävande av lagen (2005:1105) om kreditering på skattekonto av stöd för investering i konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus,
3.21 förslag till lag om ändring i lagen (2006:5) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
3.22 förslag till lag om upphävande av lagen (2006:294) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2006 och 2007,
3.23 förslag till lag om ändring i lagen (2006:909) om skatt på flygresor,
3.24 förslag till lag om ändring i lagen (2006:1008) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
3.25 förslag till lag om fastighetsskatt i vissa fall vid 2007-2009 års taxeringar, med de ändringar i 1 och 2 §§ samt ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna som framgår av bilagan Utskottets lagförslag,
2.1 förslag till lag om upphävande av lagen (2004:1237) om särskild sjukförsäkringsavgift,
2.6 förslag till lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),
dels utskottets i bilaga 4 Utskottets lagförslag återgivna förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 Finansplanen punkterna 32-35, 37, 38, 41, 42, 44 och 46-52, alla i denna del, och 2006/07:1 utgiftsområde 10 punkterna 1 och 6, båda i denna del, och bifaller delvis proposition 2006/07:1 Finansplanen punkterna 30, 31, 36, 39, 40, 43, 45 och 53, alla i denna del, och motion
2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s) yrkande 81 i denna del.