Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna

Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 november 2013

Beslut

Ja till budgetpropositionens riktlinjer och utgiftsramar (FiU1)

Riksdagen sa ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken och utgiftsramarna i regeringens budgetproposition för 2014. Utgiftsramarna är styrande när sedan riksdagen senare under hösten fattar beslut om de olika anslagen. Riksdagen beslutade om en rättelse i förhållande till propositionen när det gäller Riksgäldens nettoutlåning och inkomstberäkningen. Budgetens utgifter blir totalt 865,7 miljarder kronor och inkomsterna 820,4 miljarder kronor för 2014. Slutsumman, det vill säga statens budgetsaldo, blir därmed -45,2 miljarder kronor.

Läget är fortsatt osäkert i den svenska ekonomin, konstaterar utskottet. Sveriges BNP bedöms växa med 1,2 procent 2013 och 2,5 procent 2014. Lågkonjunkturen har blivit mer utdragen än vad som väntades i budgetpropositionen för 2013. Den svaga internationella konjunkturen kommer enligt prognoserna att innebära att exporten utvecklas svagt. Konsumtionen fortsätter därför att vara viktig för tillväxten de kommande åren.

Besluten på inkomstsidan innebär bland annat följande:

 • Jobbskatteavdraget förstärks och skiktgränsen för statlig inkomstskatt höjs.
 • Höjt grundavdrag för äldre.
 • Stöd för yrkesintroduktionsanställningar.

Inriktningen av den ekonomiska politiken innebär vidare bland annat följande:

 • Nya och bredare vägar för unga in på arbetsmarknaden och bättre möjligheter för långtidsarbetslösa.
 • Bättre möjligheter för lärare att göra karriär.
 • Åtgärder för ökad kvalitet och mer kunskap i skolan.
 • Enklare regler för nyproduktion av hyresrätter, och enklare och effektivare plan- och byggprocess.
 • Åtgärder för att förbättra standarden för hushåll med svag ekonomi och för ekonomiskt utsatta barnfamiljer.

Riksdagen sa ja till ändringar i den så kallade löneunderlagsregeln i 3:12-reglerna för fåmansföretag. Ändringarna ska begränsa möjligheterna till ett överutnyttjande av regelverket. Riksdagen gjorde samtidigt ett tillkännagivande till regeringen. Regeringen bör noga följa utvecklingen av förändringarna och vid behov skyndsamt återkomma till riksdagen med förslag som ytterligare justerar regelverket.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionerna. Bifall till utskottets förslag om ett tillkännagivande till regeringen om en uppföljning av förslaget om ändrade 3:12-regler.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-11-05
Justering: 2013-11-12
Betänkande publicerat: 2013-11-13
Trycklov: 2013-11-13
Reservationer 11
Betänkande 2013/14:FiU1

Alla beredningar i utskottet

2013-11-05, 2013-10-24

Ja till budgetpropositionens utgiftsramar och inkomster (FiU1)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken, utgiftsramarna och beräkningen av inkomsterna i regeringens budgetproposition för 2014. Utgiftsramarna är styrande när sedan riksdagen senare under hösten fattar beslut om de olika anslagen. Budgetens utgifter blir totalt 865,7 miljarder kronor och inkomsterna 820,4 miljarder kronor för 2014. Slutsumman, det vill säga statens budgetsaldo, blir därmed -45,2 miljarder kronor. Utskottet föreslår en rättelse i förhållande till propositionen när det gäller Riksgäldens nettoutlåning och inkomstberäkningen.

Läget är fortsatt osäkert i den svenska ekonomin, konstaterar utskottet. Sveriges BNP bedöms växa med 1,2 procent 2013 och 2,5 procent 2014. Lågkonjunkturen har blivit mer utdragen än vad som väntades i budgetpropositionen för 2013. Den svaga internationella konjunkturen kommer enligt prognoserna att innebära att exporten utvecklas svagt. Konsumtionen fortsätter därför att vara viktig för tillväxten de kommande åren.

Förslagen på inkomstsidan innebär bland annat följande:

 • Jobbskatteavdraget förstärks och skiktgränsen för statlig inkomstskatt höjs.
 • Höjt grundavdrag för äldre.
 • Stöd för yrkesintroduktionsanställningar.

Inriktningen av den ekonomiska politiken innebär vidare bland annat följande:

 • Nya och bredare vägar för unga in på arbetsmarknaden och bättre möjligheter för långtidsarbetslösa.
 • Bättre möjligheter för lärare att göra karriär.
 • Åtgärder för ökad kvalitet och mer kunskap i skolan.
 • Enklare regler för nyproduktion av hyresrätter, och enklare och effektivare plan- och byggprocess.
 • Åtgärder för att förbättra standarden för hushåll med svag ekonomi och för ekonomiskt utsatta barnfamiljer.

Regeringen föreslår ändringar i den så kallade löneunderlagsregeln i 3:12-reglerna för fåmansföretag. Ändringarna ska begränsa möjligheterna till ett överutnyttjande av regelverket. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till ändringarna och samtidigt gör ett tillkännagivande till regeringen. Regeringen bör noga följa utvecklingen av förändringarna och vid behov skyndsamt återkomma till riksdagen med förslag som ytterligare justerar regelverket.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-11-20
4

Beslut

Beslut: 2013-11-20
8 förslagspunkter, 5 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

 • 20 november 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (avsnitt 2)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 finansplanen punkt 1 och avslår motionerna
2013/14:Fi254 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,
2013/14:Fi282 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 1,
2013/14:Fi308 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkandena 1 och 17 samt
2013/14:Fi319 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) yrkandena 1, 6, 11-21, 23-30, 32, 33 och 35-38.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (MP)
Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M950012
MP00214
FP20004
C20003
SD00200
V00154
KD17002
Totalt152995642

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Utgiftsramar, utgiftstak och beräkning av inkomsterna på statens budget för 2014 (avsnitt 3 samt bilaga 2 och 3)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Utgiftstak för staten
Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till 1 107 miljarder kronor för 2014, 1 127 miljarder kronor för 2015 och till 1 167 miljarder kronor för 2016.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 finansplanen punkterna 2 och 3 samt avslår motionerna
2013/14:Fi254 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 6-8,
2013/14:Fi282 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 2,
2013/14:Fi308 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 2 och
2013/14:Fi319 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) yrkande 2.

b) Utgiftsramar för utgiftsområdena
Riksdagen beslutar om ramar för utgiftsområdena 2014 i enlighet med utskottets förslag i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 finansplanen punkt 5 och avslår motionerna
2013/14:Fi254 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 4 i denna del,
2013/14:Fi282 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 4,
2013/14:Fi308 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 4 i denna del och
2013/14:Fi319 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) yrkande 4.

c) Övriga utgifter på statens budget
Riksdagen godkänner beräkningen av förändringen av anslagsbehållningar för 2014, beräkningen av Riksgäldskontorets nettoutlåning för 2014 och beräkningen av den kassamässiga korrigeringen för 2014 enligt utskottets förslag i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 finansplanen punkterna 6 och 11, bifaller delvis proposition 2013/14:1 finansplanen punkt 10 och avslår motionerna
2013/14:Fi254 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 4 i denna del,
2013/14:Fi282 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 6 och
2013/14:Fi308 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 4 i denna del.

d) Beräkningen av inkomsterna på statens budget
Riksdagen godkänner beräkningen av statsbudgetens inkomster för 2014 enligt utskottets förslag i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2013/14:1 finansplanen punkt 4 och avslår motionerna
2013/14:Fi254 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 3 i denna del,
2013/14:Fi282 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 3 i denna del,
2013/14:Fi308 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 3 i denna del och
2013/14:Fi319 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) yrkande 3 i denna del.

e) Ändringar i skatte- och avgiftsregler
Riksdagen antar regeringens förslag i bilaga 3 till
1. lag om kvotplikt för biodrivmedel, med den ändringen att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ges följande lydelse
"1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
 2. År 2014 omfattar skyldigheten i 5 § tiden från och med den månad då lagen träder i kraft till och med december.",
2. lag om ändring i socialförsäkringsbalken, i de delar som inte gäller korttidsarbete,
3. lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
4. lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta,
5. lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,
6. lag om ändring i ordningslagen (1993:1617),
7. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200), med dels den ändring av ingressen som följer av att riksdagen beslutar att rubriken närmast före 13 kap. 28 b § ska utgå, dels de ändringar av ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna som följer av att riksdagen beslutar att tillföra övergångsbestämmelserna en ny punkt 2 med följande lydelse "Den äldre lydelsen av 4 kap. 8 § gäller fortfarande för mervärdesskatt som avser tid före ikraftträdandet." och att omnumrera följande punkter,
8. lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import m.m.,
9. lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
10. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi (lagförslag 3.12),
11. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi (lagförslag 3.13), med den ändringen att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ges följande lydelse: "Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.",
12. lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor,
13. lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,
14. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
15. lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980),
16. lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter,
17. lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980),
18. lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227),
19. lag om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt,
20. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),
21. lag om ändring i lagen (2011:1269) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva,
22. lag om ändring i lagen (2012:681) om ändring i lagen (2010:1823) om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,
23. lag om ändring i lagen (2012:797) om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,
24. lag om ändring i lagen (1999:591) om kreditering på skattekonto av vissa stöd beslutade av arbetsmarknadsmyndighet och Rederinämnden.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 finansplanen punkterna 17, 18 i denna del, 20-27, 29-33 och 35-41 samt 2013/14:1 utgiftsområde 14 punkt 1 och avslår motionerna
2012/13:Ju254 av Ylva Johansson (S),
2012/13:Ju266 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S),
2012/13:Ju274 av Thomas Finnborg (M),
2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkandena 82 och 83,
2012/13:Kr329 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 5,
2013/14:Fi243 av Josef Fransson (SD) yrkandena 1-4,
2013/14:Fi254 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 3 i denna del och 10-21,
2013/14:Fi272 av Hannah Bergstedt (S) yrkandena 1 och 2,
2013/14:Fi282 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 3 i denna del,
2013/14:Fi308 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkandena 3 i denna del, 5-16 och 18-21,
2013/14:Fi317 av Bo Bernhardsson (S),
2013/14:Fi319 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) yrkandena 3 i denna del, 7, 8, 10, 22, 31 och 34,
2013/14:Sk411 av Leif Jakobsson m.fl. (S) yrkandena 4 och 5,
2013/14:C431 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 11,
2013/14:T517 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 25,
2013/14:T526 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 46,
2013/14:A288 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 17,
2013/14:A398 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) yrkande 4 och
2013/14:A399 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 3, 9 och 11.

f) Ny lag om stöd vid korttidsarbete
Riksdagen antar regeringens förslag i bilaga 3 till
1. lag om stöd vid korttidsarbete,
2. lag om ändring i socialförsäkringsbalken, i delar som gäller korttidsarbete,
3. lag om ändring i semesterlagen (1977:480),
4. lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,
5. lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 finansplanen punkterna 16, 18 i denna del, 19, 28 och 34 samt avslår motionerna
2013/14:Fi308 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 22 och
2013/14:A409 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 41.

g) Ålderspensionssystemets utgifter
Riksdagen godkänner beräkningen av utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan om statens budget till 257 728 miljoner kronor för 2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 finansplanen punkt 7.

Reservation 5 (S)
Reservation 6 (MP)
Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M950012
MP00214
FP20004
C20003
SD00191
V00154
KD17002
Totalt152995543

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Preliminär fördelning av utgifter på utgiftsområden 2015, 2016 och 2017 (avsnitt 4 och bilaga 4)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifter på utgiftsområden för 2015, 2016 och 2017 enligt utskottets förslag i bilaga 4 som riktlinje för regeringens budgetarbete.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 finansplanen punkt 8 och avslår motionerna
2013/14:Fi254 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 5,
2013/14:Fi282 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 5 och
2013/14:Fi319 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) yrkande 5.

Reservation 9 (MP)
Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S980113
M950012
MP02104
FP19014
C20003
SD00200
V00154
KD16012
Totalt248213842

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Bemyndigande om upplåning (avsnitt 5.1)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 ta upp lån enligt 5 kap. budgetlagen (2011:203).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 finansplanen punkt 9.

5. Lån för myndigheternas investeringar i anläggningstillgångar (avsnitt 5.2)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2014 besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i statens verksamhet som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 38 600 miljoner kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 finansplanen punkt 12.

6. Myndigheternas räntekontokrediter (avsnitt 5.3)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2014 besluta om krediter för myndigheternas räntekonton i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjade krediter uppgår till högst 17 600 miljoner kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 finansplanen punkt 13.

7. Bemyndigande för ramanslag (avsnitt 5.4)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014, med de begränsningar som följer av 3 kap. 8 § andra stycket budgetlagen (2011:203), besluta om överskridande av vissa anslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 finansplanen punkt 14.

8. Uppföljning av förslaget om ändrade 3:12-regler (avsnitt 6)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om en uppföljning av förslaget om ändrade 3:12-regler.