Utlänningar i Sverige utan tillstånd

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2021/22:SfU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 mars 2022

Beslut

Uppmaningar till regeringen om det så kallade skuggsamhället (SfU16)

Riksdagen beslutade att rikta två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om skuggsamhället, det vill säga samhällsstrukturer som växer fram parallellt med välfärdssamhället. Det första tillkännagivandet handlar om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag om

 • effektivare informationsutbyte mellan myndigheter
 • utökad informationsplikt för myndigheter och kommuner
 • DNA-analys som huvudregel vid viss anhöriginvandring
 • anmälningsplikt för asylsökande
 • boendeskyldighet och elektronisk övervakning
 • förlängd preskriptionstid för avvisnings- och utvisningsbeslut
 • fler återtagandeavtal och överenskommelser med ursprungsländer.

Enligt det andra tillkännagivandet bör det införas ett förbud mot att kommuner ger ekonomiskt stöd till utlänningar som vistas i Sverige utan tillstånd.

Riksdagens tillkännagivanden har sin grund i utskottsinitiativ, det vill säga att det är ett utskott som har tagit initiativ till förslagen och de kommer inte från en regeringsproposition eller en motion från ledamöter, som är det vanliga.

I samband med att riksdagen gjorde tillkännagivandena behandlade riksdagen även ett trettiotal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021 som rör utlänningar i Sverige utan tillstånd. Riksdagen sa nej till förslagen i motionerna med motiveringen att de är helt eller delvis tillgodosedda genom de tillkännagivanden som beslutats.

Utskottets förslag till beslut: Två tillkännagivanden till regeringen om dels åtgärder mot skuggsamhället, dels ekonomiskt stöd till utlänningar som vistas i Sverige utan tillstånd. Avslag till samtliga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-02-17, 2022-03-03, 2022-03-15

Uppmaningar till regeringen om det så kallade skuggsamhället (SfU16)

Socialförsäkringsutskottet vill att riksdagen riktar två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om skuggsamhället, det vill säga samhällsstrukturer som växer fram parallellt med välfärdssamhället. Det första tillkännagivandet handlar om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag om

 • effektivare informationsutbyte mellan myndigheter
 • utökad informationsplikt för myndigheter och kommuner
 • DNA-analys som huvudregel vid viss anhöriginvandring
 • anmälningsplikt för asylsökande
 • boendeskyldighet och elektronisk övervakning
 • förlängd preskriptionstid för avvisnings- och utvisningsbeslut
 • fler återtagandeavtal och överenskommelser med ursprungsländer.

Enligt det andra tillkännagivandet bör det införas ett förbud mot att kommuner ger ekonomiskt stöd till utlänningar som vistas i Sverige utan tillstånd.

Utskottets förslag till tillkännagivanden är utskottsinitiativ, det vill säga att det är utskottet som har tagit initiativ till förslagen och de kommer inte från en regeringsproposition eller en motion från ledamöter, som är det vanliga.

I samband med att socialförsäkringsutskottet föreslog tillkännagivandena behandlade utskottet även ett trettiotal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021 som rör utlänningar i Sverige utan tillstånd. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslagen i motionerna med motiveringen att de är helt eller delvis tillgodosedda genom de tillkännagivanden som utskottet föreslår.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.