Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister

Arbetsmarknadsutskottets bet 2018/19:AU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 juni 2019

Beslut

Utökad fredsplikt på arbetsplatser med kollektivavtal och vid rättstvister (AU13)

Regeringen har kommit med förslag om ändringar i lagen om medbestämmande i arbetslivet, den så kallade medbestämmandelagen. Fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal. För att en arbetstagare ska få delta i en stridsåtgärd mot en arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal måste syftet vara att uppnå ett kollektivavtal och arbetstagarorganisationen måste ha förhandlat med arbetsgivaren om sina krav. Vidare ska också fredsplikten vid rättstvister utökas. Det ska inte vara tillåtet för en arbetsgivare eller en arbetstagare att ta till stridsåtgärder för att utöva påtryckningar i en rättstvist.

De nya reglerna börjar gälla den 1 augusti 2019. Reglerna ska inte användas vid stridsåtgärder som påbörjades innan lagändringarna började gälla. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-05-28
Justering: 2019-06-13
Trycklov: 2019-06-13
Reservationer 2
bet 2018/19:AU13

Utökad fredsplikt på arbetsplatser med kollektivavtal och vid rättstvister (AU13)

Regeringen har kommit med förslag om ändringar i lagen om medbestämmande i arbetslivet, den så kallade medbestämmandelagen. Fredsplikten ska utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal. För att en arbetstagare ska få delta i en stridsåtgärd mot en arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal måste syftet vara att uppnå ett kollektivavtal och arbetstagarorganisationen måste ha förhandlat med arbetsgivaren om sina krav. Vidare ska också fredsplikten vid rättstvister utökas. Det ska inte vara tillåtet för en arbetsgivare eller en arbetstagare att ta till stridsåtgärder för att utöva påtryckningar i en rättstvist.

De nya reglerna ska börja gälla den 1 augusti 2019. Reglerna ska inte användas vid stridsåtgärder som påbörjades innan lagändringarna började gälla. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-06-14
Debatt i kammaren: 2019-06-17
4

Beslut

Beslut: 2019-06-18
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 18 juni 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:105 och avslår motionerna

2018/19:3101 av Ali Esbati m.fl. (V) och

2018/19:3102 av Magnus Persson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 64 0 0 6
SD 0 62 0 0
C 29 0 0 2
V 1 0 26 1
KD 20 0 0 2
L 17 0 0 2
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 236 62 26 25