Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2018/19:AU13

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 18 juni 2019

Nästa händelse: Behandling 17 juni 2019

Utskottets förslag

Utökad fredsplikt på arbetsplatser med kollektivavtal och vid rättstvister (AU13)

Regeringen har kommit med förslag om ändringar i lagen om medbestämmande i arbetslivet, den så kallade medbestämmandelagen. Fredsplikten ska utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal. För att en arbetstagare ska få delta i en stridsåtgärd mot en arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal måste syftet vara att uppnå ett kollektivavtal och arbetstagarorganisationen måste ha förhandlat med arbetsgivaren om sina krav. Vidare ska också fredsplikten vid rättstvister utökas. Det ska inte vara tillåtet för en arbetsgivare eller en arbetstagare att ta till stridsåtgärder för att utöva påtryckningar i en rättstvist.

De nya reglerna ska börja gälla den 1 augusti 2019. Reglerna ska inte användas vid stridsåtgärder som påbörjades innan lagändringarna började gälla. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-05-28
Justering: 2019-06-13
Trycklov: 2019-06-13
Reservationer 2
Betänkande 2018/19:AU13

Utökad fredsplikt på arbetsplatser med kollektivavtal och vid rättstvister (AU13)

Regeringen har kommit med förslag om ändringar i lagen om medbestämmande i arbetslivet, den så kallade medbestämmandelagen. Fredsplikten ska utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal. För att en arbetstagare ska få delta i en stridsåtgärd mot en arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal måste syftet vara att uppnå ett kollektivavtal och arbetstagarorganisationen måste ha förhandlat med arbetsgivaren om sina krav. Vidare ska också fredsplikten vid rättstvister utökas. Det ska inte vara tillåtet för en arbetsgivare eller en arbetstagare att ta till stridsåtgärder för att utöva påtryckningar i en rättstvist.

De nya reglerna ska börja gälla den 1 augusti 2019. Reglerna ska inte användas vid stridsåtgärder som påbörjades innan lagändringarna började gälla. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter

1. Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:105 och avslår motionerna

2018/19:3101 av Ali Esbati m.fl. (V) och

2018/19:3102 av Magnus Persson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)

3

Debatt

Bordläggning: 2019-06-14
Debatt i kammaren: 2019-06-17
4

Beslut

Beslut: 2019-06-18
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:105 och avslår motionerna

2018/19:3101 av Ali Esbati m.fl. (V) och

2018/19:3102 av Magnus Persson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)