Utökade möjligheter att behandla uppgifter i databasen för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 november 2017

Beslut

Användningsområdena i finansmarknadsdatabasen utvidgas (FiU13)

Fler uppgifter ska kunna läggas in i finansmarknadsdatabasen. Ändringen ska leda till bättre analyser av utvecklingen på finansmarknaden och en effektivare hantering av informationen i databasen.

Finansmarknadsdatabasen är en databas som finns för att Riksbanken och Finansinspektionen ska kunna övervaka finansmarknaderna. Men innehållet i databasen får bara användas för att sammanställa och analysera information om vissa specifika områden. Till exempel de verksamheter som Riksbanken, Finansinspektionen och SCB har för att ta fram statistik.

I och med ändringen ska det även gå att lägga in:

  • Uppgifter om Riksbankens och Riksgäldskontorets ekonomiska förhållanden.
  • Allmänt tillgängliga uppgifter om till exempel räntor och valutakurser.
  • Uppgifter från andra centralbanker.
  • Uppgifter om juridiska personers resultat- och balansräkningar.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag och ändringen börjar gälla den 1 januari 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-10-24
Justering: 2017-11-09
Trycklov: 2017-11-09
Reservationer 1
Betänkande 2017/18:FiU13

Användningsområdena i finansmarknadsdatabasen utvidgas (FiU13)

Fler uppgifter ska kunna läggas in i finansmarknadsdatabasen. Ändringen ska leda till bättre analyser av utvecklingen på finansmarknaden och en effektivare hantering av informationen i databasen.

Finansmarknadsdatabasen är en databas som finns för att Riksbanken och Finansinspektionen ska kunna övervaka finansmarknaderna. Men innehållet i databasen får bara användas för att sammanställa och analysera information om vissa specifika områden. Till exempel de verksamheter som Riksbanken, Finansinspektionen och SCB har för att ta fram statistik.

I och med ändringen ska även det gå att lägga in:

  • Uppgifter om riksbankens och riksgäldskontorets ekonomiska förhållanden.
  • Allmänt tillgängliga uppgifter om till exempel räntor och valutakurser.
  • Uppgifter från andra centralbanker.
  • Uppgifter om juridiska personers resultat- och balansräkningar.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag och att ändringen börjar gälla den 1 januari 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-11-15
Debatt i kammaren: 2017-11-16
4

Beslut

Beslut: 2017-11-16
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 16 november 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utökade möjligheter att behandla uppgifter i databasen för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:219.

2. Riksgäldskontorets tillgång till databasen för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:305 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) och

2017/18:1746 av Olle Felten m.fl. (SD) yrkande 5.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 21
M 70 0 0 13
SD 0 40 0 6
MP 21 0 0 4
C 16 0 0 6
V 19 0 0 2
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 0 2 0 2
Totalt 247 42 0 60