Utökade möjligheter att stänga skolor med allvarliga brister

Utbildningsutskottets betänkande 2021/22:UbU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 februari 2022

Beslut

Större möjligheter att stänga skolor (UbU10)

Skolinspektionen ska få större möjligheter att stänga både fristående och kommunala skolor som har allvarliga och återkommande brister. Riksdagen sa ja till regeringens förslag som bland annat innebär att det ska införas en möjlighet att besluta om verksamhetsförbud för kommunala skolor, vilket inte är möjligt med dagens lagstiftning. 

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2022.

Riksdagen riktade också ett tillkännagivande, en uppmaning till regeringen om att det ska bli tydligare vad som ska vara särskilda skäl för att undantas från den så kallade tvåårsregeln. Regeln innebär att ett tillstånd att starta en fristående verksamhet kan dras tillbaka om verksamheten inte har kommit igång inom två år från det att tillståndet utfärdades.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Tre tillkännagivanden med anledning av motioner. Förslagspunkt 5. Bifall till motion 2021/22:4317 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 3 med tillkännagivande om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag till ändringar i skollagen som syftar till att domstolen, när den tar ställning till en begäran om inhibition, särskilt ska beakta risken för att barn och elever far illa, risken för fortsatt ekonomisk misskötsel eller risken för att offentliga medel inte går till den utbildningsverksamhet som beslutet om godkännande avser. Förslagspunkt 8. Bifall till motion 2021/22:4316 av Fredrik Christensson m.fl. (C) och 2021/22:4317 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 5 och delvis bifall till motion 2021/22:4299 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 2. Tillkännagivande om att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förtydligande av vad som avses med särskilda skäl. Förslagspunkt 9. Bifall till motion 2021/22:4285 av Christian Carlsson m.fl. (KD) yrkande 3, 2021/22:4299 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 3 och 2021/22:4317 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 1. Tillkännagivande om att Skolinspektionen bör få ett stärkt uppdrag att göra fler inspektioner och fler oanmälda inspektioner. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 4 under punkt 5 samt reservation 8 under punkt 9, dels i övrigt utskottets förslag. (Ärendet bordlagt efter lika röstetal onsdagen den 26 januari).

Ärendets gång

Större möjligheter att stänga skolor (UbU10)

Skolinspektionen ska få större möjligheter att stänga både fristående och kommunala skolor som har allvarliga och återkommande brister. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag som bland annat innebär att det ska införas en möjlighet att besluta om verksamhetsförbud för kommunala skolor, vilket inte är möjligt med dagens lagstiftning.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2022.

Utskottet föreslår också att riksdagen riktar tre tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen:

  • Det ska bli tydligare vad som ska vara särskilda skäl för att undantas från den så kallade tvåårsregeln. Regeln innebär att ett tillstånd att starta en fristående verksamhet kan dras tillbaka om verksamheten inte har kommit igång inom två år från det att tillståndet utfärdades.
  • När en domstol tar ställning till en begäran om så kallad inhibition ska bland annat risken att barn och elever far illa beaktas. Inhibition innebär i det konkreta fallet att en huvudman som överklagar ett beslut om att stänga en skola, kan begära att skolan ska fortsätta vara öppen tills domstolen gjort sin slutliga prövning.
  • Skolinspektionen bör få ett stärkt uppdrag att göra fler inspektioner och fler oanmälda inspektioner i skolor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.