Utökat konsumentskydd vid tidsdelat boende

Civilutskottets bet 2010/11:CU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 juni 2011

Beslut

Ökat konsumentskydd vid vid tidsdelat boende (CU25)

Riksdagen beslutade om ökat konsumentskydd för personer som ingår avtal för att periodvis och återkommande kunna nyttja övernattningsboende, exempelvis ett fritidshus eller en semesteranläggning. Så kallat tidsdelat boende. Det ökade konsumentskyddet gäller även rätten till boenderabatter eller liknande förmåner som en konsument betalar särskilt för att utnyttja, till exempel under semesterresor. Den nya lagen omfattar fler typer av avtal. Därmed minskas risken för att skyddsregler kringgås. Dessutom ökar företagens informationsplikt både i marknadsföringen och i utformningen av avtalet. Konsumentens ångerfrist utökas från tio till fjorton dagar. Företaget eller näringsidkaren får inte heller kräva att konsumenten betalar innan ångerfristen har löpt ut. Den nya lagen börjar gälla den 1 augusti 2011.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen samt av utskottet framlagt lagförslag (initiativärende).
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-05-19
Justering: 2011-05-31
Betänkande publicerat: 2011-06-08
Trycklov: 2011-06-08
bet 2010/11:CU25

Ökat konsumentskydd vid vid tidsdelat boende (CU25)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till ett ökat konsumentskydd. Konsumentskyddet gäller för personer som ingår avtal för att periodvis och återkommande kunna nyttja övernattningsboende, exempelvis ett fritidshus eller en semesteranläggning. Så kallat tidsdelat boende. Det ökade konsumentskyddet gäller även rätten till boenderabatter eller liknande förmåner som en konsument betalar särskilt för att utnyttja, till exempel under semesterresor. Den nya lagen omfattar fler typer av avtal. Därmed ska risken minskas för att skyddsregler kringgås. Dessutom ökar företagens informationsplikt både i marknadsföringen och i utformningen av avtalet. Konsumentens ångerfrist utökas från tio till fjorton dagar. Företaget eller näringsidkaren får inte heller kräva att konsumenten betalar innan ångerfristen har löpt ut.

Den nya lagen börjar gälla den 1 augusti 2011.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-06-15
4

Beslut

Beslut: 2011-06-15
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utökat konsumentskydd vid tidsdelat boende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar
- dels regeringens förslag till
1. lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt,
2. lag om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59),
3. lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ,
4. lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486),
- dels utskottets förslag i bilaga 3 till lag om ändring i lagen (2011:585) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:85.