Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2017-2019

Finansutskottets bet 2019/20:FiU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2020

Beslut

Finansutskottet har utvärderat penningpolitiken 2017-2019 (FiU24)

Finansutskottet har utvärderat Riksbankens penningpolitik för perioden 2017-2019. Utskottet konstaterar att både den internationella och den svenska konjunkturen försvagades markant under 2019. Den svenska inflationen hamnade under inflationsmålet, efter att ha legat på eller till och med något över målet under 2017 och 2018. Utskottet konstaterar också att det underliggande kostnads- och pristrycket i den svenska ekonomin fortfarande var svagt under 2019. Med tanke på det relativt svaga inflationstrycket och den försvagade konjunkturen kan det enligt utskottet möjligen ha varit motiverat att avvakta med beslutet att höja räntan till noll, som Riksbanken fattade i december 2019.

Finansutskottet uttrycker även sin tacksamhet för det omfattande arbete som Riksbankens anställda utför för att hantera och mildra den djupa ekonomiska krisen i coronapandemins spår.

Riksdagen godkände finansutskottets utvärdering av Riksbankens penningpolitik.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår att riksdagen godkänner det som utskottet anför om penningpolitiken för perioden 2017-2019.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-05-12
Justering: 2020-06-09
Trycklov: 2020-06-09
bet 2019/20:FiU24

Finansutskottet har utvärderat penningpolitiken 2017-2019 (FiU24)

Finansutskottet har utvärderat Riksbankens penningpolitik för perioden 2017-2019. Utskottet konstaterar att både den internationella och den svenska konjunkturen försvagades markant under 2019. Den svenska inflationen hamnade under inflationsmålet, efter att ha legat på eller till och med något över målet under 2017 och 2018. Utskottet konstaterar också att det underliggande kostnads- och pristrycket i den svenska ekonomin fortfarande var svagt under 2019. Med tanke på det relativt svaga inflationstrycket och den försvagade konjunkturen kan det enligt utskottet möjligen ha varit motiverat att avvakta med beslutet att höja räntan till noll, som Riksbanken fattade i december 2019.

Finansutskottet uttrycker även sin tacksamhet för det omfattande arbete som Riksbankens anställda utför för att hantera och mildra den djupa ekonomiska krisen i coronapandemins spår.

Utskottet föreslår att riksdagen godkänner utskottets utvärdering av Riksbankens penningpolitik.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-15
Debatt i kammaren: 2020-06-16
4

Beslut

Beslut: 2020-06-16
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2017-2019

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner det som utskottet anför om penningpolitiken för perioden 2017-2019.