Planerat tekniskt arbete

Under tisdag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplatser som innebär att det kan uppstå vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2018–2020

Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU24

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 16 juni 2021

Nästa händelse: Bordläggning 15 juni 2021

Utskottets förslag

Finansutskottet har utvärderat penningpolitiken 2018 2020 (FiU24)

Finansutskottet har utvärderat Riksbankens penningpolitik för perioden 2018-2020. Utvärderingen är koncentrerad till utvecklingen under 2020 som var ett extremt år på grund av pandemin. Utskottet konstaterar att Riksbanken agerade snabbt och kraftfullt när pandemin började påverka den ekonomiska och finansiella utvecklingen. Banken presenterade på kort tid ett omfattande paket med åtgärder bland annat för att säkra bankernas tillgång till likviditet.

Under året gjorde Riksbanken stora köp av främst privata tillgångar för att pressa ned räntorna. Utskottet utgår från att banken noga utvärderar köpens effekter när pandemin har ebbat ut och presenterar vad utvärderingen visar.

Utskottet konstaterar också att inflationen under 2020 hamnade långt under inflationsmålet på grund av pandemins effekter.

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner utskottets utvärdering.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår att riksdagen godkänner det som utskottet anför om penningpolitiken för perioden 2018-2020.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-06-03, 2021-05-25

Finansutskottet har utvärderat penningpolitiken 2018 2020 (FiU24)

Finansutskottet har utvärderat Riksbankens penningpolitik för perioden 2018-2020. Utvärderingen är koncentrerad till utvecklingen under 2020 som var ett extremt år på grund av pandemin. Utskottet konstaterar att Riksbanken agerade snabbt och kraftfullt när pandemin började påverka den ekonomiska och finansiella utvecklingen. Banken presenterade på kort tid ett omfattande paket med åtgärder bland annat för att säkra bankernas tillgång till likviditet.

Under året gjorde Riksbanken stora köp av främst privata tillgångar för att pressa ned räntorna. Utskottet utgår från att banken noga utvärderar köpens effekter när pandemin har ebbat ut och presenterar vad utvärderingen visar.

Utskottet konstaterar också att inflationen under 2020 hamnade långt under inflationsmålet på grund av pandemins effekter.

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner utskottets utvärdering.

Förslagspunkter

1. Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2018-2020

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner det som utskottet anför om penningpolitiken för perioden 2018-2020.