Utvecklad utsläppshandel för minskad klimatpåverkan

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2005/06:MJU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 2006

Beslut

Utvecklad handel med utsläppsrätter (MJU15)

Riksdagen beslutade om lagändringar som behövs inför nästa period av handel med utsläppsrätter inom EU 2008−2012. Perioden är den första åtagandeperioden enligt Kyotoprotokollet. Handeln med utsläppsrätter kommer under den perioden i stor utsträckning att följa de regler som gäller under perioden 2005−2007.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2006-04-25
Justering: 2006-05-18
Betänkande publicerat: 2006-05-24
Trycklov: 2006-05-24
Betänkande 2005/06:MJU15

Alla beredningar i utskottet

2006-04-25, 2006-04-20

Utvecklad handel med utsläppsrätter (MJU15)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till de lagändringar som behövs inför nästa period av handel med utsläppsrätter inom EU 2008-2012. Perioden är den första åtagandeperioden enligt Kyotoprotokollet. Handeln med utsläppsrätter kommer under den perioden i stor utsträckning att följa de regler som gäller under perioden 2005−2007.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-06-01
4

Beslut

Beslut: 2006-06-02
3 förslagspunkter, 3 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändringar i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter,
2. lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:184 punkt 1.

2. Principer för tilldelning av utsläppsrätter för perioden 2008-2012

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till principer för fördelningen av utsläppsrätter för handelsperioden 2008-2012.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:184 punkt 2 och avslår motionerna 2005/06:MJ48 yrkande 12, 2005/06:MJ531 yrkande 2, 2005/06:MJ596 yrkandena 3, 4 och 8, 2005/06:N307 yrkande 4 och 2005/06:N338 yrkande 5.

3. Utsläppsstatistik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:N436 yrkande 11.