Utvecklingen inom den kommunala sektorn

Finansutskottets betänkande 2002/03:FIU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 juni 2003

Beslut

Förlängt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting (FiU19)

Riksdagen sa ja till tre förslag från regeringen i den ekonomiska vårpropositionen: 1) Det tillfälliga sysselsättningsstödet förlängs till 2004. Stödet för 2003 ökas med 300 miljoner kronor. Anledningen är att den ekonomiska situationen i kommuner och landsting är ansträngd. Sysselsättningsstödet infördes den 1 juni 2002 för att trygga sysselsättningen och tidigarelägga nyanställningar inom den kommunala sektorn. 2) Maxtaxan inom barnomsorgen höjs från den 1 januari 2004. Höjningen innebär att avgiften per månad i förskoleverksamheten får vara på högst tre, två och en procent av hushållsinkomsten för det första, andra och tredje barnet. Avgiften får dock inte överstiga 1 260 kronor för det första barnet, 840 för det andra och 420 för det tredje. Avgiften per månad i skolbarnomsorgen får vara på högst två respektive en procent av hushållsinkomsten för det första respektive andra och tredje barnet. Avgiften får dock inte överstiga 840 kronor för första barnet respektive 420 kronor för andra och tredje barnet. 3) Det fasta belopp på 200 kronor som skattebetalarna betalar i skatt på tjänsteinkomsten ska vara en kommunal inkomstskatt även 2004. Sedan 1999 har beloppet varit en kommunal och inte statlig inkomstskatt. Syftet har varit att stärka kommunernas och landstingens ekonomi. Vidare lade riksdagen till handlingarna regeringens redogörelse för utvecklingen inom den kommunala sektorn.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelse 2002/03:102 läggs till handlingarna. Bifall till yrkandena 6-8 i proposition 2002/03:100. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner, 1 proposition, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2003-05-20
Justering: 2003-05-27
Betänkande publicerat: 2003-06-03
Trycklov: 2003-06-03
Reservationer 29
Betänkande 2002/03:FIU19

Alla beredningar i utskottet

2003-05-20, 2003-05-15, 2003-05-08

Förlängt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting (FiU19)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till tre förslag från regeringen i den ekonomiska vårpropositionen: 1) Det tillfälliga sysselsättningsstödet förlängs till 2004. Stödet för 2003 ökas med 300 miljoner kronor. Anledningen är att den ekonomiska situationen i kommuner och landsting är ansträngd. Sysselsättningsstödet infördes den 1 juni 2002 för att trygga sysselsättningen och tidigarelägga nyanställningar inom den kommunala sektorn. 2) Maxtaxan inom barnomsorgen höjs från den 1 januari 2004. Höjningen innebär att avgiften per månad i förskoleverksamheten får vara på högst tre, två och en procent av hushållsinkomsten för det första, andra och tredje barnet. Avgiften får dock inte överstiga 1 260 kronor för det första barnet, 840 för det andra och 420 för det tredje. Avgiften per månad i skolbarnomsorgen får vara på högst två respektive en procent av hushållsinkomsten för det första respektive andra och tredje barnet. Avgiften får dock inte överstiga 840 kronor för första barnet respektive 420 kronor för andra och tredje barnet. 3) Det fasta belopp på 200 kronor som skattebetalarna betalar i skatt på tjänsteinkomsten ska vara en kommunal inkomstskatt även 2004. Sedan 1999 har beloppet varit en kommunal och inte statlig inkomstskatt. Syftet har varit att stärka kommunernas och landstingens ekonomi. Vidare föreslår utskottet att riksdagen lägger till handlingarna regeringens redogörelse för utvecklingen inom den kommunala sektorn.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-06-11
4

Beslut

Beslut: 2003-06-11
23 förslagspunkter, 16 acklamationer, 7 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skrivelsen om utvecklingen inom den kommunala sektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2002/03:102 till handlingarna.

2. Tillfälligt sysselsättningsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:100 punkt 8 och avslår motionerna 2002/03:Fi14 yrkande 4, 2002/03:Fi15 yrkande 9 och 2002/03:Fi17 yrkande 7.

Reservation 1 (m, c)
Reservation 2 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1320012
m04807
c01903
fp00426
kd29004
v24006
mp14003
-0000
Totalt199674241

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Det fasta beloppet vid beskattning av förvärvsinkomster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om beräkning av viss inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 2005 års taxering, m.m.
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om beräkning av viss inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 2005 års taxering, m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:100 punkt 7.

4. Maxtaxa inom barnomsorgen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:100 punkt 6.

5. Utjämningssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fi24 yrkande 4, 2002/03:Fi25 yrkande 3, 2002/03:Fi26 yrkande 4, 2002/03:Fi27 yrkandena 11 och 12 och 2002/03:Fi206 yrkande 1.

Reservation 3 (m)
Reservation 4 (fp)
Reservation 5 (kd)
Reservation 6 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1320012
m00487
c00193
fp04206
kd00285
v24006
mp14003
-0000
Totalt170429542

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Pengsystem och alternativa driftsformer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fi24 yrkande 5, 2002/03:Fi25 yrkande 7, 2002/03:Fi26 yrkandena 2 och 5, 2002/03:Fi27 yrkandena 1 och 8, 2002/03:Fi284 yrkande 7 och 2002/03:N397 yrkandena 23-25.

Reservation 7 (m)
Reservation 8 (fp)
Reservation 9 (kd)
Reservation 10 (c)

7. Kommunal självstyrelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fi24 yrkande 2, 2002/03:Fi25 yrkande 5, 2002/03:Fi26 yrkande 1 och 2002/03:Fi284 yrkandena 2 och 3.

Reservation 11 (m, c, kd)

8. Kommunal näringsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fi236 yrkande 5, 2002/03:Fi270 yrkandena 1, 2 och 4 och 2002/03:Fi285 yrkande 2.

Reservation 12 (m, fp)
Reservation 13 (kd)

9. Konkurrensneutralitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fi278 yrkande 4, 2002/03:Fi285 yrkande 5, 2002/03:Sk202, 2002/03:Sk212, 2002/03:Sk417 yrkande 20, 2002/03:So452 yrkande 3, 2002/03:N306 yrkande 22 och 2002/03:N396 yrkande 12.

Reservation 14 (m, kd)
Reservation 15 (c, fp)

10. Sammanhållningspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Fi25 yrkande 8.

Reservation 16 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1320012
m48007
c01903
fp42006
kd29004
v24006
mp14003
-0000
Totalt28919041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Finansieringsprincipen och statsbidragen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fi24 yrkandena 3 och 6, 2002/03:Fi25 yrkandena 1 och 4 och 2002/03:So11 yrkande 3.

Reservation 17 (c, kd)

12. Civilstånd och tjänstepension

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Fi282.

13. Insatser för personer med funktionshinder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fi24 yrkande 8, 2002/03:Fi25 yrkande 6 och 2002/03:Fi27 yrkande 2.

Reservation 18 (m, fp)
Reservation 19 (c, kd)

14. Personal i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Fi27 yrkande 6.

Reservation 20 (fp)

15. Kommunal fastighetsavgift

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Fi24 yrkande 1.

Reservation 21 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1320012
m48007
c19003
fp42006
kd02904
v24006
mp12014
-0000
Totalt27729142

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. Balanskravet för kommunerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fi27 yrkande 10 och 2002/03:Fi270 yrkande 3.

Reservation 22 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1320012
m48007
c19003
fp04206
kd29004
v24006
mp14003
-0000
Totalt26642041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

17. Kommunernas skattebas

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Fi25 yrkande 2.

Reservation 23 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1320012
m48007
c01903
fp42006
kd29004
v24006
mp14003
-0000
Totalt28919041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

18. Hälsoförsäkring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Fi26 yrkande 3.

Reservation 24 (m)

19. Allmän förskola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Fi27 yrkande 7.

Reservation 25 (fp)

20. Missbrukarvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Fi27 yrkande 3.

Reservation 26 (fp)

21. Kommuner och landsting som arbetsgivare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Fi27 yrkande 5.

Reservation 27 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 27 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1320012
m48007
c19003
fp04206
kd29004
v24006
mp14003
-0000
Totalt26642041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

22. Folkhälsoarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Fi27 yrkande 9.

Reservation 28 (fp)

23. Kostnaderna för socialbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Fi27 yrkande 4.

Reservation 29 (fp)