Utvecklingssamarbetet med Central- och Östeuropa

Utrikesutskottets betänkande 2000/01:UU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 juni 2001

Beslut

Utvecklingssamarbetet med Central- och Östeuropa (UU9)

Riksdagen godkände regeringens förslag på inriktning av det femte samarbetsprogrammet med Central- och Östeuropa avseende perioden 2002-2003. Det övergripande målet ska vara att främja en hållbar utveckling, fördjupad integration och partnerskap i Östersjöområdet och dess omgivningar utifrån behoven i samarbetsländerna och med utnyttjande av den svenska resursbasen. Två nya huvudområden införs i utvecklingssamarbetet, nämligen social trygghet samt utbildning och forskning. Utvecklingssamarbetet ska styras av tre riktlinjer: att främja EU-anpassningen i kandidatländerna samt, när det gäller Ryssland, Ukraina och Vitryssland, att främja systemförändringar och integration i europeiska samarbetsstrukturer; att främja relationerna med Sverige; att låta ett jämställdhetsperspektiv prägla samarbetet. Samarbetet ska huvudsakligen vara inriktat på Estland, Lettland, Litauen, Ryssland, Ukraina och Vitryssland.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Utvecklingssamarbetet med Central- och Östeuropa (UU9)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag på inriktning av det femte samarbetsprogrammet med Central- och Östeuropa avseende perioden 2002-2003. Det övergripande målet ska vara att främja en hållbar utveckling, fördjupad integration och partnerskap i Östersjöområdet och dess omgivningar utifrån behoven i samarbetsländerna och med utnyttjande av den svenska resursbasen. Två nya huvudområden införs i utvecklingssamarbetet, nämligen social trygghet samt utbildning och forskning. Utvecklingssamarbetet ska styras av tre riktlinjer: att främja EU-anpassningen i kandidatländerna samt, när det gäller Ryssland, Ukraina och Vitryssland, att främja systemförändringar och integration i europeiska samarbetsstrukturer; att främja relationerna med Sverige; att låta ett jämställdhetsperspektiv prägla samarbetet. Samarbetet ska huvudsakligen vara inriktat på Estland, Lettland, Litauen, Ryssland, Ukraina och Vitryssland.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.