Utvidgad förundersökningsrätt för Tullverket

Justitieutskottets bet 2020/21:JuU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 september 2020

Beslut

Tullverket får rätt att starta förundersökningar vid fler typer av brott (JuU2)

Regeringen har föreslagit lagändringar som bland annat innebär att Tullverkets rätt att inleda förundersökningar utvidgas till att gälla även brott som innehav eller bruk av narkotika, innehav av dopningsmedel och innehav av hälsofarliga varor. De nya reglerna börjar gälla den 1 november 2020. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Riksdagen riktade också en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att den bör se över och återkomma med förslag som förstärker Tullverkets möjligheter att bekämpa brott. Tullverket bör enligt riksdagen få rätt att beslagta och stoppa misstänkt stöldgods från att föras ut ur landet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivande om att ytterligare stärka Tullverkets brottsbekämpande verksamhet.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-09-17
Justering: 2020-09-24
Trycklov: 2020-09-24
bet 2020/21:JuU2

Alla beredningar i utskottet

2020-09-17, 2020-09-10

Tullverket får rätt att starta förundersökningar vid fler typer av brott (JuU2)

Regeringen har föreslagit lagändringar som bland annat innebär att Tullverkets rätt att inleda förundersökningar utvidgas till att gälla även brott som innehav eller bruk av narkotika, innehav av dopningsmedel och innehav av hälsofarliga varor. De nya reglerna ska börja gälla den 1 november 2020. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Justitieutskottet föreslår också att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att den bör se över och återkomma med förslag som förstärker Tullverkets möjligheter att bekämpa brott. Tullverket bör enligt utskottet få rätt att beslagta och stoppa misstänkt stöldgods från att föras ut ur landet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-09-29
Debatt i kammaren: 2020-09-30
4

Beslut

Beslut: 2020-09-30
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utvidgad förundersökningsrätt för Tullverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling med den ändringen att orden "olovlig befattning med smuggelgods" i 12 § ska skrivas med kursiv stil,
2. lag om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:169 punkterna 1 och 2.

2. Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att ytterligare stärka Tullverkets brottsbekämpande verksamhet och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:3638 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 1 och 2 samt

2019/20:3639 av Andreas Carlson m.fl. (KD).