Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2017/18:AU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 november 2017

Beslut

Fler företag ska omfattas av kraven på tillgänglighet (AU3)

Alla ska kunna komma in på restauranger

Alla människor ska
kunna komma in på restauranger
och komma in till frisörer.

Även personer
som till exempel sitter
i rullstol eller är blinda.

Förut var det bara
stora företag som
behövde göra om
sina lokaler så att
alla kunde besöka dem.

Nu har riksdagen bestämt
att alla restauranger och
frisörer måste göra det.

Företag inom varu- och tjänstesektorn med färre än tio anställda ska omfattas av kraven på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Det kan till exempel gälla frisörer och restauranger. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

I dag finns det ett undantag i diskrimineringslagen för den här typen av företag. Det är företag som många möter i sin vardag och riksdagen anser därför att ändringen är viktig för att öka jämlikheten och delaktigheten i samhället. Ändringen innebär att personer med funktionsnedsättning får ett ökat skydd mot diskriminering.

Lagändringen börjar gälla den 1 maj 2018.

Riksdagen menar också att det är viktigt att ändringen utvärderas för att se hur den fungerar. Både för företagen och för personer med funktionsnedsättning. Riksdagen uppmanar därför regeringen, i ett tillkännagivande, att utvärdera lagändringen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Delvis bifall till en motion med tillkännagivande om att regeringen bör utvärdera det utvidgade skyddet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-10-10
Justering: 2017-10-26
Trycklov: 2017-10-26
Reservationer 3
Betänkande 2017/18:AU3

Fler företag ska omfattas av kraven på tillgänglighet (AU3)

Företag inom varu- och tjänstesektorn med färre än tio anställda ska omfattas av kraven på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Det kan till exempel gälla frisörer och restauranger. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

I dag finns det ett undantag i diskrimineringslagen för den här typen av företag. Det är företag som många möter i sin vardag och utskottet anser därför att ändringen är viktig för att öka jämlikheten och delaktigheten i samhället. Ändringen innebär att personer med funktionsnedsättning får ett ökat skydd mot diskriminering.

Lagändringen föreslås börja gälla den 1 maj 2018.

Arbetsmarknadsutskottet menar också att det är viktigt att ändringen utvärderas för att se hur den fungerar. Både för företagen och för personer med funktionsnedsättning. Utskottet uppmanar därför regeringen, i ett tillkännagivande, att utvärdera lagändringen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-11-07
Debatt i kammaren: 2017-11-08
4

Beslut

Beslut: 2017-11-08
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 8 november 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:220 och avslår motionerna

2017/18:294 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (båda C) yrkandena 1 och 2,

2017/18:307 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) och

2017/18:358 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (M, C)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 0 74 0 9
SD 0 0 38 8
MP 23 0 0 2
C 0 17 0 5
V 17 0 0 4
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 0 2 2
Totalt 170 91 40 48


2. Utvärdering av det utvidgade skyddet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör utvärdera det utvidgade skyddet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion

2017/18:342 av Désirée Pethrus (KD).

3. Varaktighetsrekvisitet i skälighetsbedömningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:358 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 74 0 0 9
SD 0 38 0 8
MP 23 0 0 2
C 17 0 0 5
V 2 0 15 4
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 2 0 2
Totalt 246 40 15 48