Utvidgning av Björnlandets nationalpark

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2016/17:MJU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 mars 2017

Beslut

Björnlandets nationalpark blir större (MJU17)

Björnlandets nationalpark ska utvidgas med intilliggande mark- och vattenområden som ägs av staten. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Björnlandets nationalpark bildades 1991 och syftet var att bevara ett värdefullt berg- och urskogsområde. Nationalparken ligger i Åsele kommun och utvidgningen gör att nationalparkens yta ökar från 1143 hektar till 2369 hektar. Värdefulla våtmarker och geologiska formationer som finns i området kommer nu att ingå i nationalparken. Utvidgningen innebär också att nationalparkens urskogs- och naturskogslika områden ökar.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-02-21
Justering: 2017-03-02
Trycklov: 2017-03-06
Reservationer 1
bet 2016/17:MJU17

Björnlandets nationalpark blir större (MJU17)

Björnlandets nationalpark ska utvidgas med intilliggande mark- och vattenområden som ägs av staten. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Björnlandets nationalpark bildades 1991 och syftet var att bevara ett värdefullt berg- och urskogsområde. Nationalparken ligger i Åsele kommun och utvidgningen gör att nationalparkens yta ökar från 1143 hektar till 2369 hektar. Värdefulla våtmarker och geologiska formationer som finns i området kommer nu att ingå i nationalparken. Utvidgningen innebär också att nationalparkens urskogs- och naturskogslika områden ökar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-03-14
Debatt i kammaren: 2017-03-15
4

Beslut

Beslut: 2017-03-15
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Björnlandets nationalpark

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att Björnlandets nationalpark utvidgas med de mark- och vattenområden intill den befintliga parken som anges i propositionen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:97.

2. Parkens syften och föreskrifter för att säkerställa syftena

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3611 av Anders Forsberg m.fl. (SD).

Reservation 1 (SD)