Utvidgning av Tivedens nationalpark

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2016/17:MJU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 mars 2017

Beslut

Tivedens nationalpark blir större (MJU16)

Tivedens nationalpark ska utvidgas med intilliggande mark som ägs av staten. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Nationalparken ligger i Laxå och Karlsborgs kommun och förändringen gör att nationalparkens yta ökar från 1352 hektar till 2030 hektar. Värdefulla våtmarker och geologiska formationer som finns i området kommer framöver att ingå i nationalparken. Utvidgningen innebär också att nationalparkens naturskogslika områden ökar.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-02-21
Justering: 2017-03-02
Trycklov: 2017-03-06
Reservationer 2
bet 2016/17:MJU16

Tivedens nationalpark blir större (MJU16)

Tivedens nationalpark ska utvidgas med intilliggande mark som ägs av staten. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Nationalparken ligger i Laxå och Karlsborgs kommun och förändringen gör att nationalparkens yta ökar från 1352 hektar till 2030 hektar. Värdefulla våtmarker och geologiska formationer som finns i området kommer framöver att ingå i nationalparken. Utvidgningen innebär också att nationalparkens naturskogslika områden ökar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-03-14
Debatt i kammaren: 2017-03-15
4

Beslut

Beslut: 2017-03-15
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 15 mars 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Tivedens nationalpark

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att Tivedens nationalpark utvidgas med de mark- och vattenområden intill den befintliga parken som anges i propositionen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:96.

2. Parkens syften och föreskrifter för att säkerställa syftena

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3613 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkandena 1-3.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 73 0 0 11
SD 0 40 0 7
MP 22 0 0 3
C 17 0 0 5
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 1 0 1
Totalt 258 41 0 50


3. EU:s naturvårdsdirektiv och licensjakt på varg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3613 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkandena 4 och 5.

Reservation 2 (SD)