Vägar till hållbara vattentjänster

Civilutskottets betänkande 2021/22:CU29

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 juni 2022

Beslut

Hållbara vattentjänster (CU29)

Riksdagen sa ja regeringens förslag till ändringar i bland annat lagen om allmänna vattentjänster. De lagändringar som riksdagen sa ja till innebär bland annat att kommunernas bedömning av behovet av en allmän vattentjänst ska bli mer flexibel. Dessutom ska varje kommun ha en aktuell vattentjänstplan.

Riksdagen sa nej till en lagändring om små enskilda avloppsanläggningar. Regeringen får inte rätt att besluta om nya föreskrifter om kontroll av anläggningarna. Riksdagen anser att det finns en risk för att nya föreskrifterna skulle kunna medföra omotiverade kostnader för fastighetsägare som inte vägs upp av en motsvarande positiv nytta för miljön.

Riksdagen riktade också ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen: Regeringen bör ta de fortsatta initiativ som krävs för att få till stånd en ordning som innebär att en fastighetsägare som har ett enskilt avlopp som uppfyller gällande miljö- och hälsokrav som utgångspunkt inte ska kunna påtvingas ett kommunalt avlopp.

Riksdagen sa nej till övriga motionsyrkanden.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2023.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen punkt 1, i övrigt bifall till propositionen. Bifall till motioner om avslag på förslaget i propositionen om ett bemyndigande om att få meddela föreskrifter om kontroll av små enskilda avloppsanläggningar. Bifall till motioner med tillkännagivande om att regeringen bör ta de fortsatta initiativ som krävs för att fastighetsägare med enskilt avlopp som uppfyller gällande krav inte ska kunna påtvingas ett kommunalt avlopp. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-05-19, 2022-05-31, 2022-06-09

Hållbara vattentjänster (CU29)

Civilutskottet ställer sig delvis bakom regeringens förslag till ändringar i bland annat lagen om allmänna vattentjänster. De lagändringar som utskottet säger ja till innebär bland annat att kommunernas bedömning av behovet av en allmän vattentjänst ska bli mer flexibel. Dessutom ska varje kommun ha en aktuell vattentjänstplan.

Utskottet säger nej till en lagändring om små enskilda avloppsanläggningar. Lagändringen innebär att regeringen får rätt att besluta om nya föreskrifter om kontroll av anläggningarna. Utskottet anser att det finns en risk för att de nya föreskrifterna skulle kunna medföra omotiverade kostnader för fastighetsägare som inte vägs upp av en motsvarande positiv nytta för miljön.

Utskottet föreslår också ett tillkännagivande till regeringen: Regeringen bör ta de fortsatta initiativ som krävs för att få till stånd en ordning som innebär att en fastighetsägare som har ett enskilt avlopp som uppfyller gällande miljö- och hälsokrav som utgångspunkt inte ska kunna påtvingas ett kommunalt avlopp.

Utskottet anser att riksdagen bör säga nej till övriga motionsyrkanden.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2023.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.