Val av ledamot i skattenämnd, m.m. (prop. 2004/05:99)

Skatteutskottets betänkande 2004/05:SKU28

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 maj 2005

Beslut

Val av ledamot i skattenämnd (SkU28)

Bestämmelserna om val av ledamot i skattenämnd ska anpassas till skatteförvaltningens nya organisation och baseras på var skattekontoret och dess beslutande arbetsenheter ligger. Dessutom ändras reglerna för vilka uppgifter som får lämnas ut till enskild från beskattningsdatabasen. Lagändringarna börjar gälla den 1 juni 2005. Lagen om utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga och lagen om ömsesidig handräckning i skatteärenden ändras från och med den 1 juli 2005. Riksdagen sade ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Val av ledamot i skattenämnd (SkU28)

Bestämmelserna om val av ledamot i skattenämnd ska anpassas till skatteförvaltningens nya organisation och baseras på var skattekontoret och dess beslutande arbetsenheter ligger. Dessutom ska reglerna ändras för vilka uppgifter som får lämnas ut till enskild från beskattningsdatabasen. Det föreslår skatteutskottet som därmed säger ja till ett förslag från regeringen. De nya bestämmelserna föreslås börja gälla den 1 juni 2005. Utskottet godkänner också regeringens förslag till ändringar i lagen om utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga och lagen om ömsesidig handräckning i skatteärenden. Dessa lagändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2005. Skatteutskottet föreslår vidare att riksdagen säger nej till motioner från 2004 som tar upp frågor på taxerings- och skattebetalningsområdet med hänvisning till att utskottet behandlat de flesta av frågorna under åren 2003 och 2004. Utskottet hänvisar också till att det pågår ett arbete i Regeringskansliet eller på annat håll vad gäller en del av frågorna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.