Våldsbrott och brottsoffer

Justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 maj 2022

Beslut

Uppmaningar till regeringen i frågor om våldsbrott och brottsoffer (JuU26)

Riksdagen beslutade att rikta sex uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om att

 • en utredning om dödligt våld i nära relationer bör sättas till,
 • en utredning bör sättas till om brott som begås mot äldre ska straffas hårdare och om ökad information kan förebygga och minimera dessa brott,
 • öka användningen av kontaktförbud för brottsmisstänkta och deras närstående,
 • en nationell plan för barnahusens verksamhet bör tas fram för att förbättra likvärdigheten och tillgången till insatser för alla barn,
 • de som arbetar med brottsutredningar där barn är brottsoffer ska ha särskilda specialistkunskaper och att handläggningen inte tar omotiverat lång tid,
 • Socialstyrelsen bör föra statistik om orsakerna som ligger till grund för anmälningar till socialtjänsten eller till att barn omhändertas samt att det av kriminalstatistiken framgår när brott mot barn sker inom familjen eller med hedersmotiv.

Beslutet om tillkännagivanden kom i samband med att riksdagen behandlade cirka 220 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021. Riksdagen sa nej till övriga motioner med hänvisning till pågående utrednings- och beredningsarbete.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivanden om utredning om våld i nära relationer, brott mot äldre, ökad användning av kontaktförbud för brottsmisstänkta och deras närstående, barnahus, handläggningen av utredningar vid brott mot barn och statistik. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-03-24, 2022-04-21

Uppmaningar till regeringen i frågor om våldsbrott och brottsoffer (JuU26)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen beslutar att rikta sex uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om att  

 • en utredning om dödligt våld i nära relationer bör tillsättas,
 • en utredning bör tillsättas om brott som begås mot äldre ska straffas hårdare och om ökad information kan förebygga och minimera dessa brott,
 • öka användningen av kontaktförbud för brottsmisstänkta och deras närstående,
 • en nationell plan för barnahusens verksamhet bör tas fram för att förbättra likvärdigheten och tillgången till insatser för alla barn,
 • de som arbetar med brottsutredningar där barn är brottsoffer ska ha särskilda specialistkunskaper och att handläggningen inte tar omotiverat lång tid,
 • Socialstyrelsen bör föra statistik om orsakerna som ligger till grund för anmälningar till socialtjänsten eller till att barn omhändertas samt att det av kriminalstatistiken bör framgå när brott mot barn sker inom familjen eller med hedersmotiv.

Förslagen om tillkännagivanden kom i samband med att utskottet behandlade cirka 220 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner med hänvisning till pågående utrednings- och beredningsarbete.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.