Vårändringsbudget för 2011

Finansutskottets betänkande 2010/11:FiU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 juni 2011

Beslut

Vårändringsbudget för 2011 (FiU21)

Varje vår och höst beslutar riksdagen om ändringar i stadsbudgeten. Det kan till exempel bero på att en myndighet behöver mer pengar än det var tänkt. Årets vårändringsbudget innebär ändringar av 26 anslag inom 13 utgiftsområden. Detta medför att 17 anslag höjs och 9 anslag sänks. Förändringarna innebär att statsbudgeten ökar med 0,33 miljarder kronor. Riksdagen har bland annat beslutat om en avräkning från biståndsramen för att finansiera kostnader för mottagande av asylsökande från Dac-länderna. Riksdagen har också beslutat om ett nytt stipendiesystem. Skälet är att riksdagen vill stärka Sveriges möjligheter att attrahera studenter inom den högre utbildningen och forskare utanför EES-länderna och Schweiz. Riksdagen beslutade förra året att införa studieutgifter för studenter utanför EES och Schweiz. Riksdagen sa samtidigt nej till ett förslag från regeringen om att staten inte längre ska ha ansvar för att upprätthålla flygtrafik mellan Östersund och Umeå. Eftersom Trafikverket redan upphandlat flygtrafik för sträckan Umeå-Östersund för de kommande fyra åren är frågan inte längre aktuell. Ändringar i stadsbudget på våren kallas nu för vårändringsbudget. Tidigare hette det vårtilläggsbudget.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på propositionen punkt 13, i övrigt biifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-05-19
Justering: 2011-06-16
Betänkande publicerat: 2011-06-16
Trycklov: 2011-06-16
Reservationer 3
Betänkande 2010/11:FiU21

Vårändringsbudget för 2011 (FiU21)

Varje vår och höst föreslår regeringen ändringar i stadsbudgeten. Det kan till exempel bero på att en myndighet behöver mer pengar än det var tänkt. Regeringen föreslår i årets vårändringsbudget ändringar av 26 anslag inom 13 utgiftsområden. Detta medför att 17 anslag höjs och 9 anslag sänks. Förändringarna innebär att statsbudgeten ökar med 0,33 miljarder kronor.

Regeringen föreslår bland annat en avräkning från biståndsramen för att finansiera kostnader för mottagande av asylsökande från Dac-länderna. Regeringen föreslår också ett nytt stipendiesystem. Skälet är att regeringen vill stärka Sveriges möjligheter att attrahera studenter inom den högre utbildningen och forskare utanför EES-länderna och Schweiz. Riksdagen beslutade förra året att införa studieutgifter för studenter utanför EES och Schweiz.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringen förslag om ändrade anslag och andra åtgärder i ändringsbudgeten. Men utskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett förslag från regeringen om att staten inte längre ska ha ansvar om att upprätthålla flygtrafik mellan Östersund och Umeå. Eftersom Trafikverket redan upphandlat flygtrafik för sträckan Umeå-Östersund för de kommande fyra åren är frågan inte längre aktuell.

Ändringar i stadsbudget på våren kallas nu för vårändringsbudget. Tidigare hette det vårtilläggsbudget.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-06-22
4

Beslut

Beslut: 2011-06-22
14 förslagspunkter, 12 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 22 juni 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Statens fastighetsverks lån i Riksgälden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2011 besluta att Statens fastighetsverk får ta upp lån i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 12 300 000 000 kr för investeringar i fastigheter m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:99 punkt 1.

2. Användningen av anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap uppförda anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:99 punkt 2.

3. Bemyndigande angående NORSAD-fonden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att medverka till att NORSAD-fonden ombildas till ett aktiebolag och att under 2011 besluta om ett kapitaltillskott om högst 50 000 000 kr till Swedfund International AB för utbetalning till NORSAD.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:99 punkt 3.

4. Bemyndigande för anslaget 1:6 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för det under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp uppförda anslaget 1:6 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvården ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 3 000 000 000 kr 2013-2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:99 punkt 4.

5. Bemyndigande för anslaget 2:53 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för det under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning uppförda anslaget 2:53 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 153 000 000 kr 2012-2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:99 punkt 5 och avslår motion
2010/11:Fi14 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M970010
MP21004
FP22002
C19004
SD01901
V20152
KD16003
Totalt276191539

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Kapitaltillskott till European Spallation Source ESS AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 besluta om kapitaltillskott till European Spallation Source ESS AB om högst 200 000 000 kr.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:99 punkt 6.

7. Användningen av anslagen 3:4 Rymdforskning och 3:5 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning uppförda anslagen 3:4 Rymdforskning och 3:5 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:99 punkt 7.

8. Bemyndigande för anslaget 1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för det under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid uppförda anslaget 1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 9 000 000 kr 2012-2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:99 punkt 8.

9. Bemyndigande för anslaget 1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för det under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård uppförda anslaget 1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 549 000 000 kr 2012-2021.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:99 punkt 9.

10. Godkännande av namnbyte på anslaget 1:17 Havs- och vattenmiljömyndigheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att det under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård uppförda anslaget 1:17 Havs- och vattenmiljömyndigheten ändrar namn till 1:17 Havs- och vattenmyndigheten.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:99 punkt 10.

11. Bemyndigande för anslaget 1:10 Energiteknik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för det under utgiftsområde 21 Energi uppförda anslaget 1:10 Energiteknik besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 135 000 000 kr 2012.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:99 punkt 11.

12. Låneram för vissa vägprojekt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2011 besluta om en låneram i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 7 600 000 000 kr för vissa vägprojekt m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:99 punkt 12.

13. Flygtrafik mellan Östersund och Umeå

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår regeringens begäran att statens åtagande att upprätthålla flygtrafik mellan Östersund och Umeå ska upphöra.
Därmed avslår riksdagen proposition 2010/11:99 punkt 13 och motion
2010/11:Fi15 av Isak From m.fl. (S).

14. Ändrade ramar för utgiftsområden samt nya och ändrade anslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar anslag i enlighet med specifikationen i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:99 punkt 14 och avslår motionerna
2010/11:Fi13 av Peter Eriksson m.fl. (MP) och
2010/11:Fi14 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 2 (MP)
Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M970010
MP02104
FP22002
C19004
SD00191
V00172
KD16003
Totalt253213639

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag