2010/11:FiU21 Vårändringsbudget för 2011

Finansutskottets betänkande

2010/11:FiU21

Vårändringsbudget för 2011

Sammanfattning

I betänkandet behandlas Vårändringsbudget för 2011 (prop. 2010/11:99) och tre motioner som väckts med anledning av propositionen.

Utskottet tillstyrker förslagen i propositionen om ändrade ramar och ändrade anslag. Utskottets förslag till riksdagsbeslut avser ändringar av nivån på 26 anslag inom 13 utgiftsområden. Detta medför att 17 anslag höjs och 9 anslag sänks. De föreslagna ökningarna av anslagen uppgår till 1 015 750 000 kr och de föreslagna minskningarna till 686 165 000 kr. Anslagsförändringarna innebär att de anvisade medlen ökar med 329 585 000 kr. Budgeteringsmarginalen för 2011 beräknas uppgå till 65,8 miljarder kronor efter det att förslagen i ändringsbudgeten och utskottets förslag har beaktats.

Utskottet behandlar också propositionens förslag om ändrade bemyndiganden att ingå ekonomiska förpliktelser och andra åtgärder på ändringsbudget.

Utskottet avstyrker regeringens begäran om att statens åtagande att upprätthålla flygtrafik mellan Östersund och Umeå ska upphöra. Eftersom staten upphandlat flygtrafik för sträckan Umeå–Östersund för de kommande fyra åren har saken kommit i ett nytt läge. Det blir inte aktuellt att göra en ny upphandling av flygtrafiken förrän det nuvarande avtalet ska ersättas med ett nytt om ungefär fyra år.

Utskottet tillstyrker den föreslagna avräkningen från biståndsramen för att finansiera kostnader för mottagande av asylsökande från Dacländer. Utskottet konstaterar att detta sker i enlighet med OECD-Dacs definition av biståndet och görs i enlighet med budgeteringsprinciper som tidigare tillämpats.

Utskottet delar regeringens och utbildningsutskottets uppfattning att det är nödvändigt med nya stipendiesystem för att stärka Sveriges möjligheter att attrahera studenter inom den högre utbildningen och forskare utanför EES-länderna och Schweiz. Finansutskottet tillstyrker därmed det begärda bemyndigandet.

Övriga förslag i propositionen tillstyrks. Samtliga motioner avstyrks.

I betänkandet finns tre reservationer och två särskilda yttranden.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Statens fastighetsverks lån i Riksgälden

 

Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2011 besluta att Statens fastighetsverk får ta upp lån i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 12 300 000 000 kr för investeringar i fastigheter m.m. Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:99 punkt 1.

2.

Användningen av anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap

 

Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap uppförda anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap. Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:99 punkt 2.

3.

Bemyndigande angående NORSAD-fonden

 

Riksdagen bemyndigar regeringen att medverka till att NORSAD-fonden ombildas till ett aktiebolag och att under 2011 besluta om ett kapitaltillskott om högst 50 000 000 kr till Swedfund International AB för utbetalning till NORSAD. Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:99 punkt 3.

4.

Bemyndigande för anslaget 1:6 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvården

 

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för det under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp uppförda anslaget 1:6 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvården ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 3 000 000 000 kr 2013–2015. Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:99 punkt 4.

5.

Bemyndigande för anslaget 2:53 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.

 

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för det under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning uppförda anslaget 2:53 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 153 000 000 kr 2012–2014. Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:99 punkt 5 och avslår motion

2010/11:Fi14 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 1 (SD)

6.

Kapitaltillskott till European Spallation Source ESS AB

 

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 besluta om kapitaltillskott till European Spallation Source ESS AB om högst 200 000 000 kr. Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:99 punkt 6.

7.

Användningen av anslagen 3:4 Rymdforskning och 3:5 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer

 

Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning uppförda anslagen 3:4 Rymdforskning och 3:5 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer. Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:99 punkt 7.

8.

Bemyndigande för anslaget 1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler

 

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för det under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid uppförda anslaget 1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 9 000 000 kr 2012–2014. Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:99 punkt 8.

9.

Bemyndigande för anslaget 1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar

 

Riksdagen bemyndigar regeringen att för det under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård uppförda anslaget 1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 549 000 000 kr 2012–2021. Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:99 punkt 9.

10.

Godkännande av namnbyte på anslaget 1:17 Havs- och vattenmiljömyndigheten

 

Riksdagen godkänner att det under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård uppförda anslaget 1:17 Havs- och vattenmiljömyndigheten ändrar namn till 1:17 Havs- och vattenmyndigheten. Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:99 punkt 10.

11.

Bemyndigande för anslaget 1:10 Energiteknik

 

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för det under utgiftsområde 21 Energi uppförda anslaget 1:10 Energiteknik besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 135 000 000 kr 2012. Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:99 punkt 11.

12.

Låneram för vissa vägprojekt

 

Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2011 besluta om en låneram i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 7 600 000 000 kr för vissa vägprojekt m.m. Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:99 punkt 12.

13.

Flygtrafik mellan Östersund och Umeå

 

Riksdagen avslår regeringens begäran att statens åtagande att upprätthålla flygtrafik mellan Östersund och Umeå ska upphöra. Därmed avslår riksdagen proposition 2010/11:99 punkt 13 och motion

2010/11:Fi15 av Isak From m.fl. (S).

14.

Ändrade ramar för utgiftsområden samt nya och ändrade anslag

 

Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar anslag i enlighet med specifikationen i bilaga 2. Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:99 punkt 14 och avslår motionerna

2010/11:Fi13 av Peter Eriksson m.fl. (MP) och

2010/11:Fi14 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 2 (MP)

Reservation 3 (SD)

Stockholm den 16 juni 2011

På finansutskottets vägnar

Anna Kinberg Batra

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Anna Kinberg Batra (M), Tommy Waidelich (S), Elisabeth Svantesson (M), Pia Nilsson (S), Göran Pettersson (M), Jörgen Hellman (S), Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M), Meeri Wasberg (S), Carl B Hamilton (FP), Bo Bernhardsson (S), Annie Johansson (C), Marie Nordén (S), Staffan Anger (M), Anders Sellström (KD), Johnny Skalin (SD), Ulla Andersson (V) och Jonas Eriksson (MP).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Enligt 9 kap. 5 § regeringsformen kan riksdagen under ett budgetår besluta om en ny beräkning av statsinkomsterna samt ändra anslag och anvisa nya anslag. I 2011 års proposition om vårändringsbudget (prop. 2010/11:99) föreslår regeringen ändringar på budgeten för 2011. Regeringens förslag avser ändringar av nivån på 26 anslag inom 13 utgiftsområden. Detta medför att 17 anslag höjs och 9 anslag sänks. De föreslagna ökningarna av anslagen uppgår till 1 015 750 000 kr och de föreslagna minskningarna till 686 165 000 kr. Anslagsförändringarna innebär att de anvisade medlen ökar med 329 585 000 kr netto. Propositionen innehåller också förslag om ändrade bemyndiganden att ingå ekonomiska förpliktelser m.m. Budgeteringsmarginalen för 2011 beräknas uppgå till 65,8 miljarder kronor efter det att förslagen i ändringsbudgeten har beaktats.

Tre motioner har väckts med anledning av propositionen, Fi13 av Peter Eriksson m.fl. (MP), Fi14 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) och Fi15 av Isak From m.fl. (S).

De behandlade förslagen återges i bilaga 1. I bilaga 2 återfinns utskottets förslag till ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade anslag. En sammanställning av regeringens förslag och alternativa förslag till ändrade ramar och anslag återfinns i bilaga 8.

Flertalet utskott är berörda av förslagen i ändringsbudgeten. Finansutskottet har gett dessa utskott möjlighet att yttra sig över förslagen. Yttranden har lämnats av

–     socialförsäkringsutskottet (2010/11:SfU5y)

–     utbildningsutskottet (2010/11:UbU3y)

–     trafikutskottet (2010/11:TU5y)

–     miljö- och jordbruksutskottet (protokollsutdrag 2010/11:36)

–     arbetsmarknadsutskottet (2010/11:AU5y).

Yttrandena återfinns i bilagorna 3–7.

Konstitutionsutskottet, civilutskottet, utrikesutskottet, försvarsutskottet, kulturutskottet och näringsutskottet har beslutat att inte avge något yttrande över ändringsbudgeten.

Utskottets överväganden

Förslag till anslagsförändringar m.m. utan anmärkning i utskottet

Inledning

Finansutskottet gör ett samlat ställningstagande till regeringens förslag till anslagsförändringar som under riksdagsbehandlingen inte gett upphov till några invändningar eller särskilda kommentarer. De aktuella förslagen räknas upp och behandlas av utskottet i ett gemensamt ställningstagande. Förslagens effekter på statsbudgeten kan avläsas i bilaga 1 i betänkandet, där propositionens förslag redovisas. För motivering till förslagen hänvisas till texten i propositionen. På så sätt vill utskottet effektivisera behandlingen av förslagen på ändringsbudget och lägga större fokus på de frågor som har blivit föremål för politisk diskussion.

Propositionen

Finansutskottet kan konstatera att propositionens förslag till förändringar av nivåerna för 18 anslag inom ramen för årets statsbudget inte har lett till några alternativa förslag i motioner eller några yttranden från andra utskott. Dessa förslag berör följande anslag.

Anslag som berörs av propositionens förslag till nivåförändringar utan anmärkningar i utskottet

Utgiftsområde

Anslag

1

Rikets styrelse

6:1

Allmänna val och demokrati

6:6

Stöd till politiska partier

2

Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:17

Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse

5

Internationell samverkan

1:2

Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

1:5

Inspektionen för strategiska produkter

1:6

Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning

7

Internationellt bistånd

1:2

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

15

Studiestöd

1:2

Studiemedel m.m.

1:3

Studiemedelsräntor m.m.

18

Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

1:3

Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad

2:4

Lantmäteriet

20

Allmän miljö- och naturvård

1:7

Internationellt miljösamarbete

21

Energi

1:9

Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader

23

Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:26

Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.

1:27

Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m.

1:28

Främjande av rennäringen m.m.

24

Näringsliv

1:12

Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer

2:5

Avgifter till internationella handelsorganisationer

Vidare har följande tio förslag i propositionen inte heller mött några invändningar eller kommentarer under utskottets beredning:

–     Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att för 2011 besluta att Statens fastighetsverk får ta upp lån i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 12 300 000 000 kr för investeringar i fastigheter m.m. (punkt 1).

–     Regeringen föreslår att riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (punkt 2).

–     Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för anslaget 1:6 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvården under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 3 000 000 000 kr 2013–2015 (punkt 4).

–     Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 besluta om kapitaltillskott till European Spallation Source ESS AB om högst 200 000 000 kr (punkt 6).

–     Regeringen föreslår att riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslagen 3:4 Rymdforskning och 3:5 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (punkt 7).

–     Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för anslaget 1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 9 000 000 kr 2012–2014 (punkt 8).

–     Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för anslaget 1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 549 000 000 kr 2012–2021 (punkt 9).

–     Regeringen föreslår att riksdagen godkänner att anslaget 1:17 Havs- och vattenmiljömyndigheten under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård ändrar namn till 1:17 Havs- och vattenmyndigheten (punkt 10).

–     Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för anslaget 1:10 Energiteknik under utgiftsområde 21 Energi besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 135 000 000 kr 2012 (punkt 11).

–     Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att för 2011 besluta om en låneram i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 7 600 000 000 kr för vissa vägprojekt m.m. (punkt 12).

Utskottens yttranden

Socialförsäkringsutskottet tillstyrker i sitt yttrande (SfU5y) det begärda bemyndigandet för anslaget 1:6 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvården. Miljö- och jordbruksutskottet har i ett protokollsutdrag till finansutskottet tillstyrkt förslagen inom utgiftsområdena 20 Allmän miljö- och naturvård och 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel. Trafikutskottet tillstyrker i sitt yttrande (TU5y) det begärda bemyndigandet om en låneram i Riksgäldskontoret för vissa vägprojekt.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet konstaterar att propositionens förslag i dessa delar inte har mött några invändningar. Finansutskottet har för sin del inte heller några invändningar mot dessa förslag. Det innebär att finansutskottet, liksom berörda utskott, tillstyrker förslagen i propositionen (punkterna 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 och 12).

Finansutskottet övergår därmed till att behandla övriga förslag som väckts på tilläggsbudget. Utskottets samlade ställningstagande till förslagen om ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag redovisas i ett avslutande avsnitt.

Övriga förslag på tilläggsbudget per utgiftsområde

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Bemyndigande angående NORSAD-fonden

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bemyndigar regeringen att medverka till att NORSAD-fonden ombildas till ett aktiebolag och att under 2011 besluta om ett kapitaltillskott om högst 50 miljoner kronor till Swedfund International AB för utbetalning till NORSAD. Därmed bifaller riksdagen punkt 3 i propositionen.

1:1 Biståndsverksamhet

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 28 101 418 000 kr. Regeringen föreslår att anslaget minskas med totalt 665 865 000 kr. Anslaget ska enligt förslaget minskas med 15 400 000 kr för att finansiera en bolagisering av NORSAD-fonden och med 650 465 000 kr för att finansiera en ökning av anslaget 1:2 Ersättningar och bostadskostnader under utgiftsområde 8 Migration. Kostnaderna för såväl biståndsadministrationen som flyktingmottagandet är förenligt med OECD:s biståndskommitté Dacs kriterier för utvecklingsbistånd, anför regeringen.

Regeringen föreslår vidare att riksdagen bemyndigar regeringen att medverka till att NORSAD-fonden ombildas till ett aktiebolag och att under 2011 besluta om ett kapitaltillskott om högst 50 miljoner kronor till Swedfund International AB för utbetalning till NORSAD.

Fonden är ett samarbete mellan fyra nordiska länder och elva Sadcländer (Southern Africa Development Community) med syfte att bidra till ekonomisk utveckling och självförsörjning i Sadcländerna genom lån till små och medelstora företag. NORSAD:s guvernörsstyrelse, där samtliga medlemsländer är representerade, fattade under hösten 2010 ett enhälligt principbeslut om en bolagisering av fonden i syfte att effektivisera verksamheten.

Motionen

I partimotion Fi13 av Peter Eriksson m.fl. (MP) motsätter sig motionärerna att biståndsanslaget minskas för att finansiera flyktingmottagandet. De anser att det är rätt att utöka anslaget för flyktingmottagandet om det finns behov av detta men motsätter sig att det finansieras med biståndspengar. Motionärerna har däremot inget emot att anslaget minskas med 15,4 miljoner kronor för att finansiera ett kapitaltillskott vid bolagiseringen av NORSAD.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker att riksdagen bemyndigar regeringen att medverka till att NORSAD-fonden ombildas till ett aktiebolag och att under 2011 besluta om ett kapitaltillskott om högst 50 000 000 kr till Swedfund International AB för utbetalning till NORSAD (punkt 3).

Finansutskottet konstaterar att den föreslagna avräkningen från biståndsramen för att finansiera kostnader för mottagande av asylsökande från Dac-länder sker i enlighet med OECD-Dacs definition av biståndet och görs i enlighet med budgeteringsprinciper som tidigare tillämpats. Utskottet tillstyrker därmed regeringens förslag till anslagsförändring och avstyrker motion Fi13 (MP).

Utgiftsområde 8 Migration

1:2 Ersättningar och bostadskostnader

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 3 026 387 000 kr. Regeringen föreslår att anslaget ökas med 875 000 000 kr.

Anslaget används bl.a. för ersättningar till asylsökande samt till kommuner och landsting. Sedan regeringen lämnade budgetpropositionen har utgifterna för ensamkommande barns boende ökat, och prognosen över antalet inskrivna personer i Migrationsverkets mottagande skrivs upp som en följd av ett ökat antal asylsökande. Finansieringen föreslås delvis ske genom att anslaget 1:1 Biståndsverksamhet under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd minskas med 650 465 000 kr.

Motionen

I partimotion Fi14 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 1 avvisas regeringens förslag om ytterligare medel under anslaget. Motionärerna anför att om Migrationsverkets prognoser över den ökade tillströmningen av ensamkommande barn stämmer så är det regeringens ansvar att komma med förslag för en effektivisering av verksamheten.

Socialförsäkringsutskottet

Socialförsäkringsutskottet tillstyrker i sitt yttrande (SfU5y) regeringens förslag till anslagsförändring och avstyrker motion Fi14 (SD) yrkande 1.

Företrädaren för Sverigedemokraterna har i en avvikande mening anfört att om Migrationsverkets prognoser över den ökade tillströmningen av ensamkommande barn stämmer så är det regeringens ansvar att komma med förslag för en effektivisering av verksamheten. Han tillstyrker därmed förslaget i motionen.

Företrädaren för Miljöpartiet framhåller i ett särskilt yttrande att det är rätt att utöka anslaget om det behövs, men Miljöpartiet har en annan lösning av finansieringen.

Företrädaren för Vänsterpartiet anför i ett särskilt yttrande att eftersom partiet inte står bakom regeringens budget, utan har lämnat ett eget helhetsförslag, föreslår partiet inte heller några förändringar med anledning av vårändringsbudgeten.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker i likhet med socialförsäkringsutskottet regeringens förslag till anslagsförändring och avstyrker motion Fi14 (SD) yrkande 1 i denna del.

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

1:1 Integrationsåtgärder

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 127 905 000 kr. Regeringen föreslår att anslaget ökas med 500 000 kr.

Regeringen anför att reformen i fråga om nyanländas etablering (prop. 2009/10:60, bet. 2009/10:AU7, rskr. 2009/10:208) innebär ett ökat behov av tolktjänster och av ett utökat tolkregister. Efter förslag i budgetpropositionen för 2011 fördes anslaget 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande upp med ett belopp som var 500 000 kr lägre än vad som tidigare beräknats för att finansiera en ökning av anslaget 1:1 Integrationsåtgärder. (prop. 2010/11:1 utg.omr. 13, bet. 2010/11:FiU1, rskr. 2010/11:64) Av tekniska skäl tillfördes inte anslaget 1:1 Integrationsåtgärder beloppet i budgetpropositionen för 2011. Dessa medel bör nu tillföras anslaget.

Motionen

I partimotion Fi14 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 1 avvisas regeringens förslag om ytterligare medel under anslaget. Motionärerna påminner om att Sverigedemokraterna i partimotionen om budgeten för 2011 föreslog att hela anslaget skulle avskaffas. De motsätter sig det mångkulturella samhällsexperimentet och avser att i kommande budgetförslag antingen slopa hela anslaget eller kraftigt skära ned det.

Arbetsmarknadsutskottets yttrande

Arbetsmarknadsutskottet tillstyrker i sitt yttrande (AU5y) regeringens förslag om att öka anslaget med 500 000 kr och avstyrker motion Fi14 (SD) yrkande 1.

Arbetsmarknadsutskottet hänvisar till att det vid budgetbehandlingen för 2011 ställde sig bakom regeringens förslag till medelsfördelning på anslagen inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet. Utskottet noterar att den förändring som nu föreslås aviserades redan i budgetpropositionen för 2011 och har karaktären av en teknisk justering.

Utskottet framhåller att det inte delar den bakomliggande negativa syn på invandrare och deras bidrag till det svenska samhället som motiverar förslagen i motionen. Enligt vad som sägs i motionen har Sverigedemokraterna för avsikt att i höstens budgetberedning lägga fram förslag om kraftiskt minskade resurser till integrationsarbetet. Arbetsmarknadsutskottet anser att ett sådant förslag skulle förhindra snarare än underlätta att de utmaningar som finns inom integrationsområdet övervinns.

Företrädaren för Sverigedemokraterna anför i en avvikande mening att finansutskottet bör avvisa förslaget om en anslagsökning och tillstyrka motionen. Han hänvisar till att man i Sverigedemokraternas budgetmotion för 2011 förslog att hela anslaget skulle avskaffas.

Företrädaren för Vänsterpartiet anför i ett särskilt yttrande att eftersom partiet inte står bakom regeringens budget, utan lämnar ett eget helhetsförslag, föreslår partiet inte heller några förändringar med anledning av vårändringsbudgeten.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet konstaterar, i likhet med arbetsmarknadsutskottet, att den förändring som nu föreslås aviserades redan i budgetpropositionen för 2011 och har karaktären av en teknisk justering. Utskottet har därmed inget att invända mot förslaget till anslagsförändring. Motion Fi14 (SD) yrkande 1 avstyrks i denna del.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Bemyndigande för anslaget 2:53 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för anslaget 2:53 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 150 miljoner kronor 2012–2014. Därmed bifaller riksdagen punkt 5 i propositionen och avslår motion Fi14 (SD) yrkande 2.

Jämför reservation 1 (SD).

Propositionen

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 479 520 000 kr. Vidare har regeringen ett bemyndigande att besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 000 000 kr 2012.

Regeringen föreslår att den bemyndigas att under 2011 för anslaget 2:53 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 153 000 000 kr under 2012–2014.

Med anledning av propositionen Konkurrera med kvalitet – studieavgifter för utländska studenter (prop. 2009/10:65, bet. 2009/10:UbU15, rskr. 2009/10:230) har studieavgifter införts för s.k. tredjelandsstudenter1 [ Det vill säga studenter som inte är medborgare i EES-länder eller Schweiz.]. För att stödja rekryteringen av tredjelandsstudenter, och på så vis värna den fortsatta internationaliseringen av den högre utbildningen, har regeringen infört två stipendieprogram för studieavgiftsskyldiga studenter. Regeringen har i och med beslut om förordningen (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter infört bestämmelser om stipendieprogram. För att underlätta rekryteringen av utländska studenter är det väsentligt att universitet och högskolor kan bevilja stipendier som omfattar upp till tre läsår för att på så sätt möjliggöra studier som omfattar flera läsår.

Motionen

I partimotion Fi14 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 2 begär motionärerna att riksdagen avslår regeringens begäran om att bemyndigas att under 2011 besluta om att tillföra 150 miljoner kronor till två stipendieprogram för att stimulera värvningen av s.k. tredjelandsstudenter.

Utbildningsutskottets yttrande

Utbildningsutskottet tillstyrker i sitt yttrande (UbU3y) regeringens begärda bemyndigande och avstyrker motion Fi14 (SD) yrkande 2.

Utbildningsutskottet hänvisar till att utskottet i samband med införandet av studieavgifter för tredjelandstudenter bl.a. har uttalat att det är nödvändigt med nya stipendiesystem för att motverka en minskning av antalet tredjelandsstudenter och för att stärka Sveriges möjligheter att attrahera studenter inom den högre utbildningen och forskare utanför EES-länderna och Schweiz (bet. 2009/10:UbU15 s. 17). Utbildningsutskottet vidhåller denna uppfattning. I propositionen Konkurrera med kvalitet – studieavgifter för utländska studenter framhöll regeringen att avsikten med stipendier för tredjelandstudenter är att dels generellt upprätthålla en hög nivå på antalet inresande tredjelandsstudenter, dels möjliggöra för studenter från utvecklingsländer att studera vid svenska lärosäten. Dessutom skapar stipendierna en möjlighet för universitet och högskolor att bli mer strategiska i sin rekrytering av tredjelandsstudenter (prop. 2009/10:65 s. 7).

Företrädaren för Sverigedemokraterna motsätter sig i en avvikande mening regeringens förslag och tillstyrker motionen. Han anser att förslaget ger uttryck för en oansvarig politik. De aktuella medlen bör i stället satsas på högre lärartäthet inom den högre utbildningen och på att säkerställa kvaliteten inom högskole- och universitetsutbildningen.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet delar utbildningsutskottets uppfattning att det är nödvändigt med nya stipendiesystem för att stärka Sveriges möjligheter att attrahera studenter inom den högre utbildningen och forskare utanför EES-länderna och Schweiz. Finansutskottet tillstyrker därmed det begärda bemyndigandet (punkt 5) och avstyrker motion Fi14 (SD) yrkande 2.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:10 Filmstöd

Propositionen

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 287 324 000 kr Regeringen förslår att anslaget ökas med 15 000 000 kr.

I budgetpropositionen för 2011 beräknade regeringen att 15 000 000 kr årligen skulle avsättas 2012–2015 för en satsning på digitalisering av biografer (prop. 2010/11:1 utg.omr. 17 avsnitt 13.5.1). Utvecklingen inom området har dock skett i snabbare takt än väntat. Tillgången till analoga filmkopior har därför minskat, vilket främst påverkar små biografer på mindre orter. För att förhindra att dessa biografer tvingas lägga ned sin verksamhet under 2011 föreslår regeringen att satsningen tidigareläggs och genomförs 2011–2014.

Motionen

I partimotion Fi14 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 1 föreslås att anslaget tillförs ytterligare 5 miljoner kronor utöver regeringens förslag. Motionärerna framhåller att de små landsortsbiograferna är en viktig del av både kulturarvet och det samtida kulturlivet. Många av dem hotas nu av nedläggning på grund av de höga omställningskostnader som digitaliseringen av biografvärlden medför. Det är därför välkommet att regeringen efter hårda påtryckningar väljer att tidigarelägga stödet men det räcker inte; det behövs ytterligare resurser.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet delar regeringens bedömning att utvecklingen inom området gått snabbare än väntat och att det därför finns skäl att tidigarelägga den föreslagna satsningen på digitalisering av biografer. Utskottet tillstyrker den föreslagna anslagsökningen och avstyrker motion Fi14 (SD) yrkande 1 i denna del.

14:2 Bidrag till tolkutbildning och teckenspråklärarutbildning och 14:3 Bidrag till kontakttolkutbildning

Propositionen

I statens budget för innevarande år finns på anslaget 14:3 Bidrag till kontakttolkutbildning uppfört ett ramanslag på 15 782 000 kr.

Till följd av en brist på kontakttolkar bedömer regeringen att det finns ett behov av att snabbt utbilda fler sådana tolkar, varför ytterligare medel behöver tillföras anslaget. Regeringen föreslår därför att anslaget 14:3 Bidrag till kontakttolkutbildning ökas med 1 000 000 kr. Finansiering föreslås ske genom att anslaget 14:2 Bidrag till tolkutbildning och teckenspråklärarutbildning minskas med motsvarande belopp. Den aktuella utgiftsprognosen för detta anslag visar att anvisade medel inte kommer att förbrukas fullt ut, varför minskningen endast bedöms få begränsad effekt på den verksamhet som finansieras från anslaget.

Motionen

I partimotion Fi14 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 1 avvisas regeringens förslag om att flytta medel från anslaget 14:2 Bidrag till tolkutbildning och teckenspråklärarutbildning till anslaget 14:3 Bidrag till kontakttolkutbildning. Motionärerna anför att med Sverigedemokraternas invandringspolitik så minskar behovet av kontakttolkar. De anser vidare att det finns indikatorer på att det inom vissa språk finns ett överskott av kontakttolkar och anser att en omfördelning huvudsakligen bör ske inom anslaget 14:3. Vad gäller teckentolkar är det framtida behovet snarare ökande. Det överskott som regeringen hänvisar till bör därför användas till att locka fler till utbildningen för att möta kommande behov.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet har inget att invända mot att medel flyttas över från anslaget 14:2 Bidrag till tolkutbildning och teckenspråklärarutbildning till anslaget 14:3 Bidrag till kontakttolkutbildning för att skapa möjlighet att utbilda fler kontakttolkar och därigenom motverka tolkbristen. Utskottet noterar att minskningen bedöms få begränsad effekt på den verksamhet som finansieras under anslaget 14:2. Motion Fi14 (SD) yrkande 1 avstyrks i denna del.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Flygtrafik mellan Östersund och Umeå

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår regeringens förslag om att statens åtagande att upprätthålla flygtrafik mellan Östersund och Umeå ska upphöra. Ett avtal har nyligen slutits mellan Trafikverket och Svenska Direktflyg AB om flygtrafik på den aktuella sträckan för de kommande fyra åren. Därmed avslår riksdagen punkt 13 i propositionen och motion Fi15 (S).

Propositionen

Regeringen föreslår att statens åtagande att upprätthålla flygtrafik mellan Östersund och Umeå upphör.

Riksdagen beslutade 1980 att Jämtlands län skulle ingå i norra sjukvårdsregionen, vars regionsjukhus är Norrlands universitetssjukhus i Umeå (prop. 1980/81:9, bet. 1980/81:SoU6, rskr. 1980/81:123). Socialutskottet anförde i sitt betänkande angående förslaget till förändring att en förutsättning för utökningen av Umeåregionen med Jämtlands län var att resmöjligheterna förbättrades för patienter från länet som skulle få regionsjukvård i Umeå. Riksdagen beslutade 1993 med anledning av propositionen Köp av interregional persontrafik på järnväg samt flygtrafik mellan Östersund och Umeå (prop. 1993/94:42, bet. 1993/94:TU8, rskr. 1993/94:114) att staten skulle trygga en grundläggande flygtrafik mellan Östersund och Umeå och tillskjuta medel för att möjliggöra en upphandling av flygtrafik.

Nyligen genomförda resenärsundersökningar visar att det är ytterst få patienter som reser med flyg på den aktuella sträckan (Rikstrafiken 2009/221). Regeringen anser därför att det inte längre är motiverat att det ska finnas ett särskilt utpekat ansvar för staten att upphandla flyglinjen Östersund – Umeå. Det bör följaktligen vara en uppgift för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att på bästa sätt använda anslaget 1:7 Trafikavtal för att minska bristerna i den interregionala kollektivtrafiken. Regeringen anser mot denna bakgrund att statens uttalade åtagande att upprätthålla flygtrafik mellan Östersund och Umeå bör upphöra.

Motionen

I kommittémotion Fi15 av Isak From m.fl. (S) begärs ett tillkännagivande till regeringen om behovet av fortsatt statlig upphandling av flygtrafiken mellan Östersund och Umeå. Motionärerna reagerar mot att regeringen vill bryta upp en kommunikationslinje i norra Sverige som överbryggar långa avstånd och möjliggör regional samverkan och kompetensutbyte inom bl.a. sjukvården. Detta skulle få utomordentligt allvarliga konsekvenser för norrlänningarnas möjligheter att utnyttja sin regionsjukvård, antingen när de själva reser eller när de får tillgång till specialiserad kompetens genom att sjukvårdspersonalen reser. Motionärerna anför att Rikstrafikens tillgänglighetsanalys visar på ett tydligt behov av en flygförbindelse från Östersund för att klara uppsatta kriterier för möjligheten att ta sig till region- och universitetssjukhuset i Umeå. Motionärerna framhåller vidare att undersökningen som ligger till grund för beslutet är mycket begränsad och inte ger förutsättningar för att bedöma behovet av trafik.

Trafikutskottets yttrande

Trafikutskottet tillstyrker i sitt yttrande (TU5y) att riksdagen ska godkänna regeringens förslag om att statens åtagande att upprätthålla flygtrafik mellan Östersund och Umeå ska upphöra att gälla och avstyrker motion Fi15 (S).

Trafikutskottet anser att det är angeläget att statens medel för upphandling av transportpolitiskt motiverad interregional kollektiv persontrafik används på effektivt sätt. Det innebär att medelsanvändningen ska medverka till uppbyggandet av ett samverkande långväga kollektivt persontrafiksystem av buss-, båt-, flyg- och tågtransporter där målet är att skapa ett tillgängligt transportsystem med hög kvalitet, säker trafik och god miljö samt bidra till en positiv regional utveckling.

För att främja en effektiv medelsanvändning är det viktigt att fortlöpande hänsyn tas till förändringar på transportmarknaden och utvecklingen i samhället med förändrade resmönster. Det är därför angeläget att trafiken upphandlas i former som möjliggör att olika trafikuppgifter kan vägas mot varandra utan att trafiken på någon sträcka intar en särställning. Trafikutskottet har därför inga invändningar mot att statens åtagande sedan drygt 30 år tillbaka att upprätthålla flygtrafik på just en enda sträcka i landet, nämligen mellan Östersund och Umeå, upphör att gälla.

I sammanhanget klargör trafikutskottet att detta ställningstagande inte rör frågan om trafikens fortsatta utformning. Frågan om ett eventuellt fortsatt stöd för trafiken ska bedömas av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer i likhet med den övriga trafik som upphandlas.

Företrädare för Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet anför i en avvikande mening att finansutskottet bör föreslå riksdagen att inte godkänna regeringens förslag om att statens åtagande att upprätthålla flygtrafiken mellan Östersund och Umeå ska upphöra att gälla. De anser att motion Fi15 (S) bör tillstyrkas.

Kompletterande information

Jämtlands läns landsting har i en skrivelse till finansutskottet, trafikutskottet och Näringsdepartementet framhållit att det är ytterst angeläget att statens åtagande att upprätthålla flygtrafik mellan Östersund och Umeå fortsätter i enlighet med riksdagens beslut 1980. Om förslaget genomförs får det utomordentligt allvarliga konsekvenser för norrlänningarnas möjligheter att nyttja sin regionsjukvård.

Den 10 juni 2011 meddelade Trafikverket att upphandlingen av flygtrafik till Norrland och Värmland för de kommande fyra åren har avslutats. För linjen Östersund–Umeå har avtal slutits med Svenska Direktflyg AB.

Finansutskottets ställningstagande

Eftersom staten upphandlat flygtrafik för sträckan Östersund–Umeå för de kommande fyra åren har saken kommit i ett nytt läge. Det blir inte aktuellt att göra en ny upphandling av flygtrafiken förrän det nuvarande avtalet ska ersättas med ett nytt om ungefär fyra år.

Finansutskottet avstyrker därmed punkt 13 i propositionen och motion Fi15 (S).

Utgiftsområde 24 Näringslivsutveckling m.m.

1:5 Näringslivsutveckling m.m.

Propositionen

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 641 009 000 kr. I propositionen föreslås att anslaget minskas med 1 500 000 kr för att finansiera Bolagsverkets kostnader i samband med likvidation av företag. Beloppet överförs därmed till anslaget 1:12 Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer. Förslaget innebär något minskade möjligheter att genomföra näringslivsfrämjande åtgärder 2011, anför regeringen.

Motionen

I partimotion Fi14 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 1 avvisas regeringens förslag om att flytta medel från anslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m. till anslaget 1:12 Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer. Motionärerna ser ett stort behov av innovationsinsatser och främjande av näringslivet. Företagsutvecklingen är motorn för svensk industri, framhåller de.

Finansutskottets ställningstagande

Regeringen gör i propositionen bedömningen att Bolagsverkets utbetalningar för ersättning till likvidatorer blir högre än vad regeringen tidigare har beräknat. Främst beror det på att den kraftiga konjunkturnedgången 2009 fortfarande påverkar antalet beslut om likvidationer.

Finansutskottet har inget att invända mot den föreslagna minskningen av anslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m. Utskottet gör bedömningen att detta inte i någon större omfattning påverkar möjligheterna att genomföra näringslivsfrämjande åtgärder.

Finansutskottet tillstyrker därmed regeringens förslag till anslagsförändring och avstyrker motion Fi14 (SD) yrkande 1 i denna del.

2:3 Exportfrämjande verksamhet

Propositionen

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 193 889 000 kr. I propositionen föreslås att anslaget minskas med 2 700 000 kr för att delvis finansiera kostnader under anslaget 2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer.

I propositionen anförs att avgifter till internationella handelsorganisationer bör ökas med 4 050 000 kr. Kostnaderna påverkas av medlemsavgifterna och valutakursernas utveckling. Avgiften till World Trade Organization, som är den största avgiften, bestäms med utgångspunkt i handelsflödena och betalas i schweizerfranc. För att uppfylla Sveriges åtaganden gentemot berörda organisationer behöver 4 050 000 kr tillföras, varav 2 700 000 kr är direkt hänförliga till valutakursutvecklingen.

Motionen

I partimotion Fi14 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 1 avvisas regeringens förslag om att överföra medel från anslaget 2:3 Exportfrämjande verksamhet till anslaget 2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer. Motionärerna konstaterar att ett minskat anslag skulle leda till att tillgängliga medel för exportfrämjande verksamhet minskar. Motionärerna anser att denna verksamhet ska ha hög prioritet och motsätter sig därmed minskningen.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet noterar att den föreslagna anslagsminskningen får till konsekvens att de tillgängliga medlen för exportfrämjande verksamhet minskar något. Samtidigt noteras att anslagsminskningen görs för att finansiera kostnader som kan hänföras till valutakursutvecklingen.

Utskottet har inget att invända mot förslaget till anslagsförändring och avstyrker därmed motion Fi14 (SD) yrkande 1 i denna del.

Finansutskottets sammanställning av anslag och utgiftsområden i ändringsbudgeten

Ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen godkänner förslaget i propositionen till ändrade ramar för utgiftsområden. Riksdagen anvisar vidare ändrade anslag i enlighet med regeringens förslag. Därmed bifaller riksdagen punkt 14 i propositionen och avstyrker aktuella motioner.

Jämför reservationerna 2 (MP) och 3 (SD) samt särskilda yttrandena 1 (S) och 2 (V).

Propositionen och motionerna

Regeringens förslag till ändrade anslag har redovisats i de föregående delarna av betänkandet. Motionernas alternativa förslag om ändringar i ändringsbudgeten har redovisats i anslutning till de olika förslagen ovan. En sammanställning av regeringens och motionärernas förslag till ändrade ramar för utgiftsområdena och för anslagen presenteras i bilaga 3 i detta betänkande.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet kan konstatera att regeringens förslag innebär att anvisade medel ökar med 329 585 000 kr netto. De föreslagna ökningarna av anslagen uppgår till 1 015 750 000 kr och de föreslagna minskningarna till 686 165 000 kr. Av 2011 års ekonomiska vårproposition framgår att budgeteringsmarginalen för 2011 beräknas uppgå till 65,8 miljarder kronor efter det att förslagen i ändringsbudgeten beaktats (prop. 2010/11:100 s. 152).

I betänkandet om tilläggsbudgeten våren 2010 (bet. 2009/10:FiU21 s. 32) konstaterade utskottet att det är viktigt att processen kring tilläggsbudgeten är lika stram som processen kring budgetpropositionen. Utskottet vidhåller denna uppfattning, och de krav som ställs på finansiering bör därmed vara lika höga. Utgiftstaket och det finansiella sparandet utgör de yttre restriktionerna för utgiftsökningarna.

Finansutskottet har i det föregående tagit ställning till de föreslagna anslagsförändringarna. Utskottet tillstyrker således att riksdagen godkänner regeringens förslag till ändrade ramar för utgiftsområdena samt anvisar ändrade och nya anslag i enlighet med propositionens förslag. Därmed tillstyrker utskottet punkt 14 i propositionen och avstyrker motionerna Fi13 (MP) och Fi14 (SD) yrkande 1.

Finansutskottets förslag till beslut framgår av punkt 14 i utskottets förslag till riksdagsbeslut och av specifikationen i bilaga 2 över ändrade ramar för utgiftsområdena samt ändrade anslag.

Reservationer

Utskottets förslag till riksdagsbeslut och ställningstaganden har föranlett följande reservationer. I rubriken anges vilken punkt i utskottets förslag till riksdagsbeslut som behandlas i avsnittet.

1.

Bemyndigande för anslaget 2:53 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m., punkt 5 (SD)

 

av Johnny Skalin (SD).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 5 borde ha följande lydelse:

Riksdagen avslår regeringens begärda bemyndigande om att under 2011 för det under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning uppförda anslaget 2:53 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 153 000 000 kr 2012–2014. Därmed bifaller riksdagen motion

2010/11:Fi14 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 2 och

avslår proposition 2010/11:99 punkt 5.

Ställningstagande

Regeringen vill avsätta 150 miljoner kronor till två stipendieprogram för att stimulera s.k. tredjelandsstudenter att söka sig till Sverige för studier. Detta samtidigt som det kommer flera larm om att lärartätheten är för låg på högskolorna och kvaliteten i utbildningen riskerar att urholkas. Sverigedemokraterna anser att detta är en oansvarig politik. Regeringen borde i stället satsa dessa pengar på högre lärartäthet och säkerställa kvaliteten i den högre utbildningen.

Riksdagen bör därför avslå regeringens begäran om bemyndigande (punkt 5). Därmed bifaller riksdagen motion Fi14 (SD) yrkande 2.

2.

Ändrade ramar för utgiftsområden samt nya och ändrade anslag, punkt 14 (MP)

 

av Jonas Eriksson (MP).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 14 borde ha följande lydelse:

Riksdagen godkänner de ändrade ramarna för utgiftsområden samt anvisar ändrade och nya anslag i enlighet med vad som anförs i spalten "Fi13 (MP)" samt i övrigt enligt "Propositionens nivå" i bilaga 8 i betänkandet. Därmed bifaller riksdagen motion

2010/11:Fi13 av Peter Eriksson m.fl. (MP),

bifaller delvis proposition 2010/11:99 punkt 14 och avslår motion

2010/11:Fi14 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 1.

Ställningstagande

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Regeringen har under hela sin regeringsperiod använt biståndsmedel för att bekosta flyktingmottagande med hänvisning till Dacreglerna. Hela 7 % av biståndsbudgeten går till att finansiera flyktingmottagandet. Miljöpartiet anser att biståndet i första hand ska användas till fattigdomsbekämpning utanför Sveriges gränser. Avräkningen från biståndsanslaget måste minska och Sverige bör aktivt arbeta för att Dacs regelverk ska skärpas och bli tydligare vad gäller avräkningar.

Jag anser att det är rätt att utöka anslaget 1:2 Ersättningar och bostadskostnader om behovet finns, men motsätter mig att medlen tas från anslaget 1:1 Biståndsverksamhet. Däremot har jag inget att invända mot att 15,4 miljoner kronor överförs till anslaget 1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete (Sida) för att finansiera Sveriges anslutning till NORSAD-fonden.

Riksdagen bör därmed minska anslaget 1:1 Biståndsverksamhet med 15,4 miljoner kronor.

Ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade anslag

Jag har i denna reservation ställt mig bakom Miljöpartiets förslag till ändring av ett anslag i regeringens förslag till ändringsbudget. Riksdagen bör således godkänna ändrade ramar för utgiftsområden och anvisa ändrade anslag i enlighet med vad som anförs i spalten ”Fi13 (MP)” samt i övrigt i spalten ”Propositionens nivå” i sammanställningen i bilaga 8 i detta betänkande.

Med hänvisning till det ovan anförda tillstyrker jag motion Fi13 (MP).

3.

Ändrade ramar för utgiftsområden samt nya och ändrade anslag, punkt 14 (SD)

 

av Johnny Skalin (SD).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 14 borde ha följande lydelse:

Riksdagen godkänner de ändrade ramarna för utgiftsområden samt anvisar ändrade och nya anslag i enlighet med vad som anförs i spalten "Fi14 (SD)" samt i övrigt enligt "Propositionens nivå" i bilaga 8 i betänkandet. Därmed bifaller riksdagen motion

2010/11:Fi14 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 1,

bifaller delvis proposition 2010/11:99 punkt 14 och avslår motion

2010/11:Fi13 av Peter Eriksson m.fl. (MP).

Ställningstagande

Utgiftsområde 8 Migration

I budgetmotionen för 2011 föreslog Sverigedemokraterna en minskning med drygt 2 miljarder kronor av utgiftsområde 8. Nu föreslår regeringen en ökning av anslaget 1:2 Ersättningar och bostadskostnader med 875 miljoner kronor för asylinvandringen. Jag motsätter mig att ytterligare medel avsätts till asylmottagningen. Om Migrationsverkets prognoser över den ökade tillströmningen av ensamkommande barn stämmer bör regeringen återkomma med förslag till en effektivisering av verksamheten inom ramen för anslaget.

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

I budgetmotionen för 2011 föreslog Sverigedemokraterna att hela anslaget 1:1 Integrationsåtgärder skulle avskaffas. Detta skulle bespara skattebetalarna nästan 128 miljoner kronor. Därför avvisar jag den av regeringen föreslagna ökningen på 500 000 kr.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Små landsortsbiografer utgör en viktig, men ofta bortglömd del av både kulturarvet och det samtida kulturlivet. Många av dessa hotas av nedläggning på grund av de höga omställningskostnader som digitaliseringen av biografvärlden medför. Det är därför välkommet att regeringen nu efter hårda påtryckningar väljer att tidigarelägga stödet till dessa biografer. Sverigedemokraterna anser att anslaget 10:1 Filmstöd borde höjas med ytterligare 5 miljoner kronor.

Jag motsätter mig regeringens förslag att överföra 1 miljon kronor från anslaget 14:2 Bidrag till tolkutbildning och teckenspråkslärarutbildning till anslaget 14:3 Bidrag till kontakttolkutbildning. En ansvarsfull invandringspolitik, som vi verkar för, kommer att resultera i ett minskat behov av kontakttolkar. Dessutom indikerar siffror att det inom vissa språk finns ett överskott av kontakttolkar. Därför bör en omfördelning ske inom ramen för anslaget 14:3. Vad gäller teckentolkar är det framtida behovet snarare ökande, bl.a. då fler tolkbehövande söker sig till yrken som kräver akademisk utbildning. Jag anser därför att det överskott som regeringen hänvisar till bör användas till att locka fler till tolkutbildningen för att möta kommande behov.

 

 

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Jag motsätter mig regeringens förslag att minska anslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m. med 1,5 miljoner kronor då det innebär minskade möjligheter att genomföra näringslivsfrämjande åtgärder 2011.

Jag avvisar också förslaget att minska anslaget 2:3 Exportfrämjande verksamhet då konsekvensen blir att de tillgängliga medlen för exportfrämjande verksamhet minskar.

Ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade anslag

Jag har i denna reservation ställt mig bakom Sverigedemokraternas förslag till ändringar av ett antal anslag i regeringens förslag till ändringsbudget. Riksdagen bör således godkänna ändrade ramar för utgiftsområden och anvisa ändrade anslag i enlighet med vad som anförs i spalten ”Fi14 (SD)” samt i övrigt i spalten ”Propositionens nivå” i sammanställningen i bilaga 8 i detta betänkande.

Med hänvisning till det ovan anförda tillstyrker jag motion Fi14 (SD) yrkande 1.

Särskilda yttranden

1.

Ändrade ramar för utgiftsområden samt nya och ändrade anslag, punkt 14 (S)

 

Tommy Waidelich (S), Pia Nilsson (S), Jörgen Hellman (S), Meeri Wasberg (S), Bo Bernhardsson (S) och Marie Nordén (S) anför:

Socialdemokraterna står inte bakom regeringens budgetförslag och har därmed inte lagt någon motion om vårändringsbudgeten. I vår motion med anledning av vårpropositionen presenterar vi emellertid förslag till alternativ budget som vi skulle ha föreslagit riksdagen att anta om vi hade befunnit oss i regeringsställning. Vi hänvisar till denna motion.

2.

Ändrade ramar för utgiftsområden samt nya och ändrade anslag, punkt 14 (V)

 

Ulla Andersson (V) anför:

Vänsterpartiet ser regeringens förslag till vårändringsbudget som regeringens sätt att korrigera sitt eget budgetförslag för innevarande år. Eftersom Vänsterpartiet inte står bakom regeringens budget, utan lämnar ett eget helhetsförslag, föreslår vi inte heller några förändringar med anledning av vårändringsbudgeten. Vänsterpartiet presenterar i sitt vårbudgetförslag ett alternativt ramverk för den ekonomiska politiken, ett ramverk som garanterar ordning och reda i finanserna.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2010/11:99 Vårändringsbudget för 2011:

1.

Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2011 besluta att Statens fastighetsverk får ta upp lån i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 12 300 000 000 kronor för investeringar i fastigheter m.m. (avsnitt 2.2.2).

2.

Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (avsnitt 2.2.4).

3.

Riksdagen bemyndigar regeringen att medverka till att NORSAD-fonden ombildas till ett aktiebolag och att under 2011 besluta om ett kapitaltillskott om högst 50 000 000 kronor till Swedfund International AB för utbetalning till NORSAD (avsnitt 2.2.5).

4.

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för anslaget 1:6 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvården under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 3 000 000 000 kronor 2013–2015 (avsnitt 2.2.7).

5.

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för anslaget 2:53 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 153 000 000 kronor 2012–2014 (avsnitt 2.2.10).

6.

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 besluta om kapitaltillskott till European Spallation Source ESS AB om högst 200 000 000 kronor (avsnitt 2.2.10).

7.

Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslagen 3:4 Rymdforskning och 3:5 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (avsnitt 2.2.10).

8.

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för anslaget 1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 9 000 000 kronor 2012–2014 (avsnitt 2.2.11).

9.

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för anslaget 1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 549 000 000 kronor 2012–2021 (avsnitt 2.2.13).

10.

Riksdagen godkänner att anslaget 1:17 Havs- och vattenmiljömyndigheten under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård ändrar namn till 1:17 Havs- och vattenmyndigheten (avsnitt 2.2.13).

11.

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för anslaget 1:10 Energiteknik under utgiftsområde 21 Energi besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 135 000 000 kronor 2012 (avsnitt 2.2.14)

12.

Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2011 besluta om en låneram i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 7 600 000 000 kronor för vissa vägprojekt m.m. (avsnitt 2.2.15).

13.

Riksdagen godkänner att statens åtagande att upprätthålla flygtrafik mellan Östersund och Umeå upphör (avsnitt 2.2.15).

14.

Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade anslag enligt tabell 1.1.

Följdmotionerna

2010/11:Fi13 av Peter Eriksson m.fl. (MP):

Riksdagen beslutar om ändrade ramar för utgiftsområde 7 Internationellt bistånd samt anvisar ändrade och nya anslag enligt uppställning:

UO

Anslag

 

Regeringens förändring av

ram/anslag

Ny ram/ny anslagsnivå

MP:s förändring av ram/anslag, avvikelse från regeringen

7

1:1

Biståndsverksamhet

–665 865

27 435 553

650 465

Summa (tusental kronor)

 

 

650 465

 

 

 

 

2010/11:Fi14 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD):

1.

Riksdagen beslutar om ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade anslag enligt tabellen nedan.

Tusental kronor

Vårändringsbudget för 2011

Avvikelse från regeringen

UO

Anslag

 

 

8

 

Migration

–875 000

 

1:2

Ersättningar och bostadskostnader

–875 000

13

 

Integration och jämställdhet

–500

 

1:1

Integrationsåtgärder

–500

17

 

Kultur, medier, trossamfund och fritid

5 000

 

10:1

Filmstöd

5 000

 

14:2

Bidrag till tolkutbildning och teckenspråklärarutbildning

1 000

 

14:3

Bidrag till kontakttolkutbildning

–1 000

24

 

Näringsliv

4 200

 

1:5

Näringslivsutveckling m.m.

1 500

 

2:3

Exportfrämjande verksamhet

2 700

Summa avvikelse

–866 300

2.

Riksdagen avslår regeringens yrkande 5 om att bemyndiga regeringen att under 2011 besluta om att tillföra 150 miljoner kronor till två stipendieprogram för att stimulera värvningen av s.k. tredjelandsstudenter.

2010/11:Fi15 av Isak From m.fl. (S):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av fortsatt statlig upphandling av flygtrafiken mellan Östersund och Umeå.

Bilaga 2

Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag för 2011

Utskottets förslag överensstämmer med förslaget i propositionen.

Tusental kronor

Utgiftsområde/

anslag (ramanslag)

Belopp enligt

statsbudget 2011

Förändring av ram/ anslag

Ny ram/ny anslagsnivå

1

Rikets styrelse

11 632 8951 [ Beloppet avser beslutad ram enligt bet. 2010/11:FiU1. Anslagsnivån enligt bet. 2010/11:FiU10 summerar dock till 11 332 895 tkr.]

45 500

11 678 395

6:1

Allmänna val och demokrati

30 090

44 500

74 590

6:6

Stöd till politiska partier

170 200

1 000

171 200

2

Samhällsekonomi och finansförvaltning

12 998 129

2 000

13 000 129

1:17

Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse

25 000

2 000

27 000

5

Internationell samverkan

2 001 841

0

2 001 841

1:2

Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

137 844

-850

136 994

1:5

Inspektionen för strategiska produkter

27 312

1 700

29 012

1:6

Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning

55 757

-850

54 907

7

Internationellt bistånd

30 512 985

-650 465

29 862 520

1:1

Biståndsverksamhet

28 101 418

-665 865

27 435 553

1:2

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

946 110

15 400

961 510

8

Migration

7 157 361

875 000

8 032 361

1:2

Ersättningar och bostadskostnader

3 026 387

875 000

3 901 387

13

Integration och jämställdhet

6 027 600

500

6 028 100

1:1

Integrationsåtgärder

127 905

500

128 405

15

Studiestöd

23 472 135

0

23 472 135

1:2

Studiemedel m.m.

14 011 979

5 400

14 017 379

1:3

Studiemedelsräntor m.m.

5 142 637

-5 400

5 137 237

17

Kultur, medier, trossamfund och fritid

12 194 817

15 000

12 209 817

10:1

Filmstöd

287 324

15 000

302 324

14:2

Bidrag till tolkutbildning och teckenspråklärarutbildning

37 555

-1 000

36 555

14:3

Bidrag till kontakttolkutbildning

15 782

1 000

16 782

18

Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

1 282 195

11 200

1 293 395

1:3

Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad

48 970

-6 000

42 970

2:4

Lantmäteriet

489 135

17 200

506 335

20

Allmän miljö- och naturvård

5 128 861

15 500

5 144 361

1:7

Internationellt miljösamarbete

141 031

15 500

156 531

21

Energi

2 870 194

14 000

2 884 194

1:9

Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader

90 217

14 000

104 217

23

Areella näringar, landsbygd och livsmedel

17 866 635

0

17 866 635

1:26

Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.

2 616

1 500

4 116

1:27 

Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m.

1 029

500

1 529

1:28

Främjande av rennäringen m.m.

117 915

-2 000

115 915

24

Näringsliv

5 473 580

1 350

5 474 930

1:5

Näringslivsutveckling m.m.

641 009

-1 500

639 509

1:12

Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer

7 952

1 500

9 452

2:3

Exportfrämjande verksamhet

193 889

-2 700

191 189

2:5

Avgifter till internationella handelsorganisationer

15 417

4 050

19 467

Summa anslagsförändring på ändringsbudget

329 585

Bilaga 3

Socialförsäkringsutskottets betänkande

2010/11:SfU5

Vårändringsbudget för 2011

Till finansutskottet

Finansutskottet har beslutat bereda socialförsäkringsutskottet tillfälle att yttra sig över de delar i 2011 års vårändringsproposition (prop. 2010/11:99) med eventuella motioner som berör socialförsäkringsutskottets beredningsområde.

Socialförsäkringsutskottet yttrar sig över regeringens förslag i yrkande 14 som rör utgiftsområde 8 Migration och över motion Fi14 i motsvarande del. Inom utgiftsområde 10 yttrar sig utskottet över regeringens förslag till bemyndigande för regeringen att under 2011 ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag (yrkande 4).

Utskottets överväganden

Utgiftsområde 8 Migration

Propositionen

Sedan regeringen lämnade budgetpropositionen för 2011 har utgifterna för ensamkommande barns boende ökat och prognosen över antalet inskrivna personer i Migrationsverkets mottagande skrivits upp som en följd av ett ökat antal asylsökande. De medel som anvisats är därför enligt propositionen otillräckliga. Regeringen föreslår därför att anslaget 1:2 Ersättningar och bostadskostnader ökas med 875 miljoner kronor och att ramen för utgiftsområde 8 Migration därmed ökas med motsvarande belopp.

Motionen

I motion Fi14 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkas avslag på förslaget för utgiftsområde 8. I motionen anförs det att om Migrationsverkets prognoser stämmer bör regeringen återkomma med förslag till effektivisering av verksamheten.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag till vårändringsbudget för utgiftsområde 8. Därmed avstyrks motion Fi14.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Propositionen

Anslaget 1:6 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvården används för åtgärder för att stimulera landstingen till att ge sjukskrivningsfrågorna högre prioritet i hälso- och sjukvården och utveckla sjukskrivningsprocessen. Regeringen avser att under 2011 ingå en förnyad överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting. Syftet med överenskommelsen är att stimulera landstingen att genomföra insatser för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess, där ersättning utgår till landstingen i förhållande till hur sjukfrånvaron i landstinget minskat och till hur villkoren i överenskommelsen uppfyllts.

I propositionen föreslås det mot denna bakgrund att regeringen bemyndigas att under 2011 för anslaget 1:6 ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 3 miljarder kronor 2013–2015.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker förslaget.

Stockholm den 17 maj 2011

På socialförsäkringsutskottets vägnar

Gunnar Axén

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Gunnar Axén (M), Tomas Eneroth (S), Fredrik Lundh Sammeli (S), Lars-Arne Staxäng (M), Eva-Lena Jansson (S), Kurt Kvarnström (S), Ulf Nilsson (FP), Shadiye Heydari (S), Solveig Zander (C), Jasenko Omanovic (S), Saila Quicklund (M), Gunvor G Ericson (MP), Emma Henriksson (KD), Erik Almqvist (SD), Wiwi-Anne Johansson (V), Gunilla Nordgren (M) och Eva Lohman (M).

Avvikande mening

Avvikande mening (SD)

Erik Almqvist (SD) anför:

I budgetmotionen för 2011 föreslog Sverigedemokraterna en minskning med drygt 2 miljarder kronor för utgiftsområde 8. Nu föreslår regeringen en ökning med 875 miljoner kronor på grund av den massiva asylinvandringen, inte minst då boendekostnaderna för påstått ensamkommande barn ökat kraftigt. Om Migrationsverkets prognoser över den ökade tillströmningen av ensamkommande barn stämmer bör regeringen återkomma med förslag till en effektivisering av den verksamhet som kan härledas till anslaget. Jag avstyrker regeringens förslag om en ökning av anslaget 1:2 Ersättningar och bostadskostnader och tillstyrker därmed motion Fi14.

Särskilda yttranden

1.

Särskilt yttrande (MP)

 

Gunvor G Ericson (MP) anför:

Miljöpartiet de gröna anser att det är rätt att utöka anslaget 1:2 Ersättningar och bostadskostnader om behovet finns. Av motion Fi13 framgår dock vårt förslag till annan lösning av finansieringen.

2.

Särskilt yttrande (V)

 

Wiwi-Anne Johansson (V) anför:

Vänsterpartiet ser regeringens förslag till vårändringsbudget som regeringens sätt att korrigera sitt eget budgetförslag för innevarande år. Eftersom Vänsterpartiet inte står bakom regeringens budget, utan lämnar ett eget helhetsförslag, föreslår vi inte heller förändringar angående vårändringsbudgeten.

Bilaga 4

Utbildningsutskottets betänkande

2010/11:UbU3

Vårändringsbudget för 2011

Till finansutskottet

Finansutskottet beslutade den 26 april 2011 att ge utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över propositionen Vårändringsbudget för 2011 (prop. 2010/11:99) med eventuella motioner i de delar som berör utskottets beredningsområde.

Utbildningsutskottet begränsar sitt yttrande till att avse förslaget om att tillföra anslaget 2:53 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 150 miljoner kronor med anledning av att regeringen infört två stipendieprogram för studieavgiftsskyldiga s.k. tredjelandsstudenter och motion 2010/11:Fi14 yrkande 2 (SD).

Utskottets överväganden

Stipendieprogram för studieavgiftsskyldiga tredjelandsstudenter

Propositionen

I propositionen Vårändringsbudget för 2011 (prop. 2010/11:99) föreslår regeringen under förslagspunkt 5 följande. Regeringen bemyndigas att under 2011 för anslaget 2:53 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 153 000 000 kr 2012–2014 (s. 9).

Regeringen anger som skäl för sitt förslag i propositionen följande. Med anledning av propositionen Konkurrera med kvalitet – studieavgifter för utländska studenter (prop. 2009/10:65, bet. 2009/10:UbU15, rskr. 2009/10:230) har studieavgifter införts för s.k. tredjelandsstudenter. För att stödja rekryteringen av tredjelandsstudenter, och på så vis värna den fortsatta internationaliseringen av den högre utbildningen, har regeringen infört två stipendieprogram för studieavgiftsskyldiga studenter. Regeringen har i och med beslut om förordningen (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter infört bestämmelser om stipendieprogram. För att underlätta rekryteringen av utländska studenter är det väsentligt att universitet och högskolor kan bevilja stipendier som omfattar upp till tre läsår för att på så sätt möjliggöra för studier som omfattar flera läsår.

Bemyndiganderamen för anslaget 2:53 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. bör mot denna bakgrund enligt regeringens förslag i propositionen ökas med 150 000 000 kr. Bemyndigandet bör vidare utvidgas till att avse bidrag som medför behov av medel 2012–2014. Regeringen bör därför bemyndigas att under 2011 för anslaget 2:53 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 153 000 000 kr 2012–2014 (s. 20).

Motionen

Sverigedemokraterna föreslår i motion 2010/11:Fi14 yrkande 2 att regeringen inte ska bemyndigas att besluta om bidrag om 150 miljoner kronor till två stipendieprogram för att underlätta rekryteringen av tredjelandsstudenter. Medlen bör enligt motionärerna i stället satsas på högre lärartäthet inom den högre utbildningen och på att säkerställa kvaliteten inom högskole- och universitetsutbildning.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har tidigare i samband med införandet av studieavgifter för tredjelandstudenter, dvs. studenter som inte är medborgare i EES-länderna eller Schweiz, uttalat bl.a. följande. Det är nödvändigt med nya stipendiesystem för att motverka en minskning av antalet tredjelandsstudenter och för att stärka Sveriges möjligheter att attrahera studenter inom den högre utbildningen och forskare utanför EES-länderna och Schweiz (bet. 2009/10:UbU15 s. 17). Utskottet har ingen annan uppfattning i dag. Till detta kan läggas att i propositionen Konkurrera med kvalitet – studieavgifter för utländska studenter framhöll regeringen att avsikten med stipendier för tredjelandstudenter är att dels generellt upprätthålla en hög nivå på antalet inresande tredjelandsstudenter, dels möjliggöra för studenter från utvecklingsländer att studera vid svenska lärosäten. Dessutom skapar stipendierna en möjlighet för universitet och högskolor att bli mer strategiska i sin rekrytering av tredjelandsstudenter (prop. 2009/10:65 s. 7).

Utskottet anser mot bakgrund av vad som nu redovisats att den föreslagna anslagsnivån för åren 2012–2014 är väl avvägd. Med hänvisning till vad som nu anförts avstyrker utskottet motion 2010/11:Fi14 yrkande 2.

Stockholm den 12 maj 2011

På utbildningsutskottets vägnar

Margareta Pålsson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Margareta Pålsson (M), Mikael Damberg (S), Oskar Öholm (M), Louise Malmström (S), Betty Malmberg (M), Thomas Strand (S), Caroline Helmersson Olsson (S), Tina Acketoft (FP), Håkan Bergman (S), Gunilla Svantorp (S), Nina Lundström (FP), Jabar Amin (MP), Yvonne Andersson (KD), Richard Jomshof (SD), Michael Svensson (M) och Emil Källström (C).

Avvikande mening

Stipendieprogram för studieavgiftsskyldiga tredjelandsstudenter (SD)

Richard Jomshof (SD) anför:

Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten för 2011 att 150 miljoner kronor ska avsättas till två stipendieprogram för att stimulera värvningen av s.k. tredjelandsstudenter. Anslagen för dessa stipendier kommer att belasta anslaget 2:53 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Regeringens förslag läggs fram samtidigt som flera larm kommer om att lärartätheten är för låg på våra lärosäten för högre utbildning och att många högskole- och universitetsutbildningars kvalitet riskerar att urholkas. Regeringens förslag ger uttryck för en oansvarig politik. De aktuella medlen bör i stället satsas på högre lärartäthet inom den högre utbildningen och på att säkerställa kvaliteten inom högskole- och universitetsutbildningen.

Mot denna bakgrund tillstyrker jag motion 2010/11:Fi14 yrkande 2.

Bilaga 5

Trafikutskottets betänkande

2010/11:TU5

Vårändringsbudget för 2011

Till finansutskottet

Finansutskottet beslutade den 26 april 2011 att ge övriga berörda utskott tillfälle att yttra sig över Vårändringsbudget för 2011 (prop. 2010/11:99) med eventuella motioner i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

Trafikutskottet behandlar i detta yttrande propositionens förslag för utgiftsområde 22 Kommunikationer samt motion 2010/11:Fi15 av Isak From m.fl. (S).

Utskottets överväganden

Regeringens förslag

Väghållning

Riksdagen har tidigare i samband med budgetregleringen hösten 2010 bemyndigat regeringen att disponera en låneram i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 7 452 miljoner kronor för investeringar i vissa vägprojekt m.m. De projekt som låneramen omfattar är byggandet av Svinesundsförbindelsen på väg E6 och de sedan tidigare prioriterade vägprojekten E6 delen Rabbalshede–Hogdal, E20 delen Tollered–Alingsås och genom Alingsås, riksväg 40 delen Brämhult–Hester, riksväg 40 delen Haga–Ljungarum, riksväg 45 delen Angeredsbron–Älvängen, riksväg 44 delen Båberg–Väne Ryr samt riksväg 49 Skara–Varnhem. Vidare omfattar låneramen nya investeringar i vissa väg- och järnvägsprojekt vars kapitalkostnader helt eller delvis ska finansieras med inkomster från trängselskatt eller vägavgifter.

Regeringen anger i vårändringspropositionen att produktionstakten för vissa av de angivna projekten förändrats. Exempelvis behöver de betalstationer som ska ingå i trängselskattesystemet i Göteborg byggas tidigare. I propositionen föreslås mot denna bakgrund att låneramen ökas med 148 miljoner kronor och att regeringen därmed bör bemyndigas att för 2011 besluta om en låneram intill ett belopp av 7 600 miljoner kronor.

Statens åtagande om upprätthållande av flygtrafik Östersund–Umeå

Riksdagen beslutade 1980 att Jämtlands län skulle ingå i norra sjukvårdsregionen, vars regionsjukhus är Norrlands universitetssjukhus i Umeå (prop. 1980/81:9, bet. 1980/81:SoU6, rskr. 1980/81:123). Socialutskottet anförde i sitt betänkande om förslaget till förändring att en förutsättning för utökningen av Umeåregionen med Jämtlands län var att resmöjligheterna förbättrades för patienter från länet som skulle få regionsjukvård i Umeå. Riksdagen beslutade 1993 med anledning av propositionen Köp av interregional persontrafik på järnväg samt flygtrafik mellan Östersund och Umeå (prop. 1993/94:42, bet. 1993/94:TU8, rskr. 1993/94:114) att staten skulle trygga en grundläggande flygtrafik mellan Östersund och Umeå och tillskjuta medel för att möjliggöra en upphandling av flygtrafik.

Regeringen anför i vårpropositionen att nyligen genomförda resenärsundersökningar visar att det är ytterst få patienter som reser med den berörda flygtrafiken. Regeringen anser därför att det inte längre är motiverat att det ska finnas ett särskilt utpekat ansvar för staten att upphandla flyglinjen Östersund–Umeå. Det bör följaktligen vara en uppgift för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att på bästa sätt använda anslag 1:7 Trafikavtal för att minska bristerna i den interregionala kollektivtrafiken. Regeringen föreslår mot denna bakgrund att statens uttalade åtagande att upprätthålla flygtrafik mellan Östersund och Umeå upphör att gälla.

Motionen

I motion Fi15 av Isak From m.fl. (S) anges att om riksdagen skulle följa propositionens förslag uppstår utomordentligt allvarliga konsekvenser för norrlänningarnas möjligheter att nyttja sin regionsjukvård, antingen när det själva reser eller när de får tillgång till specialiserad kompetens genom att sjukvårdspersonalen reser. Dessutom kommer det att bli stora svårigheter att inför länsmedborgarna försvara och förklara lojaliteten mot Norrlands universitetssjukhus, speciellt inför dem som bor i länets södra delar, eftersom restiden och avståndet är så mycket kortare till Uppsala och Akademiska universitetssjukhuset. Förslaget skulle dessutom på ett uppseendeväckande sätt motverka andra mål som riksdagen har satt upp för hälso- och sjukvården till befolkningen. I motionen hänvisas vidare till att avståndet Östersund–Umeå är 40 mil, vilket innebär en restid på ca 5 timmar med bil och ca 6 timmar med buss. Motionärerna föreslår mot denna bakgrund att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om behovet av fortsatt statlig upphandling av flygtrafiken mellan Östersund och Umeå.

Trafikutskottets ställningstagande

Väghållning

Trafikutskottet anser det angeläget att produktionstakten hålls rationell för de projekt som enligt tidigare riksdagsbeslut förutsätts bli finansierade med lån. Utskottet har därmed ingen invändning mot regeringens förslag att den aktuella låneramen höjs med 148 miljoner kronor. Utskottet anser mot denna bakgrund att finansutskottet bör föreslå riksdagen att regeringen bemyndigas att för 2011 besluta om en låneram i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 7 600 000 000 kr för visa vägprojekt m.m.

Statens åtagande om upprätthållande av flygtrafik Östersund–Umeå

Enligt trafikutskottets mening är det angeläget att statens medel för upphandling av transportpolitiskt motiverad interregional kollektiv persontrafik används på effektivt sätt. Det innebär att medelsanvändningen ska medverka till uppbyggandet av ett samverkande långväga kollektivt persontrafiksystem av buss-, båt-, flyg- och tågtransporter där målet är att skapa ett tillgängligt transportsystem med hög kvalitet, säker trafik och god miljö samt bidra till en positiv regional utveckling.

För att främja en effektiv medelsanvändning är det viktigt att fortlöpande hänsyn tas till förändringar på transportmarknaden och utvecklingen i samhället med förändrade resmönster. Enligt utskottets mening är det därför angeläget att trafiken upphandlas i former som möjliggör att olika trafikuppgifter kan vägas mot varandra utan att trafiken på någon sträcka intar en särställning. Trafikutskottet har därmed inga invändningar mot att statens åtagande sedan drygt 30 år tillbaka att upprätthålla flygtrafik på just en enda sträcka i landet, nämligen mellan Östersund och Umeå, upphör att gälla.

I sammanhanget vill utskottet klargöra att detta ställningstagande inte rör frågan om trafikens fortsatta utformning. Frågan om eventuellt fortsatt stöd för trafiken ska sålunda bedömas av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer i likhet den övriga trafik som upphandlas.

Trafikutskottet förordar därför att finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om att statens åtagande att upprätthålla flygtrafik mellan Östersund och Umeå upphör att gälla. Av utskottets ställningstagande följer att finansutskottet bör avstyrka motion Fi15 av Isak From m.fl. (S).

Stockholm den 17 maj 2011

På trafikutskottets vägnar

Anders Ygeman

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Anders Ygeman (S), Jan-Evert Rådhström (M), Eliza Roszkowska Öberg (M), Monica Green (S), Malin Löfsjögård (M), Lars Mejern Larsson (S), Sten Bergheden (M), Suzanne Svensson (S), Lars Tysklind (FP), Leif Pettersson (S), Anders Åkesson (C), Edward Riedl (M), Stina Bergström (MP), Annelie Enochson (KD), Tony Wiklander (SD), Siv Holma (V) och Leif Jakobsson (S).

Avvikande mening

Statens åtagande om upprätthållande av flygtrafik Östersund–Umeå (S, MP, V)

Anders Ygeman (S), Monica Green (S), Lars Mejern Larsson (S), Suzanne Svensson (S), Leif Pettersson (S), Stina Bergström (MP), Siv Holma (V) och Leif Jakobsson (S) anför:

Vi motsätter oss regeringens förslag om att statens åtagande att upprätthålla flygtrafik mellan Östersund och Umeå ska upphöra att gälla. Som framhålls i motion Fi15 av Isak From m.fl. (S) skulle det om propositionens förslag genomförs uppstå utomordentligt allvarliga konsekvenser för norrlänningarnas möjligheter att nyttja sin regionsjukvård, antingen när det själva reser eller när de får tillgång till specialiserad kompetens genom att sjukvårdspersonalen reser. Dessutom kommer det att bli stora svårigheter att inför länsmedborgarna försvara och förklara lojaliteten mot Norrlands universitetssjukhus, speciellt inför dem som bor i länets södra delar, eftersom restiden och avståndet är så mycket kortare till Uppsala och Akademiska universitetssjukhuset. Förslaget motverkar dessutom på ett uppseendeväckande sätt andra mål som riksdagen har satt upp för hälso- och sjukvården till för befolkningen. I sammanhanget kan det vidare hänvisas till att avståndet Östersund–Umeå är 40 mil, vilket innebär en restid på ca 5 timmar med bil och ca 6 timmar med buss.

Som företrädare för Landstinget i Jämtlands län och Norrlandstingens Regionförbund har redovisat i samband med ärendets beredning i trafikutskottet finns också starka argument för ett fortsatt statligt engagemang. Vid mötet ifrågasattes också relevansen i den resandeundersökning som gjorts för den aktuella flygtrafiken som argument för slopad riksdagsbindning av trafikupphandlingen.

Vi anser därför att finansutskottet bör föreslå riksdagen att inte godkänna regeringens förslag om att statens åtagande att upprätthålla flygtrafik mellan Östersund och Umeå upphör att gälla. Följaktligen bör finansutskottet tillstyrka motion Fi15 av Isak From m.fl. (S).

Bilaga 6

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll

Bilaga 7

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

2010/11:AU5

Vårändringsbudget för 2011

Till finansutskottet

Finansutskottet beslutade den 26 april 2011 att bereda bl.a. arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens Vårändringsbudget för 2011 (prop. 2010/11:99) och de motioner som väckts med anledning av propositionen, i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde. En av följdmotionerna, 2010/11:Fi14 (SD), innehåller ett yrkande som delvis berör arbetsmarknadsutskottets beredningsområde. Yttrandet begränsar sig därför till att behandla proposition 2010/11:99 och motion 2010/11:Fi14 (SD) i de delar som berör utskottets beredningsområde.

Propositionen och motionen anges i det följande utan årtal (2010/11).

Utskottets överväganden

Propositionen

Regeringen uppmärksammar i proposition 99 punkt 14 i denna del att anslaget 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande på utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet efter förslag i budgetpropositionen för 2011 fördes upp med ett belopp som var 500 000 kr lägre än vad som tidigare beräknats för att finansiera en ökning av anslaget 1:1 Integrationsåtgärder (prop. 2010/11:1 utg.omr. 13, bet. 2010/11:AU1, rskr. 2010/11:96). Av tekniska skäl tillfördes inte anslaget 1:1 Integrationsåtgärder beloppet i budgetpropositionen för 2011. Dessa medel bör nu tillföras anslaget. Regeringen anser därför att anslaget 1:1 Integrationsåtgärder bör ökas med 500 000 kr.

Motionen

Sverigedemokraterna framhåller i motion Fi14 yrkande 1 i denna del att partiet i sin budgetmotion från hösten 2010 föreslog att hela anslaget 1:1 Integrationsåtgärder på utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet skulle avskaffas. Därför motsätter sig Sverigedemokraterna nu den ökning på 500 000 kr som regeringen föreslår. Ställningstagandet motiveras med att partiet motsätter sig det mångkulturella samhällsexperimentet.

Utskottets ställningstagande

Utskottet ställde sig i höstens budgetbehandling (bet. 2010/11:AU1) bakom regeringens förslag till medelsfördelning på anslagen på utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet. Utskottet noterar att den förändring som regeringen nu föreslår aviserades redan i budgetpropositionen för 2011. Utskottet har inga invändningar mot att anslaget nu tillförs 500 000 kr, vilket har karaktären av en teknisk justering.

Utskottet delar inte den bakomliggande negativa syn på invandrare och deras bidrag till det svenska samhället som motiverar förslagen i den sverigedemokratiska motionen. Enligt vad som sägs i motionen har Sverigedemokraterna för avsikt att lägga fram förslag om kraftigt minskade resurser till integrationsarbetet i höstens budgetberedning. Utskottet anser att ett sådant förslag skulle förhindra snarare än underlätta att övervinna de utmaningar som finns inom integrationsområdet.

Utskottet tillstyrker proposition 99 punkt 14 i denna del och avstyrker motion Fi14 yrkande 1 i denna del (SD).

Stockholm den 17 maj 2011

På arbetsmarknadsutskottets vägnar

Tomas Tobé

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Tomas Tobé (M), Ylva Johansson (S), Maria Plass (M), Raimo Pärssinen (S), Katarina Brännström (M), Maria Stenberg (S), Gustav Nilsson (M), Patrik Björck (S), Hans Backman (FP), Ann-Christin Ahlberg (S), Annika Qarlsson (C), Johan Andersson (S), Hanif Bali (M), Lars-Axel Nordell (KD), Sven-Olof Sällström (SD), Josefin Brink (V) och Esabelle Dingizian (MP).

Avvikande mening

Avvikande mening (SD)

Sven-Olof Sällström (SD) anför:

I Sverigedemokraternas budgetmotion för 2011 föreslogs att hela anslaget 1:1 Integrationsåtgärder på utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet skulle avskaffas för att därmed spara 127 905 000 kr för skattebetalarna. Därför avvisar vi den ökning på 500 000 kr som regeringen föreslår. Den nuvarande integrationspolitiken har i alltför stor grad fokuserat på konstgjorda och skattefinansierade integrationsåtgärder och är i själva verket att betrakta som en splittringspolitik. Sverigedemokraterna tror på assimilering och menar att anslaget 1:1 Integrationsåtgärder är kontraproduktivt. Därför kommer vi i höstbudgeten föreslå att anslaget slopas eller skärs ned kraftigt, till förmån för rättvisa satsningar på företagande, arbetsmarknad och utbildning.

Jag tillstyrker motion Fi14 yrkande 1 i denna del (SD).

Särskilt yttrande

Särskilt yttrande (V)

Josefin Brink (V) anför:

Vänsterpartiet ser regeringens förslag till vårändringsbudget som regeringens sätt att korrigera sitt eget budgetförslag för innevarande år. Eftersom Vänsterpartiet inte står bakom regeringens budget utan lämnar ett eget helhetsförslag föreslår vi inte heller några förändringar med anledning av vårändringsbudgeten.

Bilaga 8

Sammanställning över regeringens och oppositionspartiernas förslag till ändrade ramar och anslag för 2011

Oppositionspartiernas förslag redovisas i jämförelse med regeringens förslag.

Tusental kronor

Utgiftsområde/

anslag (ramanslag)

Belopp enligt

statsbudget 2011

Förändring av ram/ anslag

Propositionens

nivå

Fi13

(MP)

Fi14

(SD)

1

Rikets styrelse

11 632 8951 [ Beloppet avser beslutad ram enligt bet. 2010/11:FiU1. Anslagsnivån enligt bet. 2010/11:FiU10 summerar dock till 11 332 895 tkr.]

45 500

11 678 395

 

 

6:1

Allmänna val och demokrati

30 090

44 500

74 590

 

 

6:6

Stöd till politiska partier

170 200

1 000

171 200

 

 

2

Samhällsekonomi och finansförvaltning

12 998 129

2 000

13 000 129

 

 

 1:17

Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse

25 000

2 000

27 000

 

 

5

Internationell samverkan

2 001 841

0

2 001 841

 

 

 1:2

Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

137 844

-850

136 994

 

 

 1:5

Inspektionen för strategiska produkter

27 312

1 700

29 012

 

 

 1:6

Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning

55 757

-850

54 907

 

 

7

Internationellt bistånd

30 512 985

-650 465

29 862 520

650 465

 

1:1

Biståndsverksamhet

28 101 418

-665 865

27 435 553

650 465

 

1:2

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

946 110

15 400

961 510

 

 

8

Migration

7 157 361

875 000

8 032 361

 

-875 000

 1:2

Ersättningar och bostadskostnader

3 026 387

875 000

3 901 387

 

-875 000

13

Integration och jämställdhet

6 027 600

500

6 028 100

 

-500

 1:1

Integrationsåtgärder

127 905

500

128 405

 

-500

15

Studiestöd

23 472 135

0

23 472 135

 

 

1:2

Studiemedel m.m.

14 011 979

5 400

14 017 379

 

 

1:3

Studiemedelsräntor m.m.

5 142 637

-5 400

5 137 237

 

 

17

Kultur, medier, trossamfund och fritid

12 194 817

15 000

12 209 817

 

5 000

 10:1

Filmstöd

287 324

15 000

302 324

 

5 000

 14:2

Bidrag till tolkutbildning och teckenspråklärarutbildning

37 555

-1 000

36 555

 

1 000

 14:3

Bidrag till kontakttolkutbildning

15 782

1 000

16 782

 

- 1000

18

Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

1 282 195

11 200

1 293 395

 

 

1:3

Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad

48 970

-6 000

42 970

 

 

2:4

Lantmäteriet

489 135

17 200

506 335

 

 

20

Allmän miljö- och naturvård

5 128 861

15 500

5 144 361

 

 

 1:7

Internationellt miljösamarbete

141 031

15 500

156 531

 

 

21

Energi

2 870 194

14 000

2 884 194

 

 

 1:9

Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader

90 217

14 000

104 217

 

 

23

Areella näringar, landsbygd och livsmedel

17 866 635

0

17 866 635

 

 

 1:26

Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.

2 616

1 500

4 116

 

 

1:27 

Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m.

1 029

500

1 529

 

 

1:28

Främjande av rennäringen m.m.

117 915

-2 000

115 915

 

 

24

Näringsliv

5 473 580

1 350

5 474 930

 

4 200

 1:5

Näringslivsutveckling m.m.

641 009

-1 500

639 509

 

1 500

 1:12

Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer

7 952

1 500

9 452

 

 

 2:3

Exportfrämjande verksamhet

193 889

-2 700

191 189

 

2 700

 2:5

Avgifter till internationella handelsorganisationer

15 417

4 050

19 467

 

 

Summa anslagsförändring på ändringsbudget

329 585

650 465

-866 300