Vårändringsbudget för 2017

Finansutskottets betänkande 2016/17:FiU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 juni 2017

Beslut

Ändringar i statens budget för 2017 (FiU21)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i vårändringsbudgeten om ändrade inkomster och utgifter för 2017 samt förslag på ändrad användning av anslag. Förslaget innebär att statens inkomster beräknas öka med 0,5 miljarder kronor 2017. Anvisade medel beräknas öka med 6,6 miljarder kronor.

Utöver regeringens förslag anser riksdagen att ändamålet för anslaget Anskaffning av materiel och anläggningar inom utgiftsområdet Försvar och samhällets beredskap ska specificeras. Det bör framgå att inköp av stridsflygsystemet JAS 39E även får omfatta nyproduktion av komponenter och flygplan i syfte att öka tillgängligheten till JAS 39C/D-systemet. Detta mot bakgrund av det förändrade omvärldsläget.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-05-30
Justering: 2017-06-15
Trycklov: 2017-06-16
Reservationer 1
Betänkande 2016/17:FiU21

Ändringar i statens budget för 2017 (FiU21)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i vårändringsbudgeten om ändrade inkomster och utgifter för 2017 samt förslag på ändrad användning av anslag. Förslaget innebär att statens inkomster beräknas öka med 0,5 miljarder kronor 2017. Anvisade medel beräknas öka med 6,6 miljarder kronor.

Utöver regeringens förslag anser finansutskottet att ändamålet för anslaget Anskaffning av materiel och anläggningar inom utgiftsområdet Försvar och samhällets beredskap ska specificeras. Det bör framgå att inköp av stridsflygsystemet JAS 39E även får omfatta nyproduktion av komponenter och flygplan i syfte att öka tillgängligheten till JAS 39C/D-systemet. Detta mot bakgrund av det förändrade omvärldsläget.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-06-20
Debatt i kammaren: 2017-06-21
4

Beslut

Beslut: 2017-06-21
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 21 juni 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vårändringsbudget för 2017

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Godkännande av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag
Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade anslag i enlighet med utskottets förslag i bilaga 3. 
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:99 punkt 21 och avslår motion

2016/17:3725 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkande 1.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 6:4 Svensk författningssamling inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse. 
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:99 punkt 4.

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
Riksdagen

a. godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap,

b. godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap,

c. godkänner den föreslagna användningen av anslaget 2:4 Krisberedskap inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:99 punkterna 5-7.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
Riksdagen bemyndigar regeringen att använda de avgifter för tillsyn som Folkhälsomyndigheten tar ut med stöd av lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare för finansiering av tillsynsverksamhet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:99 punkt 8.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Riksdagen

a. godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning,

b. bemyndigar regeringen att under 2017 besluta om medlemskap i Cancer Core Europe och att under 2017-2021 för anslaget 2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning besluta om medlemsavgift på högst 600 000 kronor per år,

c. bemyndigar regeringen att under 2017 besluta om förvärv av aktier i Infrafrontier GmbH till ett belopp om högst 20 000 kronor och att under 2017-2019 för anslaget 2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning besluta om kapitaltillskott till bolaget på högst 500 000 kronor per år.      
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:99 punkterna 9-11.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Riksdagen

a. godkänner den föreslagna användningen av anslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid,

b. godkänner den föreslagna användningen av anslaget 9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:99 punkterna 12 och 13.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Riksdagen

a. godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård,

b. godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:18 Elbusspremie inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:99 punkterna 14 och 15.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen
a. godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur inom utgiftsområde 22 Kommunikationer,
b. godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:12 Transportstyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:99 punkterna 16 och 17.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Riksdagen
a. godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel,
b. godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel. 
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:99 punkterna 18 och 19.

Godkännande av ändrad beräkning av statens inkomster för 2017
Riksdagen godkänner ändrad beräkning av inkomster för 2017 i enlighet med utskottets förslag i bilaga 5.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:99 punkt 20.

Ändringar i skatte- och avgiftsregler
Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:99 punkt 1.

Försäljning av fastighet
Riksdagen
a. godkänner att regeringen genom försäljning överlåter fastigheten Stockholm Svea Artilleri 2 i Stockholm,
b. godkänner att de direkta försäljningskostnader som uppkommer för staten i samband med en försäljning enligt ovan får avräknas mot intäkterna från försäljningen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:99 punkterna 2 och 3.

Godkännande av ändrade beställningsbemyndiganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2017 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida belopp och inom den tidsperiod i enlighet med utskottets förslag i bilaga  6.   
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:99 punkt 22 och avslår motion

2016/17:3725 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 2 0 73 8
SD 0 41 0 6
MP 23 0 0 2
C 1 0 18 3
V 18 0 0 3
L 4 0 14 1
KD 1 0 14 1
- 0 2 1 0
Totalt 153 43 120 33


2. Beskattning av fastigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3531 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) och

lägger skrivelse 2016/17:38 till handlingarna.