Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem

Socialutskottets betänkande 2021/22:SoU37

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 juni 2022

Beslut

Vård av unga i Sis särskilda ungdomshem (SoU37)

Riksdagen har behandlat regeringens skrivelse om vården i de särskilda ungdomshem som Statens institutionsstyrelse, Sis, ansvarar för. I skrivelsen redogör regeringen för genomförda, pågående och beslutade insatser när det gäller en trygg och säker vård, placeringsformer för flickor och tvångsåtgärden avskiljning, det vill säga att hålla den unge skild från övriga ungdomar. Skrivelsen gjordes efter tillkännagivanden där riksdagen uppmanat regeringen att vidta åtgärder för att förbättra situationen på hemmen inom dessa områden.

I samband med behandlingen av skrivelsen beslutade riksdagen att rikta fyra uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen som handlar om

  • placerade barns och ungas tillgång till psykiatrisk och somatisk vård samt tandvård
  • samverkan med kommunerna i samband med att kommunen avser att avsluta en placering
  • en ny enhet inom Kriminalvården som tar över ansvaret från Sis och socialtjänsten för unga som begår grova brott
  • att regeringen senast den 1 februari 2023 ska återkomma till riksdagen med en skrivelse och redogöra för arbetet med att minska användningen av avskiljningar.

Riksdagen beslutade också att avsluta ärendet genom att lägga skrivelsen till handlingarna.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Utskottet föreslår fyra tillkännagivanden till regeringen med anledning av motionsyrkanden om sammanhållna vårdinsatser, samverkan med kommunerna, en särskild enhet inom Kriminalvården och att regeringen senast den 1 februari 2023 ska återkomma till riksdagen med en skrivelse som rör avskiljningar. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-05-19, 2022-06-02, 2022-06-07

Vård av unga i Sis särskilda ungdomshem (SoU37)

Socialutskottet har behandlat regeringens skrivelse om vården i de särskilda ungdomshem som Statens institutionsstyrelse, Sis, ansvarar för. I skrivelsen redogör regeringen för genomförda, pågående och beslutade insatser när det gäller en trygg och säker vård, placeringsformer för flickor och tvångsåtgärden avskiljning, det vill säga att hålla den unge skild från övriga ungdomar. Skrivelsen gjordes efter tillkännagivanden där riksdagen uppmanat regeringen att vidta åtgärder för att förbättra situationen på hemmen inom dessa områden.

I samband med behandlingen av skrivelsen föreslår utskottet att riksdagen riktar fyra uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen som handlar om

  • placerade barns och ungas tillgång till psykiatrisk och somatisk vård samt tandvård
  • samverkan med kommunerna i samband med att kommunen avser att avsluta en placering
  • en ny enhet inom Kriminalvården som tar över ansvaret från Sis och socialtjänsten för unga som begår grova brott
  • att regeringen senast den 1 februari 2023 ska återkomma till riksdagen med en skrivelse och redogöra för arbetet med att minska användningen av avskiljningar.

Utskottet föreslår också att riksdagen beslutar att avsluta ärendet genom att lägga skrivelsen till handlingarna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.