Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur

Trafikutskottets betänkande 2016/17:TU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 mars 2017

Beslut

Värdeökning av fastigheter ska kunna betalas tillbaka till kommuner (TU9)

Privata aktörer som tjänar på stora infrastruktursatsningar ska kunna ge tillbaka en del av värdeökningen för sina fastigheter till samhället. Det ska i sådana fall ske på frivillig väg och det bygger på att det kan antas att en fastighet ökar i värde till följd av infrastruktursatsningen. Det kan till exempel handla om att det offentliga bygger ut järnvägen i närheten av en fastighet, vilket antas göra att fastigheten stiger i värde.

Det ska också klargöras i lagen att kommuner får medfinansiera byggande av järnväg, som ingår i ett landstings ansvarsområde, det vill säga tunnelbana och spårväg. Kommuner får redan i dag medfinansiera olika statliga väg- och järnvägsprojekt och med detta utvidgas bestämmelsen i lagen till att även avse landstingens transportinfrastrukturprojekt.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2017.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-01-31
Justering: 2017-02-21
Trycklov: 2017-02-24
Reservationer 10
Betänkande 2016/17:TU9

Värdeökning av fastigheter ska kunna betalas tillbaka till kommuner (TU9)

Privata aktörer som tjänar på stora infrastruktursatsningar ska kunna ge tillbaka en del av värdeökningen för sina fastigheter till samhället. Det ska i sådana fall ske på frivillig väg och det bygger på att det kan antas att en fastighet ökar i värde till följd av infrastruktursatsningen. Det kan till exempel handla om att det offentliga bygger ut järnvägen i närheten av en fastighet, vilket antas göra att fastigheten stiger i värde.

Det ska också klargöras i lagen att kommuner får medfinansiera byggande av järnväg, som ingår i ett landstings ansvarsområde, det vill säga tunnelbana och spårväg. Kommuner får redan i dag medfinansiera olika statliga väg- och järnvägsprojekt och med detta utvidgas bestämmelsen i lagen till att även avse landstingens transportinfrastrukturprojekt.

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.
Lagändringarna ska börja gälla den 1 april 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-02-28
Debatt i kammaren: 2017-03-01
4

Beslut

Beslut: 2017-03-01
5 förslagspunkter, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 1 mars 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
2. lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:45 punkterna 1 och 2 samt avslår motionerna

2016/17:3548 av Emma Wallrup m.fl. (V) och

2016/17:3549 av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 74 1 0 9
SD 0 40 0 7
MP 23 0 0 2
C 20 0 0 2
V 0 0 17 4
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 1 0 1
Totalt 254 42 17 36


2. Påverkan på byggtakten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3550 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 3 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 0 75 0 9
SD 39 0 0 8
MP 22 0 0 3
C 0 20 0 2
V 17 0 0 4
L 0 17 0 2
KD 0 15 0 1
- 1 0 0 1
Totalt 184 127 0 38


3. Konsekvenser och uppföljning av lagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3552 av Anders Åkesson (C) yrkande 1 och

2016/17:3558 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 4 (C)
Reservation 5 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 75 0 0 9
SD 40 0 0 7
MP 23 0 0 2
C 0 0 20 2
V 15 0 2 4
L 17 0 0 2
KD 0 15 0 1
- 1 0 0 1
Totalt 276 15 22 36


4. Lagstiftningens framtida utformning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3550 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 1,

2016/17:3552 av Anders Åkesson (C) yrkande 2,

2016/17:3557 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkandena 2-5 och 7-10 samt

2016/17:3558 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (C)
Reservation 8 (L)
Reservation 9 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 0 75 0 9
SD 40 0 0 7
MP 23 0 0 2
C 0 1 19 2
V 17 0 0 4
L 0 0 17 2
KD 0 0 15 1
- 1 0 0 1
Totalt 186 76 51 36


5. Några andra frågor om finansiering av transportinfrastruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3557 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkandena 1 och 6.

Reservation 10 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 75 0 0 9
SD 40 0 0 7
MP 23 0 0 2
C 20 0 0 2
V 17 0 0 4
L 0 17 0 2
KD 15 0 0 1
- 1 0 0 1
Totalt 296 17 0 36